No­go­met pre­uzi­ma ele­men­te re­li­gi­je: Tu je krv, ali tu je i mu­če­niš­tvo!

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Pri­je dva tjed­na po­če­lo je Eu­rop­sko no­go­met­no pr­vens­tvo ko­je se, uz ne­vi­đe­ne mje­re si­gur­nos­ti, odr­ža­va u Fran­cu­skoj. Na nje­mu su­dje­lu­je i Hr­vat­ska. Bu­đe­nje “no­go­met­nih vjer­ni­ka” uoči po­čet­ka pr­vens­tva pra­će­no je ne­iz­bjež­nim rek­la­ma­ma za pi­vo, a ovaj put, za pro­mje­nu, i za mit­ski Faks ko­jim vjer­ne lju­be pe­ru na­vi­jač­ke dre­so­ve. I po­li­ti­ka, na­rav­no, traži svoj dio ko­la­ča, jer ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je no­go­met u Hr­vat­skoj, zbog kon­ti­nu­ira­no vi­so­kog rej­tin­ga hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, naj­po­želj­ni­ji smok­vin list is­te te po­li­ti­ke. Bu­đe­nju se ta­ko pri­dru­ži­la i pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić ko­ja se u svo­joj Fa­ce­bo­ok pos­la­ni­ci pri­sje­ti­la za­bo­rav­lje­ne po­ljud­ske svas­ti­ke otvo­re­no je pre­ba­cu­ju­ći na Mi­la­no­vi­će­vu po­lo­vi­cu te­re­na. Pred­sjed­ni­ca je u du­bo­kom snu pres­pa­va­la naj­te­žu po­li­tič­ku kri­zu ko­ja još po­tre­sa Hr­vat­sku, a no­go­met, eto, ni­je mo­gla. Dru­go po­lu­vri­je­me ove po­li­tič­ke no­go­met­ne utak­mi­ce odi­gra­lo se na HRT-u smje­nom do­sa­daš­njeg ravnatelja Pro­gra­ma HRT-a Jo­ze Ba­ri­ši­ća. Na­vod­ni po­vod bi­la je HTV-ova emi­si­ja “Uvi­jek kon­tra” u ko­joj su kao gos­ti su­dje­lo­va­li Alek­san­dar Ho­li­ga, no­vi­nar Te­le­gra­ma, so­ci­olog Dra­žen La­lić, te no­vi­nar por­ta­la In­dex.hr Zvon­ko Alač. Emi­si­ja ni­je pos­ti­gla že­lje­ni efekt, iako su u njoj su­dje­lo­va­li lju­di ko­ji ima­ju što re­ći o no­go­me­ta iz jed­nog dru­ga­či­jeg ku­ta u od­no­su na his­te­ri­ju ko­ja se u Hr­vat­skoj stva­ra oko no­go­me­ta. Emi­si­ju je ra­zvod­nio stal­ni gost ko­men­ta­tor Igor Man­dić po­nav­lja­njem man­tre o “dva­de­set dvo­ji­ci mu­ška­ra­ca i Kak­va bi to re­pre­zen­ta­ci­ja bi­la da smo svi za­jed­no, čes­to se pi­ta­mo. No či­nje­ni­ca je da su hr­vat­ski igra­či ipak tre­nut­na top svjet­ska kla­sa na­pu­ha­nom kož­nom mje­hu­ru” ko­ju smo u jav­nom di­skur­su od nje­ga do­sad ču­li bez­broj pu­ta, go­to­vo is­to to­li­ko pu­ta ko­li­ko i onaj zna­me­ni­ti “sa­vjet mla­dim su­pru­ga­ma” po­koj­ne Žu­ži Je­li­nek. Na­kon pre­mi­jer­ne utak­mi­ce u ko­joj je Hr­vat­ska u pot­pu­nos­ti za­sje­ni­la sla­bu Tur­sku bi­lo je za­nim­lji­vo vidjeti me­dij­ske re­ak­ci­je. Ta­ko je HRT-ov “Dnev­nik 2” pr­vih dva­de­set mi­nu­ta emi­si­je po­sve­tio upra­vo po­bje­di Hr­vat­ske, iako je po­li­tič­ka gro­te­ska oko hr­vat­ske Vla­de bi­la na vr­hun­cu, što je škol­ski pri­mjer no­go­me­ta kao smok­vi­na lis­ta s po­čet­ka ovo­ga tek­s­ta. Uz­gred, čes­tit­ke re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma Hr­vat­ske na sjaj­noj igri i po­bje­di. Ni­sam ne­ki po­seb­ni za­ljub­lje­nik u no­go­met, ali sam u ču­du gle­dao ne­ku iz­gub­lje­nu i bli­je­du Tur­sku, iz ko­je mi je bi­lo poz­na­to tek jed­no ime, ono Bar­ce­lo­ni­na Ar­de Tu­ra­na. S dru­ge stra­ne, hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci re­dom pri­pa­da­ju gor­njem pla­tež­nom raz­re­du eu­rop­skog no­go­me­ta. Ka­ko se mo­že do­go­di­ti da u ok­vi­ri­ma jed­ne pa­tu­ljas­te i prez­re­ne li­ge kak­va je ona hr­vat­ska iz­i­đu tak­va ime­na po­put Lu­ke Mo­dri­ća, An­dre­ja Kra­ma­ri­ća, Marija Man­džu­ki­ća ili Ve­dra­na Ćor­lu­ke, da na­bro­jim ne­ke, a s dru­ge stra­ne, iz jed­ne od fi­nan­cij­ski naj­moć­ni­jih no­go­met­nih li­ga do­la­ze šmin­ke­ri ko­ji­ma je pr­vi pri­ori­tet po­pra­vi­ti fri­zu­ru ar­mi­ra­nu ge­lom? Na jed­nom hr­vat­skom por­ta­lu nas­lov na­kon te utak­mi­ce je gla­sio: “Ćor­lu­ka kr­va­rio za Hr­vat­sku”, dok je na jed­nom bo­san­sko­her­ce­go­vač­kom por­ta­lu s “hr­vat­skim pred­z­na­kom”, ka­ko se to ov­dje vo­li re­ći, bio još spek­ta­ku­lar­ni­ji “Mo­drić bri­lji­rao, Ćor­lu­ka krv lio”. Mno­go je za­nim­lji­vi­ji ovaj dru­gi, ko­ji se, pri­mje­ri­ce, vr­lo la­ko mo­že uglaz­bi­ti, jer se ra­di o dva sti­ha pra­vil­nog rit­ma, no­vin­ski nas­lov u šes­ter­cu. A spo­mi­nja­nje kr­vi i mu­če­niš­tva u oba slu­ča­ja ti­pič­ni su ha­gi­ograf­ski mo­ti­vi. Na taj na­čin no­go­met se pre­tva­ra u ne­što što ima ele­men­te re­li­gi­je. Kad smo već kod kr­vi, a “bit će kr­vi”, iz­gle­da i u nas­tav­ku pr­vens­tva, ona je tek­la i u Mar­se­il­leu uoči utak­mi­ce iz­me­đu re­pre­zen­ta­ci­ja En­gle­ske i Ru­si­je, u ve­ćoj mje­ri en­gle­ska, ako će­mo o re­zul­ta­tu tog sra­za. ad smo već kod kr­vi, na­si­lja i no­go­me­ta, tre­ba se pri­sje­ti­ti jed­ne vi­jes­ti od pri­je ne­kih mje­sec-dva kad su tro­ji­ca pri­pad­ni­ka ISIL-a u irač­kom gra­du Ba­la­du na­oru­ža­ni ka­laš­nji­ko­vi­ma upa­li u je­dan ka­fić i ubi­li če­tr­na­es­to­ri­cu mu­ška­ra­ca, na­vi­ja­ča ma­drid­skog Re­ala, ko­ji su se tu oku­pi­li gle­da­ti utak­mi­cu omi­lje­nog klu­ba. Ubi­li su ih hlad­no­krv­no i ne­mi­lo­srd­no, na is­ti na­čin, ot­pri­li­ke, kao da se ra­di o ši­ji­ti­ma. Je li su­kob u Mar­se­il­leu iz­me­đu na­vi­ja­ča Ru­si­je i En­gle­ska sa­mo je­dan ma­lo dru­ga­či­ji oblik, po­dig­nut na glo­bal­nu ra­zi­nu, do­ga­đa­ja iz irač­kog Ba­la­da, jer u Mar­se­il­leu ta­ko­đer ni­je ne­dos­ta­ja­lo ira­ci­onal­ne bru­tal­nos­ti. Ru­skim “no­go­met­nim ta­li­ba­ni­ma” sti­za­le su po­hva­le iz “maj­či­ce Ru­si­je”, čak i od jed­nog di­je­la po­li­tič­kog es­ta­bli­šmen­ta. Pri­pre­me za tra­di­ci­onal­ni su­kob “no­go­met­nih vjer­ni­ka” u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni za­po­če­le su da­ni­ma pri­je utak­mi­ce naj­vi­šeg mo­gu­ćeg ri­zi­ka, kak­va je ov­dje ona iz­me­đu Hr­vat­ske i Tur­ske, s ne­vi­đe­nim mje­ra­ma si­gur­nos­ti,

K

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.