Taj­ni ži­vot rat­nog zlo­čin­ca

Express - - PRVA STRANICA -

Još od pr­vi­jen­ca “Se­oske dje­voj­ke” iz 1960., či­ju su nak­la­du za­bra­ni­li, pa i spa­li­li, ir­ska spi­sa­te­lji­ca Ed­na O’Bri­en ne bo­ji se ro­ma­ni­ma pos­ta­vi­ti ne­ka od naj­te­žih mo­ral­nih pi­ta­nja. Ka­ko nje­zi­na naj­no­vi­ja knji­ga “Ma­le cr­ve­ne sto­li­ce” po­ka­zu­je, ni u svo­jim de­ve­de­se­tim ni­je otu­pi­la oš­tri­cu. Da­pa­če. S raz­lo­gom joj ovaj ro­man ko­le­ge na­zi­va­ju re­mek-dje­lom. U nje­mu se auto­ri­ca re­fe­ri­ra na po­sve uvr­nu­tu, a po­sve stvar­nu pri­ču o Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću ko­ji je u Be­ogra­du, ma­da tra­že­ni rat­ni zlo­či­nac, pri­je ne­go što su ga uhva­ti­li, ži­vio kao du­hov­ni is­cje­li­telj Dra­gan Da­bić. O’Bri­en ga u knji­zi smje­šta u uč­ma­lo ir­sko mjes­taš­ce Clo­oni­lu, gdje sti­že kao Vlad i mje­šta­ni­ma se iz­da­je za cr­no­gor- skog dok­to­ra, sek­su­al­nog te­ra­pe­uta. Na pri­če mu sko­ro na­sje­da­ju svi, po­go­to­vo uda­na, a ne­za­do­volj­na Fi­del­ma. Ta­ko se u “Ma­lim cr­ve­nim sto­li­ca­ma”, či­ji je nas­lov po­sve­ta Sa­ra­je­vu, otva­ra bi­zar­na lju­bav­na pri­ča kroz ko­ju O’Bri­en vje­što pre­tre­sa neo­bič­no mno­go - od imi­gra­ci­je do pri­ro­de zla, spo­sob­nos­ti mons­tru­ma da ikad u iče­mu osje­ća. (tb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.