‘Po­dr­ška Plen­ko­vi­ću ote­la se kon­tro­li’

Express - - PRVA STRANICA -

Split­skom HDZ-u ko­ji je služ­be­no po­dr­žao An­dre­ja Plen­ko­vi­ća kao kan­di­da­ta za no­vog stra­nač­kog še­fa, pri­dru­žit će se, či­ni se, i Mla­dež HDZ-a. Ne­for­mal­no se o to­me pri­ča već ne­ko­li­ko da­na, a služ­be­na po­t­vr­da tre­ba­la bi sti­ći na­kon sas­tan­ka Pred­sjed­niš­tva Mla­dež. Is­to­dob­no, čla­no­vi bli­ski To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku ogor­če­ni su što stra­nač­ki ogran­ci iz­la­ze u jav­nost s po­dr­škom Plen­ko­vi­ću, a da se o to­me ne kon­zul­ti­ra­ju s vr­hom stran­ke. Mla­dež HDZ-a bro­ji oko 60.000 lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.