SFF funk­ci­oni­ra na tri ni­voa, od ko­jih je me­dij­ski naj­vi­še eks­plo­ati­ran onaj es­trad­ni, pa se na pr­vi po­gled važ­ni­jim či­ni sel­fie Na­ta­še Ja­njić s De Ni­rom od to­ga tko će do­bi­ti na­gra­du. Pa i po­bje­da na SFF-u zna­či kao i sed­mo mjes­to u HNL-u

Express - - PRVA STRANICA -

SFF-a Sa­ra­je­vo se pre­tva­ra u ono što je mo­žda ne­kad bi­lo ili je mo­glo bi­ti: uvi­jek su, mi­ni­mal­no, če­ti­ri je­zi­ka u zvuč­noj ku­li­si gra­da, ko­li­či­na za­ba­ve po me­tru če­tvor­nom je to­li­ka da je ne­sa­ni­ca po­dra­zu­mje­va­ju­ća, dok uli­ce cen­tra gra­da pos­ta­ju he­do­nis­tič­ki ge­to iz­dvo­jen iz jed­ne tmur­ne, du­bo­ko ne­sret­ne zem­lje. Sa­ra­jev­ska shi­zo­fre­na stvar­nost su ta­ko po­s­ljed­nja noć SFF-a i pr­vi dan pos­li­je: Sa­igon u Eu­ro­pi iz­ga­ra u užit­ku to­li­ko da se go­to­vo mo­že opi­pa­ti pus­toš na­kon što cr­ve­ni te­pih oti­đe u skla­di­šte, da pri­če­ka slje­de­će lje­to. Za­nim­lji­vo je, ko­li­ko i pa­ra­dok­sal­no, to što SFF-a ne bi bi­lo – ili ga ne bi bi­lo na ovom ni­vou i s ovo­li­kom važ­noš­ću – da nje­gov šef ni­je, uz os­ta­lo, i obi­telj­ski ve­zan s kre­ato­ri­ma druš­tve­ne i po­li­tič­ke kli­me u ko­joj se po­dra­zu­mi­je­va ka­ko se da­tu­mi fes­ti­va­la ima­ju, bez ob­zi­ra na sve li­je­pe pri­če o mul­ti­re­li­gi­oz­nos­ti i se­ku­la­riz­mu, li­be­ra­liz­mu i prok­le­tim mo­guć­nos­ti­ma iz­bo­ra, pri­la­go­di­ti mus­li­man­skom ka­len­da­ru, od­nos­no sve­tom mje­se­cu ra­ma­za­nu, zbog ko­jeg je SFF već ne­ko­li­ko pu­ta, umjes­to uobi­ča­je­no u ko­lo­vo­zu, odr­ža­van u sr­p­nju. Pu­ri­va­tri­na su­pru­ga i su­pru­ga boš­njač­kog čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH te li­de­ra Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća ro­đe­ne su ses­tre, a pot­po­ra ko­ju je SFF uži­vao od boš­njač­kih cen­ta­ra mo­ći to­li­ka je da bi ga i ma­nje spo­sob­ni mo­gli or­ga­ni­zi­ra­ti. Is­ti­na, te­ško da bi ga us­pje­li na ovaj na­čin uči­ni­ti važ­nim i pri­mjet­nim – za tak­vo što, ipak, tre­ba i da­ra i zna­nja i upor­nos­ti da se, re­ci­mo, do­ve­de De Ni­ro, zbog ko­je­ga se ti­su­će Sa­raj­li­ja smr­za­va­lo u otvo­re­nom ki­nu, tr­pe­ći iz­ne­nad­nu hlad­no­ću sa­mo da bi se osje­ća­li di­je­lom ne­če­ga ne­sum­nji­vo ve­li­ko­ga. Tak­vog da se čak i po­li­caj­ci, pre­ma iz­ja­vi jed­nog od nji­ho­vih glas­no­go­vor­ni­ka, ra­du­ju SFF-u, bez ob­zi­ra na to što će ima­ti vi­še pos­la! Za­nim­lji­vi­ji od Pu­le ko­ja kon­ti­nu­ira­no gu­bi na zna­ča­ju čak i u hr­vat­skim ok­vi­ri­ma, gla­mu­roz­ni­ji i is­to­dob­no ko­mot­ni­ji od Mo­to­vu­na, živ­lji od me­dij­ski sve ma­nje atrak­tiv­nih Kar­lovyih Vary, Sa­ra­je­vo film fes­ti­val je, pr­vo, va­žan druš­tve­ni do­ga­đaj, pa tek on­da fes­ti­val na ko­jem, eto, bu­de i do­brih fil­mo­va. Za­hva­lju­ju­ći do­miš­lja­tim or­ga­ni­za­to­ri­ma i(li) imi­džu bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog glav­no­ga gra­da, SFF je za ve­ći­nu po­sje­ti­te­lja, bez ob­zi­ra na to do­la­ze li tra­mva­jem ili na pu­tu mo­ra­ju pri­je­ći me­đu­dr­žav­nu gra­ni­cu, naj­bo­lji der­nek u ovom di­je­lu svi­je­ta, dok su svi, a ni­je ih ma­lo, nje­go­vi pro­gra­mi po­vod da je­dan za­pra­vo umor­ni grad po­ka­že svo­ju naj­čud­ni­ju oso­bi­nu – da sam se­be na­dras­te na ne­ko vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.