Bo­žo Pe­trov pos­tao je is­ti kao i oni pro­tiv ko­jih se bo­rio i s ko­ji­ma je ko­ali­rao

Proš­lo je vri­je­me kad se Pe­trov, sku­pa s Mos­tom, mo­gao pred­stav­lja­ti bo­ljim od SDP-a i HDZ-a, mo­ral­ni­jim i po­šte­ni­jim od nji­ho­vih čel­ni­ka

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Bo­žo Pe­trov i da­lje se tru­di iz­i­gra­va­ti mo­ral­nu ver­ti­ka­lu, po­li­ti­ča­ra no­vo­ga ko­va, druk­či­jeg od dru­gih, uzvi­še­ni­jeg, po­šte­ni­jeg, tran­s­pa­rent­ni­jeg... Po­li­ti­ča­ra ko­ji no­si no­vi stil, no­ve na­vi­ke, no­ve me­to­de. I jas­no, re­for­me. Net­ko bi mu tre­bao re­ći da pres­ta­ne. Pri­je go­di­nu da­na to bi još ima­lo ne­kak­vog smis­la. Da­nas vi­še ne­ma. Da­nas su Pe­trov i nje­go­va dru­ži­na pro­či­ta­na knji­ga. Ako net­ko ni­je to do­sad shva­tio, mo­gao je shva­ti­ti u pro­tek­lih šest mje­se­ci man­da­ta ove tra­gi­ko­mič­ne vlas­ti. I na­ro­či­to u zad­njih tje­dan ili dva. Pri­mje­ri­ce, u Mos­to­vu us­traj­nom oprav­da­va­nju pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća zbog 122.000 ku­na po­tro­še­nih na ca­te­ring ti­je­kom jed­no­mje­seč­nog bo­rav­ka nje­go­ve obi­te­lji u dr­žav­noj vi­li Cos­ta­bel­la. Stran­ka ko­ja je nu­di­la re­zo­ve, šted­nju, uki­da­nje pov­las­ti­ca i tran­s­pa­rent­nost bra­ni pre­mi­je­ra ko­ji je spi­skao po­la uobi­ča­je­nog bu­dže­ta na res­to­ran­ske de­li­ci­je za se­be i fa­mi­li­ju. Još bo­lje, Pe­trov ga oprav­da­va us­po­re­đu­ju­ći ga s “još go­rim” Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem. Ako je tro­šio on, mo­že on­da tro­ši­ti i teh­nič­ki Tim. Osim to­ga, ugla­đe­ni Pe­trov je ovih da­na de­mons­tri­rao ka­ko u nu­ždi ne pre­za ni od te­ških ri­je­či. Na­rod­nu ko­ali­ci­ju ne­ko­li­ko je pu­ta na­zvao tr­go­vač­kom, pa čak i kaž­nje­nič­kom, s ob­zi­rom da okup­lja lju­de s kaz­ne­nim pri­ja­va­ma ( Jam­bo) i kri­mi­nal­nim do­sje­om (Be­ljak). Oči­to je go­to­vo s ale­go­rij­skim Na­ža­lost, još ni­je shva­tio da su od laž­nih pro­po­vjed­ni­ka go­ri sa­mo li­ce­mje­ri. U os­vje­šta­va­nju te spoz­na­je tre­ba­li bi mu po­mo­ći bi­ra­či na ru­jan­skim iz­bo­ri­ma. pro­po­vi­je­di­ma. I mo­žda bi sve to pi­lo vo­du da Bo­žo Pe­trov ni­je upra­vo iz­a­šao iz ko­ali­ci­ja s HDZom, stran­kom ko­joj se su­di­lo i opet se su­di za kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju, či­ji su vi­so­ki duž­nos­ni­ci bi­li pod is­tra­ga­ma i op­tuž­ni­ca­ma, a ko­ja je u is­to vri­je­me bi­la u Do­mo­ljub­noj ko­ali­ci­ji s HSS-om, stran­kom Jam­ba i Be­lja­ka. Ot­kud on­da Pe­tro­vu po­mi­sao da mo­že i da­lje di­je­li­ti lek­ci­je? Proš­lo je vri­je­me kad se Pe­trov, sku­pa s Mos­tom, mo­gao pred­stav­lja­ti bo­ljim od SDP-a i HDZ-a, mo­ral­ni­jim i po­šte­ni­jim od nji­ho­vih čel­ni­ka. Sa­mo­pro­zva­ni mo­ral­ni no­ćob­di­ja po­ka­zao je da ne pre­za od naj­ni­žih uda­ra­ca i po­t­vr­dio da pa­ti od kla­sič­nih po­li­ti­kant­skih simp­to­ma. Pa je ta­ko po­ka­zao za­što se ta­ko gr­če­vi­to bo­rio da do­bi­je MUP. Za­to da bi pre­ko svog mi­nis­tra skup­ljao ma­te­ri­ja­le o po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma i pla­si­rao ih u me­di­je, kao što je to bi­lo sa Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem i afe­rom Ma­di­son, ali i s tro­ško­vi­ma u Cos­ta­bel­li. Po­ka­zao je i da nje­go­va ri­ječ u me­dij­skom in­ter­v­juu, ovo­ga pu­ta No­vom lis­tu, vri­je­di sve dok se njo­me ne “po­igra­ju” nje­go­vi sa­vjet­ni­ci i PR struč­nja­ci. A kad smo kod PR-a, pre­br­zo za­ko­pa­nom afe­rom Griz­li de­mons­tri­rao je sprem­nost da pos­to­ja­no sli­je­di na­uk ve­li­kih stra­na­ka. Uglav­nom, Bo­žo Pe­trov pos­tao je is­ti kao i oni pro­tiv ko­jih se bo­rio i s ko­ji­ma je ko­ali­rao. U os­vje­šta­va­nju te spoz­na­je tre­ba­li bi mu po­mo­ći bi­ra­či na ru­jan­skim iz­bo­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.