Slo­vač­ka sli­ka­ri­ca sa za­gre­bač­kom adre­som sli­kar­stvo vi­di kao na­čin da iz­ra­zi in­tim­ne kon­flik­te i tra­ume svo­je ge­ne­ra­ci­je, ko­ja je na­kon ne­ima­šti­ne iza Za­vje­se is­ku­si­la ka­pi­ta­lis­tič­ko obi­lje

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Na pr­vu, to su ti­pič­ni ljet­ni pri­zo­ri ku­pa­nja, sun­ča­nja, ba­zen­skih za­ba­va. Iza ve­se­lja, me­đu­tim, na dru­gu, na­kon pom­ni­jeg gle­da­nja, pri­zo­ri na­li­ku­ju vi­še na sce­ne iz Po­s­ljed­njeg su­da, stra­ti­šta, ot­pa­da ci­vi­li­za­ci- je, pa i Čis­ti­li­šta. Li­ko­vi na sli­ka­ma tek su ar­ti­fi­ci­jel­ne lju­štu­re pra­vih lju­di. Mac­ho-ma­ne­ke­ni, prek­var­ca­ni bil­de­ri, že­ne-lut­ke pu­ne bo­tok­sa ov­dje su na saj­mu ljud­ske ta­šti­ne, tri­vi­jal­nos­ti i pot­pu­no is­praz­nog ži­vo­ta. Ta­ko naj­no­vi­ju iz­lož­bu Lydie Pa­taf­te ‘Sun­nyfun­ny’ (Ga­le­ri­ja CEKAO) opi­su­je nje­zi­na du­go­go­diš­nja su­rad­ni­ca, po­vjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i kus­to­si­ca Iva Kör­bler. - Čes­to mi sli­ke opi­su­ju de­pre­siv­ni­ma. Osob­no se ne do­živ­lja­vam tak­vom, za­pra­vo sam ja­ko otvo­re­na i po­zi­tiv­na oso­ba, ali oči­to svi ima­mo ne­ki svoj mrak ili sam ja jed­nos­tav­no pu­no osjet­lji­vi­ja na mrak oko se­be, ko­ji on­da pre­no­sim na plat­no, što je ne­ki oblik čiš­će­nja, ko­ji že­lim osi­gu­ra­ti i pro­ma­tra­ču, upo­zo­ri­ti ga na ono što me­ne, ali i mno­ge mu­či - objaš­nja­va umjet­ni­ca po­dri­je­tlom iz Slo­vač­ke, ko­ja se pri­je 17 go­di­na pre­se­li­la u Za­greb i ko­joj su do­sa­daš­nji cik­lu­si, uklju­ču­ju­ći i “Sun­nyfun­ny”, pris­kr­bi­li ti­tu­lu svo­je­vr­s­ne psi­ho­ana­li­ti­čar­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.