Bar­tit­su, sam­bo, go­uging, sys­te­ma... No­vi trend u svi­je­tu su sta­re vje­šti­ne ubi­ja­nja go­lim ru­ka­ma, ali i pa­li­com

Express - - PRVA STRANICA -

Bo­ri­lač­ke vje­šti­ne je­dan su od pr­vih iz­u­ma ljud­skog bi­ća na­kon što mu je ra­zvoj in­te­li­gen­ci­je omo­gu­ćio da pos­ta­ne naj­do­mi­nant­ni­ja vr­sta na pla­ne­tu. Od ra­zvo­ja pr­vih teh­ni­ka ka­ko ma­mu­to­vom kos­ti efi­kas­no tres­nu­ti su­par­ni­ka u špilj­skom po­ret­ku, bo­ri­lač­ke vje­šti­ne su čo­vje­ku pr­vens­tve­no slu­ži­le da što efi­kas­ni­je po­ra­zi dru­gog čo­vje­ka, a tek se­kun­dar­no da nad­v­la­da se­be i svo­je stra­ho­ve, ogra­ni­če­nja i žud­nje. Tek s vre­me­nom rat­ne vje­šti­ne na­no­še­nja bo­la dru­go­me pre­tva­ra­ne su u mir­no­dop­ske i de­fen­ziv­ne sklo­po­ve fi­lo­zo­fi­je, re­li­gi­je i tje­lo­vjež­be. I tu do­la­zi­mo do na­še te­me: sa­daš­njeg pos­t­mo­der­nog tre­nut­ka po­nov­nog ot­kri­va­nja sta­rih te stva­ra­nja no­vih i eg­zo­tič­nih bo­ri­lač­kih vje­šti­na. Bez ob­zi­ra na to in­te­re­si­ra­ju li nas bo­ri­lač­ke vje­šti­ne i spor­to­vi, go­to­vo da ne­ma ono­ga tko ni­je čuo za MMA, ta­ekwon­do, ka­ra­te, boks, hr­va­nje, kung fu, ju­do. Ve­ći­na zna i za jiu-jit­su, kick box, thai box, krav ma­gu, a još upu­će­ni­ji zna­ju i broj­ne raz­li­či­te sti­lo­ve spo­me­nu­tih vje­šti­na. No sve je ve­ći, ka­ko u svi­je­tu, ta­ko i u nas, broj onih ko­ji se za­ni­ma­ju za ri­jet­ke i neo­bič­ne vje­šti­ne. Na­kon slo­ma SSSR-a, svijet ot­kri­va ru­ske bo­ri­lač­ke vje­šti­ne, go­to­vo pa ne­poz­na­te za­pad­nom svi­je­tu, za raz­li­ku od slav­nih is­toč­njač­kih. Iako je još vje­ro­jat­no naj­po­pu­lar­ni­ji sam­bo, sve je po­pu­lar­ni­ja i sys­te­ma, ru­ski bo­ri­lač­ki sis­tem flu­id­nih, opu­šte­nih teh­ni­ka ko­je pra­te pri­rod­ne po­kre­te ljud­skog ti­je­la, ko­ja ko­ri­je­ne vu­če iz 10. sto­lje­ća, a nas­ta­la je kroz bez­broj­ne ra­to­ve ti­je­kom po­vi­jes­ti sta­pa­njem autoh­to­nih ru­skih vje­šti­na s vje­šti­na­ma raz­li­či­tih voj­ski ko­je su ra­tu­ju­ći na tlu Ru­si­je do­no­si­le i svo­ja bor­be­na umi­je­ća. Na­kon re­vo­lu­ci­je 1917. go­di­ne sys­te­ma je za­bra­nje­na, da bi je po­lo­vi­com 20. sto­lje­ća po­je­di­ni odje­li elit­nih pos­troj­bi Spec­na­za uvr­sti­li u svoj pro­gram obu­ke zbog hlad­no­ra­tov­skog an­ga­žma­na na sve­mu što bi mo­glo po­di­ći rat­nu spre­mu. Osu­vre­me­nje­na mo­der­nim spoz­na­ja­ma bi­ome­ha­ni­ke i ne­uro­lo­gi­je, da­nas je u svi­je­tu me­đu naj­po­pu­lar­ni­jim na­no­vo ot­kri­ve­nim vje­šti­na­ma, po­seb­no u Ame­ri­ci i Ka­na­di, gdje ju je po­pu­la­ri­zi­rao biv­ši pri­pad­nik Spec­na­za Vla­di­mir Va­si­li­ev, sljed­be­nik ško­le sys­te­me pu­kov­ni­ka spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca Mik­ha­ila Ryab­ka. Za­pad­na ver­zi­ja sys­te­me vr­lo br­zo se pre­tvo­ri­la u pro­fi­ta­bi­lan biz­nis pro­da­je DVD-a, knji­ga i bez­broj­nih se­mi­na­ra na ko­ji­ma se vjež­ba sva­šta, od pre­živ­lja­va­nja u pri­ro­di i bor­bi pri­ruč­nim sred­stvi­ma pa do du­hov­nih teh­ni­ka pos­ti­za­nja unu­tar­njeg mi­ra, pre­tež­no kroz ver­zi­ju ru­skog pra­vos­lav­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.