Vo­lio ju je vi­tez ko­ji je ži­vio da bi joj ubio oca

Express - - PRVA STRANICA -

Po­vi­jes­ni ro­man Mo­ni­ce McCar­ty za dvi­je je kla­se iz­nad pu­kog lju­bi­ća po­vi­jes­ni kon­tekst vul­si McCar­ty do­pu­šta ga­ri­zi­ra na pu­ku po­jed­po­ko­je kom­pro­mis­no nos­tav­lje­nu po­za­di­nu rje­še­nje, ona su na ko­ji­za vru­će lju­bav­ne sce­ne ma se stvar­ni po­vi­jes­ni ili da žes­to­ki i de­talj­ni do­ga­đa­ji si­lom pri­li­ka opi­si bru­tal­nih bor­bi i di­rek­t­no mi­je­ša­ju s splet­ki tog do­ba po­žde­lju­bav­nom pri­čom, ko­ja ru ro­man­su ju­na­ki­nje i je uvjer­lji­va, dvi­je kla­se ju­na­ka. Spi­sa­te­lji­ca se iz­nad sla­du­nja­ve ins­tant oči­to do­bro po­tru­di­la pri­če. Auto­ri­ca je na krai na­pi­sa­la šti­vo ko­je bi ju uči­ni­la još i to da je u mo­glo bi­ti za­nim­lji­vo i Bi­lješ­ci pred či­ta­te­ljem lju­bi­te­lji­ma po­vi­jes­nog oprav­da­la sva otvo­re­na i lju­bav­nog ro­ma­na. pi­ta­nja i či­nje­nič­ne Je­di­na mjes­ta na ko­ji­ma ne­si­gur­nos­ti. (sž)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.