Eli­tist Mi­la­no­vić ko­nač­no je iz­a­šao iz or­ma­ra i dek­la­ri­rao se kao na­ci­onal­ni po­pu­list

Zo­ki­je­va Na­rod­na ko­ali­ci­ja, kao da i SDP mo­že bi­ti zas­tup­nik in­te­re­sa hr­vat­skog na­ro­da ša­lje po­ru­ku

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLA­UŠKI

Ka­ko je Zo­ran Mi­la­no­vić od su­shi­ja, obo­ri­te ri­be, sku­pih res­to­ra­na i taj­kun­skih ljet­ni­ko­va­ca do­gu­rao do ne­če­ga što se na­zi­va Na­rod­nom ko­ali­ci­jom? Ko­ali­ci­jom ko­ja u pr­vi mah aso­ci­ra na na­rod­nu mu­zi­ku, na­rod­nu za­ba­vu, Na­rod­ni ra­dio, na rad­ni na­rod i ši­ro­ke na­rod­ne ma­se, na onaj na­rod ko­jeg Mi­la­no­vić ne bi pre­poz­nao ni da ga opa­li po­sred če­ga. “Ovo je naj­ši­ra ko­ali­ci­ja u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti, ovo je na­rod­na ko­ali­ci­ja”, po­ru­čio je sta­ri li­der no­ve ko­ali­ci­je SDP-a, HNS-a, HSU i, po naj­no­vi­jem, HSS-a. Ali ka­ko eli­tist Mi­la­no­vić mo­že vo­di­ti tak­vu naj­ši­ru, Na­rod­nu ko­ali­ci­ju? Za­nim­lji­va je ta ge­ne­za. U lje­to 2011. go­di­ne Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja os­no­va­na je u poz­na­tom res­to­ra­nu u Kas­tvu, sas­tan­či­la je po sa­la­ši­ma i stan­ci­ja­ma, a je­dan od naj­važ­ni­jih in­ter­v­jua nji­ho­vih li­de­ra bio je o su­shi­ju i sa­shi­mi­ju. Uz de­ba­tu ide li uz tu­nu pi­vo ili vi­no. Kao pre­mi­jer Mi­la­no­vić je de­bi­ti­rao u ljet­ni­kov­cu svog prijatelja Te­des­c­hi­ja, man­dat odra­dio u elit­nom za­gre­bač­kom res­to­ra­nu, a s vlas­ti je is­pra­ćen no­vin­skom pri­čom o ti­su­ća­ma ku­na po­tro­še­nih na jas­to­ge, obo­ri­tu ri­bu i din­gač u Du­brov­ni­ku. Is­ti­na­bog, Zo­ki se u kam­pa­nji, pod pri­ti­skom ame­rič­kog sa­vjet­ni­ka, žr­tvo­vao na jed­nom ruč­ku u puč­koj men­zi, ali to je tek bol­na us­po­me­na. Taj is­ti Mi­la­no­vić sad vo­di Na­rod­nu ko­ali­ci­ju.Na­rav­no, taj na­ziv oda­bran je i za­to da bi Mi­la­no­vić uda­rio kon­tru bi­sku­pi­ma i des­ni­ci, ko­ji su ga op­tu­ži­va­li da vo­di “ne­na­rod­nu”, a ti­me i “ne­hr­vat­sku” vlast. Na­kon ove pos­t­ka­ra­mar­kov­ske tra­ume nit­ko se vi­še ne usu­di glas­no pri­go­vo­ri­ti še­fu SDP-a On ni­kad ne bi pro­pus­ti­to pri­li­ku ka­pric pret­pos­ta­vi­ti prin­ci­pi­ma. Ali i taj as­pekt Na­rod­ne ko­ali­ci­je, za­jed­no s onim po­pu­lis­tič­kim, iz­a­zvao je ti­ho ču­đe­nje, pa i zgra­ža­nje, li­be­ral­ne lje­vi­ce. Ti­ho, jer se na­kon ove pos­t­ka­ra­mar­kov­ske tra­ume nit­ko vi­še ne usu­di glas­no pri­go­vo­ri­ti še­fu SDP-a. Ov­dje se, na­ime, ra­di o ur­ba­nim gla­sa­či­ma želj­ni­ma mo­der­no­ga gra­đan­skog druš­tva.Nji­ma je, re­ci­mo, ne­pojm­lji­vo da po­li­ti­čar ko­ji se nas­li­ka­vao u za­gre­bač­kom Pe­per­min­tu os­ni­va ne­što što zvu­či kao Na­rod­ni ra­dio. A is­to ta­ko, Na­rod­na ko­ali­ci­ja, kao kon­tra na­ci­onal­noj des­ni­ci ko­ja je na proš­lim iz­bo­ri­ma pri­svo­ji­la do­mo­ljub­lje, ša­lje po­ru­ku da i SDP mo­že bi­ti zas­tup­nik in­te­re­sa hr­vat­skog na­ro­da, ko­li­ko god HDZ i Cr­k­va to os­po­ra­va­li. Ali što je on­da s na­ci­onal­nim ma­nji­na­ma? Što je s li­be­ral­nom lje­vi­com ko­ja že­li gra­đan­sko, a ne et­nič­ki de­fi­ni­ra­no druš­tvo? Ka­ko oni per­ci­pi­ra­ju tu ko­ali­ci­ju? Pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve, na pri­mjer, upor­no od­bi­ja obra­ća­ti se hr­vat­skim “gra­đa­ni­ma” ne­go sa­mo dr­žav­lja­ni­ma, jer taj po­jam oz­na­ča­va jed­na­kost svih sta­nov­ni­ka jed­ne zem­lje, bez ob­zi­ra na vje­ru i na­ci­onal­nost. Zbog če­ga se on­da ova ko­ali­ci­ja, njoj u inat, ni­je na­zva­la Gra­đan­skom? Za­to što bi pre­vi­še odu­da­ra­la od Na­rod­ne? No na­zi­vi vi­še ni­su bit­ni. Bit­no je sa­mo da je eli­tist Mi­la­no­vić ko­nač­no “iz­a­šao iz or­ma­ra” i dek­la­ri­rao se kao na­ci­onal­ni po­pu­list.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.