Ni­su oso­be s ru­ba druš­tva ili očaj­ni­ci. Na na­pa­de se od­lu­ču­ju iz uvje­re­nja, fa­na­tiz­ma...

Express - - PRVA STRANICA -

pu­cao u Tur­ke, Ko­so­va­re i dru­ge žr­tve tvr­de­ći ka­ko je za­pra­vo Ni­je­mac), ipak že­li rje­ša­va­ti u ok­vi­ri­ma za­ko­na, a ne od­maz­dom i ogra­ni­ča­va­njem slo­bo­da svo­jim dr­žav­lja­ni­ma. Iako ima sve vi­še pri­tuž­bi, po­se­bi­ce u Fran­cu­skoj, na pro­pus­te si­gur­nos­nog sus­ta­va. Ta­ko je je­dan od dvo­ji­ce ubo­ji­ca iz Ro­uena bio evi­den­ti­ran kao mo­gu­ći te­ro­rist, ali je pu­šten na slo­bo­du s elek­tro­nič­kom na­ruk­vi­com. I ubo­ji­ca iz Ni­ce je ta­ko­đer bio poz­na­ti u po­li­cij­skim kru­go­vi­ma. Jed­nog od po­či­ni­te­lja ma­sa­kra u is­tan­bul­skoj zrač­noj lu­ci tur­ske vlas­ti su ra­ni­je uhi­ti­le, oz­na­či­le kao si­gur­nos­nu pri­jet­nju i vra­ti­le u Bel­gi­ju, ko­ja ga je ubr­zo pus­ti­la na slo­bo­du. Pro­blem s ko­jim se su­sre­ću za­pad­ne oba­vje­štaj­ne služ­be je da mo­gu­ći po­či­ni­te­lji te­ro­ris­tič­kih na­pa­da po­ve­za­ni s tzv. Is­lam­skom dr­ža­vom ne dje­lu­ju na kla­si­čan na­čin, okup­lja­ju­ći se na ne­kak­vim kon­s­pi­ra­tiv­nim sas­tan­ci­ma i pla­ni­ra­ju­ći na­pad. Sje­de do­ma, ko­mu­ni­ci­ra­ju pre­ko druš­tve­nih mre­ža, od­lu­ke o na­pa­di­ma do­no­se sa­mos­tal­no, a tek u po­ru­ka­ma ko­je os­tav­lja­ju na mo­bi­te­lu mo­gu se vi­dje­ti nji­ho­ve pri­se­ge krov­noj te­ro­ris­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji. Za­to ih je te­ško i ot­kri­ti. Ana­li­ti­ča­ri su ut­vr­di­li ka­ko su to uglav­nom pri­pad­ni­ci sred­njeg slo­ja, ko­ji su proš­li se­ku­lar­no obra­zo­va­nje te ni­su oso­be s ru­ba druš­tva ili očaj­ni­ci. Na na­pa­de se od­lu­ču­ju iz uvje­re­nja, fa­na­tiz­ma, sli­je­de­ći po­ru­ke svo­jih vo­đa, ko­ji ta­ko­đer pre­ko in­ter­ne­ta po­zi­va­ju na uboj­stva za­pad­nja­ka, bi­lo gdje i bi­lo kad. Ne­ki od njih uvje­re­ni su ka­ko će za to što će po­bi­ti ci­vi­le, že­ne, dje­cu... do­bi­ti na­gra­du na onom svi­je­tu, gdje će ih, umjes­to jed­ne že­ne na zem­lji, uz os­ta­le na­gra­de ko­je im pri­pa­da­ju, ka­ko je to re­kao je­dan mla­di ta­li­ban ko­ji je pre­ži­vio, če­ka­ti i 70 dje­vi­ca. S ob­zi­rom na stal­no opa­da­nje mo­ći tzv. Is­lam­ske dr­ža­ve u Si­ri­ji i Ira­ku, ko­ja se na­la­zi na si­gur­nom pu­tu pot­pu­nog po­ra­za, za oče­ki­va­ti je po­ja­ča­va­nje sa­mo­ubi­lač­kih na­pa­da u europ­skim gra­do­vi­ma. Ko­li­ko su stva­ri oz­bilj­ne go­vo­ri i po­da­tak da je bri­tan­ski Fo­re­ign Of­fi­ce iz­i­šao sa služ­be­nom kar­tom u ko­joj su eu­rop­ske zem­lje ka­te­go­ri­zi­ra­ne po stup­nju opas­nos­ti od te­ro­rič­kog na­pa­da. Fran­cu­ska i Nje­mač­ka pre­dvo­de tu lis­tu, na za­če­lju su Če­ška i Polj­ska, dok je Hr­vat­ska oz­na­če­na kao re­la­tiv­no si­gur­na zem­lja. Uz po­ja­ča­ne mje­re si­gur­nos­ti, ko­je će si­gur­no sva­ka zem­lja po­di­ći na onu ra­zi­nu za ko­ju sma­tra da je od­go­va­ra­ju­ća u tom tre­nut­ku, ne­ki odav­no upo­zo­ra­va­ju ka­ko bi se mo­ra­lo ne­što na­pra­vi­ti da bi se uk­lo­ni­li po­li­tič­ki raz­lo­zi ko­ji pro­izvo­de svi­re­pa te­ro­ris­tič­ka ne­dje­la ko­ji­ma ovih da­na svje­do­či­mo, a ko­ja se ni­kad, ni s čim i ni u ime bi­lo ko­jeg vi­šeg ci­lja ne mo­gu oprav­da­ti. I net­ko bi im tre­bao re­ći da tak­ti­ka sa sa­mo­ubi­lač­kim na­pa­di­ma nig­dje ni­je do­ve­la do po­li­tič­kog re­zul­ta­ta. Bej­rut 1983. go­di­ne

bio je iz­nim­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.