Na oz­bilj­no i iz­rav­no pi­ta­nje o lo­bis­tič­kim pos­lo­vi­ma za Ru­se, Ka­ra­mar­ko je od­go­vo­rio po­sve neo­z­bilj­no, pos­lu­živ­ši se jef­ti­nim što­som: Ma daj­te, mo­lim vas. Aj­mo bi­ti ma­lo oz­bilj­ni. Je li ovo emi­si­ja za vi­ce­ve?

Express - - PRVA STRANICA -

MMARIONETA Upu­će­ni kru­go­vi u HDZ-u tvr­de da je Tomislav Ka­ra­mar­ko bio sa­mo “iz­vo­đač ra­do­va”, a da je pra­vi re­ži­ser Jo­zo Pe­tro­vić, ko­ji je Ka­ra­mar­ku pos­ta­vio ne­ko­li­ko važ­nih kon­tro­lo­ra. Bu­lu­men­ta “sa­vjet­ni­ka” i “su­rad­ni­ka” ko­ji su ni s čim iz­a­zva­na is­kr­sa­va­li oko Ka­ra­mar­ka ni­su tu pos­tav­lje­ni za­to što ih je on gu­rao, ka­žu na­ši iz­vo­ri, ne­go za­to da Ka­ra­mar­ko pro­vo­di ono što je do­go­vo­re­no. To je, ukrat­ko, re­ali­za­ci­ja ma­đar­skih, a di­je­lom i ru­skih pos­lov­nih in­te­re­sa u Hr­vat­skoj. U bi­ti, ci­je­la je ka­drov­ska struk­tu­ra ko­ja pro­vo­di tu po­li­ti­ku pos­tav­lje­na još u vri­je­me Ive Sa­na­de­ra. Tim Ore­ško­vić od­bio je, osim u SOA-i, ka­dro­vi­ra­ti po Ka­ra­mar­ko­voj že­lji i u Ini, a to je ta­ko­đer ome­lo pro­ved­bu pla­na. Iza Ma­đa­ra kri­je se du­ga ru­ka Mo­sk­ve. U jed­nom od te­le­vi­zij­skih in­ter­v­jua Ka­ra­mar­ko je, na pi­ta­nje o nje­zi­nim lo­bis­tič­kim pos­lo­vi­ma za Ru­se i kom­pa­ni­ju Mi­grit te o ru­skim ula­ga­nji­ma u fin­sku nuk­le­ar­ku, iz­bje­gao od­go­vor ri­je­či­ma: “Ma daj­te, mo­lim vas. Aj­mo bi­ti ma­lo oz­bilj­ni. Je li ovo emi­si­ja za vi­ce­ve?”. Mi­ha­il Gu­ce­ri­jev, vlas­nik Ru­ss­nef­ta, ru­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je ko­ja je du­go­go­diš­nji jo­int ven­tu­re part­ner MOL-a, bio je svje­dok Sa­na­de­ro­ve obra­ne ko­ji je u Za­gre­bu na su­du tvr­dio da Je­ži­ću ni­je bi­lo da­no mi­to za Sa­na­de­ra! Je­žić jest do­bio nov­ce, tvr­dio je Rus, ali ne da po­sre­du­je u tran­sfe­ru mi­li­ju­na s ko­ji­ma Ma­đa­ri pot­pla­ću­ju pre­mi­je­ra za do­bi­va­nje Ine, ne­go za gu­ra­nje pro­jek­ta Druž­ba Adria! Sud ne­su­vis­lom svje­do­če­nju ru­skog mi­li­jar­de­ra ni­je po­vje­ro­vao, no os­ta­je ne­dvoj­be­nom či­nje­ni­ca da je Ana Ša­rić, eto, za­pra­vo ra­di­la i za čo­vje­ka ko­ji je svje­do­čio da spa­si Sa­na­de­ra u Za­gre­bu.

OOMJER SNA­GA Hor­vat, “re­vi­di­ra­ti ugo­vor ili ga čak ra­ski­nu­ti ako sma­tra da stra­te­ški part­ner ne po­štu­je obve­ze pre­uze­te pot­pi­som ugo­vo­ra, a ne tro­ši­ti vri­je­me i no­vac na is­crp­lju­ju­ći pos­tu­pak za obje stra­ne pred ar­bi­traž­nim vi­je­ćem Me­đu­na­rod­ne gos­po­dar­ske ko­mo­re u Pa­ri­zu, ko­ji je pro­tiv ma­đar­skog MOL-a pod­ni­je­la hr­vat­ska vla­da tra­že­ći da se di­onič­ki ugo­vor s MOL-om o Ini iz 2009. pro­gla­si ni­štet­nim”. Već ta­da Hor­vat je tra­žio odus­ta­nak od Že­nev­ske (Pa­riz) ar­bi­tra­že, a Wa­shin­g­ton ni­je ni spo­mi­njao.

E

MOL je la­ni imao 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra do­bi­ti, a Ina pli­va u gu­bi­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.