Unu­ke ak­te­ra ono­ga u što se pre­tvo­ri­la pros­la­va Da­na do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti iz­go­rje­le će zas­ta­ve i us­ta­ške ko­rač­ni­ce ot­pje­va­ne sa šan­ko­va za­ni­ma­ti ko­li­ko i par­ti­zan­ske pri­če ge­ne­ra­ci­ju Co­mo­do­rea i ZX Spec­tru­ma

Express - - PRVA STRANICA -

po­zi­va na tu­đu krv, znoj i su­ze, pot­pa­li­ti ko­mad plat­na s uči­ta­nim zna­če­njem. Uz­gred re­če­no, sve su zas­ta­ve, na­še i nji­ho­ve, tek kr­pe ko­ji­ma da­je­mo sim­bo­lič­ku vri­jed­nost. I on­da? I on­da ni­šta: to bi bi­lo to. Us­li­je­di­li su bo­lan ma­mur­luk i kaz­ne­na pri­ja­va, a os­ta­la sje­ća­nja ko­ja su­tra, za de­set­lje­će, ne­kad, ne­će vri­je­di­ti ni­šta. Unu­ke ak­te­ra ono­ga u što se pre­tvo­ri­la pros­la­va Da­na do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti iz­go­rje­le će zas­ta­ve i us­ta­ške ko­rač­ni­ce ot­pje­va­ne sa šan­ko­va za­ni­ma­ti ko­li­ko i par­ti­zan­ske pri­če ge­ne­ra­ci­ju Co­mo­do­rea i ZX Spec­tru­ma, pi­oni­re ra­ču­nal­ne ga­lak­si­je u ko­joj se po­vi­jes­nim, pri­je­lom­nim tre­nut­kom sma­tra po­ja­va pr­vog PC-ja. Efekt tru­da pa­li­te­lja je, sve u sve­mu, su­pro­tan ulo­že­noj ener­gi­ji. Umjes­to u pri­pi­te ju­na­ke, ma­ne­ke­ne do­ma­ćeg, Glu­pa­vo, pri­mi­tiv­no i pi­ja­no pa­lje­nje zas­ta­ve ne­ke dru­ge dr­ža­ve ni­šta li­je­po­ga ne go­vo­ri o ak­te­ri­ma tog či­na, ali za­to pu­no to­ga go­vo­ri o kli­mi u ko­joj ne­kim do­ko­nim mu­škar­ci­ma tak­vo što uop­će pad­ne na pa­met. Oni su, Gos­po­da 44 i 27, u po­ret­ku vr­sta pri dnu, a pro­blem je, kao i uvi­jek, pri vr­hu. Me­đu oni­ma što su re­di­ku­li­ma po­ru­či­li da se smi­ju opus­ti­ti suk­lad­no svo­jim skrom­nim mo­guć­nos­ti­ma i još su ih li­je­po, otvo­re­no, glas­no po­zva­li na mjes­to ko­je su pre­tvo­ri­li u “plod­no tlo za pot­hva­te na ru­bu lu­di­la, ne­za­ko­ni­tos­ti i be­smis­la”, u kra­ljev­ski grad ko­ji jed­nom go­diš­nje us­tu­pa­ju dvor­skim lu­da­ma, sret­nim jer mo­gu iz da­lji­ne vidjeti Mar­ka na Har­ley Da­vid­so­nu ili pri­je al­ko­hol­ne ko­me uzvik­nu­ti: “Za dom sprem­ni!”, čvr­sto i po­greš­no vje­ru­ju­ći da, ma­kar na­krat­ko, pres­ta­ju bi­ti ljud­ski ta­log i pos­ta­ju ne­ko­me važ­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.