Be­lja­ko­voj obi­te­lji pri­jet­nje zbog SDP-a

Express - - PRVA STRANICA -

Čim je naj­a­vio mo­gu­ću pre­diz­bor­nu ko­ali­ci­ju sa SDP-om i HDZ-om, šef HSS-a Kre­šo Be­ljak na­šao se na uda­ru ne­za­do­volj­ni­ka. Bio je iz­lo­žen broj­nim pri­jet­nja­ma. Osim onih SMS-ovi­ma i ma­ilo­vi­ma na nje­go­vu adre­su, Be­lja­ka su mal­tre­ti­ra­li i ano­nim­nim pri­je­te­ćim po­zi­vi­ma. Zva­li su mu čak i ro­di­te­lje usred no­ći u Sa­mo­bo­ru. Na­zi­va­li su ih ko­mu­nis­ti­ma, or­ju­na­ši­ma i Sr­bi­ma te im po­ru­či­va­li da os­ta­ne vri­je­dan HDZ-u. (sp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.