NOĆNI FILM ZA ZABORAV

Mo­ra se priz­na­ti, Ma­ri­sha u star­tu gra­di za­nim­lji­ve, plas­tič­ne li­ko­ve ko­ji pru­ža­ju ne­vi­đe­ne mo­guć­nos­ti, a ona ih i obi­la­to ko­ris­ti. I pri­tom to­li­ko pre­tje­ru­je da jed­nos­tav­no kva­ri ro­man - sve je tu - se­rij­ski ubo­ji­ca, pe­do­fi­li­ja, okul­t­no i cr­na ma­gi­ja, v

Express - - PRVA STRANICA -

Kad vi­dim da ne­kog pis­ca tri­le­ra ili kri­mi­ća naj­av­lju­ju kao no­vog Step­he­na Kin­ga, Gil­li­an Flynn ili Ja­me­sa El­l­roya, od­nos­no u slu­ča­ju da je Skan­di­na­vac, kao no­vog Sti­ega Lar­so­na, Ju­ssi­ja Ad­le­ra-Ol­so­na ili Joa Ne­sba, od­mah va­dim pi­štolj, toč­ni­je spre­mam se na ve­li­ko ra­zo­ča­ra­nje. U ve­ći­ni slu­ča­je­va te tvrd­nje su to­li­ko ne­toč­ne da je sa­mom us­po­red­bom uži­tak u knji­zi uma­njen, a bog­me i ime­na pi­sa­ca s ko­ji­ma se us­po­re­đu­ju obla­će­na. Ma­ri­sha Pe­ssl us­po­re­đe­na je s deč­ki­ma i cu­ra­ma iz pr­vog di­je­la re­če­ni­ce. Na svo­ju i nji­ho­vu šte­tu. No ipak, za nju ima na­de. Je­di­ni je pro­blem u to­me što je iz­go­rje­la u že­lji da te us­po­red­be oprav­da, pa je ne­što što je mo­gao bi­ti so­li­dan ili vr­hun­ski tri­ler pre­tvo­ri­la u pa­pa­zja­ni­ju sve­ga i sva­če­ga. Noćni film ba­vi se is­tra­gom o smr­ti kće­ri kul­t­nog re­da­te­lja hor­ro­ra ko­ji se pri­je 30-ak go- di­na iz­o­li­rao od svi­je­ta (mo’š mis­lit) i ko­ji ima ne­bro­je­nu fa­na­tič­nu voj­sku obo­ža­va­te­lja. Sum­nji­vu smrt, od­nos­no sa­mo­uboj­stvo nje­go­ve kće­ri is­tra­žu­ju pro­pa­li no­vi­nar, ko­je­mu se pri­dru­žu­ju ma­lo­ljet­ni de­lin­k­vent i biv­ši nar­ko­man, ta­ko­đer i biv­ši deč­ko do­tič­ne kće­ri, te wan­na­be glu­mi­ca ko­ja je odras­la u do­mu za sta­ri­je i ne­moć­ne. Mo­ra se priz­na­ti, Ma­ri­sha u star­tu gra­di za­nim­lji­ve, plas­tič­ne li­ko­ve ko­ji pru­ža­ju ne­vi­đe­ne mo­guć­nos­ti, a ona ih i obi­la­to ko­ris­ti. I pri­tom to­li­ko pre­tje­ru­je da jed­nos­tav­no kva­ri ro­man - sve je tu - se­rij­ski ubo­ji­ca, pe­do­fi­li­ja, okul­t­no i cr­na ma­gi­ja, vam­pi­ri, za­vje­ra, fa­na­ti­ci, taj­ni klu­bo­vi... Do­dat­no stvar kom­pli­ci­ra stav­lja­ju­ći u knji­gu no­vin­ske član­ke, in­ter­net-stra­ni­ce i vi­de­ok­li­po­ve te član­ke s dark ne­ta. Tu fan­tas­tič­nu me­to­du no­vin­skih čla­na­ka kao kom­pri­ma­to­ra rad­nje ko­ris­tio je ge­ni­jal­no Ja­mes El­l­roy u “L.A. Qu­ar­te­tu” (Cr­na Da­li­ja, Ve­li­ko ni­šta, L. A. po­vjer­lji­vo, Bi­je­li jazz) ka­ko bi objas­nio šta se do­ga­đa­lo s li­ko­vi­ma i ci­je­lim kon­tek­s­tom u ko­ji­ma se ro­man do­ga­đa iz­me­đu dva ve­li­ka vre­men­ska pe­ri­oda ili da raz­ne spo­red­ne ru­kav­ce rad­nje ukrat­ko objas­ni. Ma­ri­sha to ra­di tek ta­ko, ra­di efek­ta, i te je di­je­lo­ve naj­bo­lje pre­sko­či­ti. Ta­ko­đer za­bo­rav­lja os­nov­no pra­vi­lo ka­ko bi fan­tas­tič­no i straš­no iz­gle­da­lo stvar­no straš­no tre­ba stvo­ri­ti pod­lo­gu hi­per­re­al­nos­ti (Step­hen King je na to­me dok­to­ri­rao, a bog­me i Ste­ven Spi­el­berg), a ona na jed­nu ne­re­al­nu stvar na­do­da­je slje­de­ću ne­re­al­nu stvar. No u di­je­lo­vi­ma kad ne že­li stvo­ri­ti me­ga­hit, vi­de se tra­go­vi, pod­lo­ga nje­zi­ne stvar­ne knji­žev­ne ge­ni­jal­nos­ti u ko­joj se is­tin­ski mo­že uži­va­ti. Da je bi­lo vi­še vo­lje i hra­bros­ti te ve­će upo­ra­be ko­ša za sme­će, Ma­ri­sha je mo­gla na­pi­sa­ti vr­hun­sku knji­gu na tra­gu “Mu­ška­ra­ca ko­ji mr­ze že­ne”, ova­ko je na­pra­vi­la tek la­ga­ni­ni tri­ler za pla­žu, u ko­jem će­te kraj pret­pos­ta­vi­ti već na po­lo­vi­ci knji­ge, s na­tru­ha­ma is­tin­ske knji­žev­ne ge­ni­jal­nos­ti ko­ju će, na­dam se, do­s­ljed­no sli­je­di­ti u slje­de­ćoj knji­zi. (G. Ga.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.