KONGOS – ‘Ego­ma­ni­ac’

Express - - PRVA STRANICA -

Sta­ri John Kongos bio je juž­no­afrič­ki glam ro­ker iz ‘70-ih s ve­li­kim Brit hi­tom “He’s Gon­na Step On You Aga­in” ko­ji su Hap­py Mon­days efek­t­no pre­ra­di­li u “Step On”. Nje­go­vi si­no­vi Dylan, Da­ni­el, Je­sse i Joh­n­ny odras­li su u Ari­zo­ni gdje su po­kre­nu­li obi­telj­ski bend KONGOS. Za­raz­ni hit singl iz 2011. “Co­me With Me Now” imao je mi­li­jun­sku nak­la­du na ame­rič­kom tr­ži­štu, ali tek je tre­ći al­bum “Ego­ma­ni­ac” po­ka­zao sve mo­guć­nos­ti ori­gi­nal­ne fu­zi­je u ko­joj su KONGOS po­mi­je­ša­li ame­rič­ki al­ter rock i juž­no­afrič­ku town­ship ji­ve glaz­bu, ko­ju je svi­je­tu ot­krio Pa­ul Si­mon na plo­či “Gra­ce­land”. Atlan­ti­ka. Me­đu­tim, u Eu­ro­pi je ti­je­kom pet de­set­lje­ća pro­dao vi­še od 100 mi­li­ju­na plo­ča i od­svi­rao ti­su­će ras­pro­da­nih kon­ce­ra­ta, a nje­go­vu ne­pro­laz­nu sla­vu jed­na­ko uvjer­lji­vo pri­ka­zu­ju niz od 60 bri­tan­skih hit sin­glo­va i pod­sje­ća­nje na im­pre­si­van pot­hvat iz­ve­den 1988. go­di­ne u Mo­sk­vi. Na­kon Pe­res­troj­ke i otva­ra­nja So­vjet­skog Sa­ve­za za za­pad­njač­ku rock glaz­bu, Sta­tus Quo je sti­gao me­đu pr­vi­ma i od­svi­rao čak 14 kon­ce­ra­ta u mo­skov­skoj Olim­pij­skoj dvo­ra­ni za vi­še od 200 ti­su­ća ru­skih fa­no­va. Sta­tus Quo je bio i pr­va do­is­ta ve­li­ka in­ter­na­ci­onal­na rock atrak­ci­ja vi­đe­na na ju­gos­la­ven­skim po­zor­ni­ca­ma jer je već 1971. go­di­ne gos­to­vao u Be­ogra­du. Odje­ve­ni u iz­li­za­ne tra­pe­ri­ce i je­ans jak­ne, gi­ta­ris­ti i pje­va­či Fran­cis Ro­ssi i Rick Par­fitt, ba­sist Alan Lan­cas­ter i bub­njar John Cog­hlan iz­gle­da­li su kao du­go­ko­si deč­ki iz su­sjed­stva, a glaz­ba im je bi­la još jed­nos­tav­ni­ja od imi­dža i la­ko ra­zum­lji­va. Ba­zič­ni bo­ogie rock skro­jen po uzo­ru na po­pu­lar­ni ame­rič­ki Grand Funk Ra­il­ro­ad i te­me­lji­to očiš­ćen od bi­lo kak­vih umjet­nič­kih am­bi­ci­ja pru­žao je pri­li­ku sva­kom ti­nej­dže­ru s elek­trič­nom gi­ta­rom i ro­ker­skim sr­cem da po­ku­ša iz­ves­ti ne­što slič­no. U ovim kra­je­vi­ma Sta­tus Quo je za­pi­san kao uzor zna­nim i nez­na­nim ben­do­vi­ma iz ‘70-ih, a nje­gov utje­caj naj­vje­šti­je je is­ko­ris­tio ra­ni Par­ni va­ljak u “Pre­ve­la me ma­la žed­nog pre­ko vo­de”. Dru­gi be­ograd­ski kon­cert odr­žan 1977. go­di­ne u ha­li Pin­ki os­ta­vio je još dub­lji trag ko­ji ni­su mo­gli iz­bri­sa­ti ni punk ni no­vi val sa sta­vom ka­ko su za­gri­že­ni fa­no­vi Sta­tus Quo traj­no iz­gub­lje­ni u vre­me­nu. Naj­za­nim­lji­vi­ji obrat do­go­dio se 1985. go­di­ne kad su Ro­ssi, Par­fitt, Lan­cas­ter, no­vi kla­vi­ja­tu­rist An­dy Brown i krat­ko­traj­ni bub­njar Pe­te Kir­c­her do­bi­li po­ziv Bo­ba Gel­do­fa da otvo­re Li­ve Aid sa svo­jim sta­rim hi­tom, obra­dom pje­sme Joh­na Fo­ger­tyja “Roc­kin’ All Over the Wor­ld”. MTV ge­ne­ra­ci­ja ko­ja je ima­la sa­mo ma­glo­vi­tu pre­dodž­bu o ras­po­re­du sna­ga unu­tar roc­ka ‘70-ih pre­ko no­ći je za­bri­ja­la na Sta­tus Quo, ko­ji su ta­da do­ba­ci­li do naj­ve­ćeg in­ter­na­ci­onal­nog hi­ta u ka­ri­je­ri “In the Ar­my Now”. U Bri­ta­ni­ji su ga nad­ma­ši­li 1994. go­di­ne kad su se udru­ži­li s na­vi­ja­či­ma Man­c­hes­ter Uni­te­da i sni­mi­li nji­ho­vu no­vu him­nu “Co­me On You Reds” za fi­na­le en­gle­skog Ku­pa. “Cr­ve­ni” su u fi­na­lu tuk­li Chel­sea FC s 4-0, a na­vi­jač­ka bud­ni­ca sa Sta­tus Quo u po­za­di­ni pres­ti­gla je sve ljet­ne hi­to­ve na bri­tan­skoj top lis­ti. Alan Lan­cas­ter ot­pao je ma­lo pos­li­je Li­ve Ai­da usred žuč­nih sva­đa s Ro­ssi­jem i Par­fit­tom. Za­mi­je­nio ga je John Edwar­ds, dok se na bub­nje­vi­ma na­kon ne­ko­li­ko ma­nje-vi­še le­te­ćih iz­mje­na us­ta­lio Le­on Ca­ve. Sta­tus Quo u pos­ta­vi Ro­ssi, Par­fitt, Brown, Edwar­ds i Ca­ve do­la­ze u Are­nu me­đu fa­no­ve ko­ji­ma su os­ta­li duž­ni pret­proš­log lje­ta kad je Rick Par­fitt umjes­to na kon­cer­tu za­vr­šio u pul­skoj bol­ni­ci zbog sr­ča­nog uda­ra. Pro­pus­tio je dio lanj­skih kon­ce­ra­ta, ali za ovo­go­diš­nju tur­ne­ju se pot­pu­no opo­ra­vio i spre­man je ras­ple­sa­ti eki­pu. Sta­tus Quo se ni­kad ne pre­da­je.

Fran­cis Ro­ssi i Rick Par­fitt stu­po­vi su ben­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.