ZBOG FATALNE LUĐAKINJE KRLEŽA GU­BI GLA­VU

U Krleža je is­pao ra­nji­vi gim­na­zi­ja­lac ko­jeg je na oba­la­ma je­ze­ra Ba­la­ton za­ve­la slo­bo­do­um­na Ana i, po sve­mu su­de­ći, odu­ze­la mu ne­vi­nost za­sko­čiv­ši ga no­ću pod krin­kom mje­se­či­ne dok je gol i zbu­njen sni­vao u pos­te­lji

Express - - PRVA STRANICA -

Že­ne dje­lu­ju uvi­jek sud­bo­nos­no, a po­naj­vi­še kob­no i ne­ga­tiv­no... jer že­ne su dra­žes­ne mač­ki­ce pa kad ogre­bu čo­vje­ka od to­ga se bo­lu­je či­tav ži­vot, na­pi­sao je Krleža u “Zas­ta­va­ma”, ele­gant­no su­mi­ra­ju­ći raz­lo­ge svog kom­plek­s­nog i kat­kad šo­vi­nis­tič­kog sta­va pre­ma žen­skom ro­du. Iz­gle­da da je “dra­žes­na mač­ki­ca” ko­ja je naj­vi­še ogre­bla hr­vat­skog ge­ni­ja bi­la mit­ska ma­đar­ska po­ete­sa Ana Bo­ron­gay, ju­na­ki­nja nje­go­va po­s­ljed­njeg, ne­do­vr­še­nog ro­ma­na “Zas­ta­ve”. Krleža je ka­zao da je lik Ane Bo­ron­gay kon­ci­pi­rao na os­no­vi se­dam stvar­nih že­na. U svo­joj naj­no­vi­joj dra­mi re­da­te­lji­ca Na­ta­li­ja Ma­noj­lo­vić po­nov­no se po­igra­la Kr­le­ži­nim od­no­som pre­ma že­na­ma, ali i nu­me­ro­lo­gi­jom pa u “Šest li­ca Ane Bo­ron­gay” igra šest glu­mi­ca, dok je ona kao re­da­te­lji­ca, sed­ma. Se­dam stvar­nih že­na ta­ko je is­pred Kr­le­ži­na Gvoz­da is­pri­ča­lo pri­ču o fa­tal­noj lu­đa­ki­nji Ani Bo­ron­gay zbog ko­je je mla­di Ka­mi­lo Eme­rič­ki (Krleža) go­to­vo iz­gu­bio gla­vu. Za vri­je­me tra­ja­nja pred­sta­ve či­ta­vo vri­je­me s obliž­njeg kes­te­na kri­je­štao je ćuk pa se či­ni­lo da je sam Krleža s ono­ga svi­je­ta pos­lao glas­ni­ka da pok­va­ri pred­sta­vu. Sta­rom ci­ni­ku oči­to se ni­je svi­dje­lo da se u dvo­ri­štu ku­će u ko­joj je ži­vio s Be­lom ras­pre­da o nje­go­vim in­tim­nim osje­ća­ji­ma i od­no­si­ma s dru­gim že­na­ma pa je pos­lao pti­cu da nad­gla­sa mla­de glu­mi­ce. I proš­le go­di­ne na Kr­le­ži­nim da­ni­ma re­da­te­lji­ca Na­ta­li­ja Ma­noj­lo­vić na­pra­vi­la je is­ko­rak od uobi­ča­je­nog bav­lje­nja Kr­le­žom u do­ma­ćem te­atru. Bi­lo je i vri­je­me da se Kr­le­žom net­ko ko­nač­no kva­li­tet­no po­za­ba­vi iz žen­ske per- spek­ti­ve. Nje­no upri­zo­re­nje “Ada­ma i Eve”, dram­skog tek­s­ta ko­jeg se iz ne­kog raz­lo­ga Krleža odri­cao za ži­vo­ta, da­lo je jed­nu sa­svim no­vu, na­dre­al­no-fan­taz­ma­go­rič­nu di­men­zi­ju dra­mi o dvo­je lju­bav­ni­ka ko­ji se sva­de u de­rut­nom ho­te­lu. “Šest li­ca Ane Bo­ron­gay” svo­je­vr- stan je nas­ta­vak nje­na bav­lje­nja Kr­le­ži­nim od­no­som pre­ma že­na­ma i žen­skom. U ovoj re­ži­ji, Krleža je is­pao ra­nji­vi gim­na­zi­ja­lac ko­jeg je na oba­la­ma je­ze­ra Ba­la­ton za­ve­la slo­bo­do­um­na Ana i po sve­mu su­de­ći, odu­ze­la mu ne­vi­nost za­sko­čiv­ši ga no­ću pod krin­kom mje­se­či­ne dok je gol i zbu­njen sni­vao u pos­te­lji. “Ta­ko si­la­ze bo­gi­nje na pok­lon smrt­ni­ci­ma”, je­di­no je što je us­pio iz­go­vo­ri­ti. Sce­na na je­ze­ru jed­na je od naj­ro­man­tič­ni­jih sce­na u či­ta­vu Kr­le­ži­nom opu­su, a u ovoj je dra­mi sjaj­no upri­zo­re­na. Sa­ma pred­sta­va kon­ci­pi­ra­na je ta­ko da sva­ka od šest glu­mi­ca tu­ma­či je­dan od šest al­ter ega Ane Bo­ron­gay, a u di­ja­lo­zi­ma se iz­mje­nju­ju i u ulo­ga­ma Eme­rič­kog. Zbog pre­ta­pa­nja proš­los­ti sa sa­daš­njoš­ću, ko­je ka­rak­te­ri­zi­ra­ju kom­po­zi­ci­ju ro­ma­na, pred­sta­va je s vre­me­na na vri­je­me gu­bi­la na in­ten­zi­te­tu te se pre­tva­ra­la u ka­oti­čan vr­tlog i ge­ne­rič­ko na­ba­da­nje ci­ta­ta iz “Zas­ta­va”. Ta­ko­đer, gle­da­li­šte je bi­lo ta­ko kon­ci­pi­ra­no da je oni­ma iza pe­tog re­da bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će pra­ti­ti ko­nver­za­ci­ju sto­ga se na­da­mo da će pred­sta­va “Šest li­ca Ane Bo­ron­gay” ima­ti pri­li­ku da bu­de iz­ve­de­na u ne­kom za­tvo­re­nom pros­to­ru gdje ka­san ćuk (il ne­to­pir?) i lo­še pos­tav­lje­no gle­da­li­šte ne­će kva­ri­ti uži­va­nje u Kr­le­ži­nim slat­kim taj­na­ma ko­je Na­ta­li­ja Ma­noj­lo­vić, iz­gle­da, ne­ma na­mje­ru pres­ta­ti ot­kri­va­ti.

Zbog pre­ta­pa­nja proš­los­ti sa sa­daš­njoš­ću dra­ma na tre­nut­ke gu­bi na in­ten­zi­te­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.