Tur­ci go­vo­re da su po­kus­ni ku­ni­ći iz­van­ze­ma­lja­ca ko­ji is­tra­žu­ju ho­će­mo li od po­lu­dje­ti. Eks­pe­ri­ment jest, ali ga pro­vo­de si­le ko­je pre­kra­ja­ju re­gi­ju...

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Te ve­če­ri su voj­ni­ci blo­ki­ra­li most pre­ko Bos­po­ra. Sta­nov­ni­ci Is­tan­bu­la spr­da­li su se s još jed­nim cir­ku­som na ka­kav su već ogu­gla­li u Tur­skoj. Da bi u tre­nut­ku kad su ih po­če­li nad­li­je­ta­ti voj­ni bor­be­ni mlaž­nja­ci shva­ti­li ko­li­ko je stvar oz­bilj­na. U An­ka­ri su avi­oni čak i bom­bar­di­ra­li ne­ke zgrad,e po­put par­la­men­ta, a u Is­tan­bu­lu je Ece Te­mel­ku­ran, na­gra­đi­va­na no­vi­nar­ka i spi­sa­te­lji­ca, či­ji su ko­le­ge zna­li do­bi­ti i me­tak na uli­ci zbog bla­sfe­mič­nih tek­s­to­va o npr. ge­no­ci­du nad Ar­men­ci­ma, spoz­na­la ka­ko za­po­či­nje rat. U po­ho­du re­ži­ma Re­ce­pa Tayyi­pa Er­do­ga­na na pu­čis­te, na­vod­no sljed­be­ni­ke li­be­ral­nog is­la­mis­tič­kog vo­đe Fet­hul­la­ha Güle­na, dan pri­je ne­go što smo raz­go­va­ra­li s Ece, po­li­ci­ja je uhi­ti­la 42 no­vi­na­ra. Od ko­jih naj­ma­nje dvo­je si­gur­no ne­ma ve­ze s Güle­nom. Is­la­mis­ti oda­ni auto­ri­tar­nom pred­sjed­ni­ku pro­tiv onih oda­nih li­be­ral­nom is­la­mis­tič­kom vo­đi, ali ko­ji je na­vod­no po­ku­šao puč, i sve to uz se­ku­la­ris­te ko­ji pru­ža­ju pot­po­ru ins­ti­tu­ci­ja­ma, slu­čaj­no Er­do­ga- no­vim... Iz­ra­zi­to se­ku­lar­na no­vi­nar­ka sklo­na lje­vi­ci strp­lji­vo nam je objaš­nja­va­la ka­os ko­ji je nas­tao u nje­zi­noj zem­lji.

Ex­press: U ne­dje­lju su se na Tak­si­mu u Is­tan­bu­lu na pro­s­vje­di­ma oku­pi­li i pris­ta­še opor­be­nih so­ci­ja­lis­ta iz CHP-a, ali i iz Er­do­ga­no­va AKP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.