Ka­pi­tal mo­že po­mo­ći

Ne za­no­sim se miš­lju o za­jed­niš­tvu umjet­nos­ti i biz­ni­sa, to je te­ma za ide­alis­te­uto­pis­te, ali vje­ru­jem da ka­pi­tal mo­že po­mo­ći umjet­nos­ti

Express - - PRVA STRANICA -

Ci­je­li je pro­jekt osmiš­ljen kroz su­rad­nju dvi­ju ins­ti­tu­ci­ja - Mo­der­ne ga­le­ri­je i TDR-a, pos­li­je Adri­sa d.d., i dva­ju po­je­di­na­ca - Pre­dra­ga Gru­bi­ća i me­ne. Shva­tio sam tu­ris­tič­ki potencijal Ro­vi­nja, znao vri­jed­nos­ti hr­vat­ske mo­der­ne i su­vre­me­ne umjet­nos­ti te za­klju­čio da bi Ro­vinj od Us­kr­sa do ra­ne je­se­ni mo­gao pos­ta­ti iz­lo­gom hr­vat­ske umjet­nos­ti. I pos­tao je. O to­me go­vo­ri ne­ko­li­ko ti­su­ća po­sje­ti­te­lja na sva­koj iz­lož­bi, or­ga­ni­zi­ra­ni do­las­ci iz Hr­vat­ske i ino­zem­s­tva, broj­ne TV emi­si­je u nas, u Slo­ve­ni­ji, u Ita­li­ji... Ne za­no­sim se miš­lju o za­jed­niš­tvu umjet­nos­ti i biz­ni­sa, to je te­ma za ide­alis­te-uto­pis­te, ali vje­ru­jem da ka­pi­tal mo­že po­mo­ći umjet­nos­ti – kao što je po­mo­gao i u na­šem pri­mje­ru – ta­ko što po­ma­že druš­tvu. Sve što je Bio je to iz­a­zov. Pi­tao sam se: ‘Za­što to ne bi­smo mo­gli os­tva­ri­ti ako smo mo­gli za­mis­li­ti?’. En­cik­lo­pe­di­ja MH po­seb­na je sa­dr­ža­jem, to je, u stva­ri, en­cik­lo­pe­di­ja hr­vat­sko­ga gra­đan­skog druš­tva pre­ko de­set­lje­ća des­truk­ci­je to­ga ci­vi­li­za­cij­skog i kul­tu­ral­nog mo­de­la do nje­go­ve res­truk­tu­ra­ci­je od 90-ih na­ova­mo. Po­seb­na je i na­či­nom, jer je vi­še po­što­va­la osob­nost i na­čin pi­sa­ca en­cik­lo­pe­dij­skih je­di­ni­ca, ne­go ste­re­oti­pe en­cik­lo­pe­diz­ma, te vi­še dr­ža­la do kva­li­ta­tiv­nih ne­go do kvan­ti­ta­tiv­nih odred­ni­ca. Po­seb­na je i po to­me što do­sad ni­smo u Hr­vat­skoj ima­li ma­nje­ga ope­ra­tiv­nog sto­že­ra u ta­ko ve­li­kom pro­jek­tu.

Ex­press: Prem­da je HDZ-ov mi­nis­tar kul­tu­re Ha­san­be­go­vić već ‘biv­ši’, mo­že­te li oci­je­ni­ti nje­go­ve po­te­ze s ob­zi­rom na to da je upra­vo ti­je­kom nje­go­va krat­ka man­da­ta iz­dva­ja­nje za kul­tu­ru u Hr­vat­skoj pos­ta­lo naj­ni­že u Eu­ro­pi? I da je dio do­ma­će kul­tur­ne jav­nos­ti oci­je­nio nje­go­ve po­te­ze re­us­ta­ši­za­ci­jom kul­tu­re, a dio europ­skih kul­tur­nja­ka, me­đu nji­ma i Jaqu­es Lang, bio zgro­žen ide­olo­škim za­okre­tom mi­nis­tra kul­tu­re?

Vo­lio bih za­klju­či­ti ovaj raz­go­vor bez ne­iz­bjež­ne ‘po­li­tič­ke po­an­te’. Bu­du­ći da u po­li­ti­ci već go­di­na­ma ne par­ti­ci­pi­ram, os­lo­bo­di­te me obve­ze da u njoj ar­bi­tri­ram.

S An­tom Go­to­vi­nom i Zo­ris­la­vom Lu­ki­ćem na pro­mo­ci­ji ča­so­pi­sa Vi­je­nac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.