Mic­ha­el Kiwa­nu­ka – ‘Lo­ve & Ha­te’

Express - - PRVA STRANICA -

fes­ti­va­la i pret­proš­le je­se­ni ras­pus­tio pra­te­ći bend Be­ady Eye. Sta­ri­ji brat je ipak bio po­kre­tač­ka sna­ga Oa­si­sa i autor svih pje­sa­ma za nji­ho­va pr­va tri al­bu­ma, uklju­ču­ju­ći vječ­ne hi­to­ve po­put “Won­derwall”, “Don’t Lo­ok Back In An­ger” i “Stand By Me”, od ko­jih ni­ka­ko ne­će mo­ći po­bje­ći ni 16. ko­lo­vo­za na Ša­la­ti jer mu je to pr­vo gos­to­va­nje u ovim kra­je­vi­ma i do­če­kat će ga vjer­ni fa­no­vi iz ci­je­le re­gi­je. Me­đu­tim, No­el je i pos­li­je Oa­si­sa bi­lje­žio iz­vr­s­ne re­zul­ta­te. Pro­jekt No­el Gal­lag­her’s High Flying Pr­vi put je bio za­pa­žen pri­je pet go­di­na kad je s dva ma­lo­ti­raž­na sin­gla do­bio po­ziv da kre­ne na tur­ne­ju kao sup­port za Ade­le. S dru­gim al­bu­mom upra­vo je pres­ti­gao Ade­le i po­peo se na vrh UK char­ta. Po­to­mak emi­gra­na­ta iz Ugan­de ko­ji su po­bje­gli od te­ro­ra Idi­ja Ami­na pos­tao je naj­ja­či Bir­ds, na­zvan po sta­roj pje­smi Jef­fer­son Air­pla­nea, čak je autor­ski zre­li­ji od Oa­si­sa iz naj­bo­ljih da­na. Na is­to­ime­nom pr­vi­jen­cu vi­so­ko­le­ta­ča iz 2011. i lanj­skom al­bu­mu “Cha­sing Yes­ter­day” No­el je opet po­ka­zao za­što se od svih Brit­pop hit­ma­ke­ra baš on naj­vi­še pri­bli­žio Be­atle­si­ma. Je­dan­put se na­šao s McCart­neyem pa su za­jed­no sni­mi­li obra­du “Co­me To­get­her”, dok je Rin­gov sin Zak Star­key če­ti­ri go­di­ne svi­rao bub­nje­ve kao pri­dru­že­ni član Oa­si­sa. Taj­na No­ela Gal­lag­he­ra je u mu­ški glas Brit­so­ula. Dio zas­lu­ga za ljet­ni bes­t­se­ler “Lo­ve & Ha­te” si­gur­no pri­pa­da pre­ka­lje­nom pro­du­cen­tu Dan­ge­ru Mo­useu, ali u pr­vom pla­nu je Kiwa­nu­kin ra­sko­šan kan­ta­utor­ski ta­lent po­ka­zan kroz “One Mo­re Nig­ht”, “Fat­her’s Child” i gran­di­oz­no 10-mi­nut­no otva­ra­nje “Cold Lit­tle He­art”. to­me što je pu­no dub­lje od dru­gih upi­jao me­lo­di­je ko­je je u naj­ra­ni­jem dje­tinj­stvu čuo na ra­di­ju. Zbog to­ga je go­to­vo sva­ka nje­go­va pje­sma od­mah zvu­ča­la poz­na­to i zbog to­ga su ga ne­ri­jet­ko op­tu­ži­va­li za pla­gi­ja­te. Sta­ri Ne­il In­nes iz Mon­ty Pyt­ho­na i Bon­zo Dog Doo-Dah Ban­da upi­san je kao ko­autor hit sin­gla “Wha­te­ver” jer je do­ka­zao da No­elo­va pje­sma pre­vi­še pod­sje­ća na nje­go­vu “How Swe­et To Be An Idi­ot”, dok je Co­ca Co­la na­pla­ti­la od­šte­tu od po­la mi­li­ju­na do­la­ra za­to što je pod­lo­ga za No­elov “Sha­ker­ma­ker” bi­la glaz­ba iz nje­zi­ne rek­la­me ko­ju su 1971. sni­mi­li The New Se­ekers. Sljed­be­ni­ci Oa­si­sa ni­su ni­ma­lo ma­ri­li za tak­ve pri­je­po­re pa je već 1996. na dva me­ga­kon­cer­ta u Knewbor­t­hu re­gis­tri­ra­no 2 i pol mi­li­ju­na zah­tje­va za ras­po­lo­ži­vih 250.000 ulaz­ni­ca. Pos­li­je tak­vih re­zul­ta­ta su­viš­no je pi­ta­ti hoće li No­el Gal­lag­her ras­pro­da­ti Ša­la­tu usred ljet­nih fe­ri­ja.

Oa­sis se ras­pao 2009. pos­li­je još jed­ne žuč­ne sva­đe Li­ama i No­ela ko­ja je pre­ras­la u tuč­nja­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.