Kra­du, pljač­ka­ju, ne ra­de i bri­ga ih. I opet će 11. ruj­na ući u Sa­bor

Ko­ga za­okru­ži­ti ne­si­gur­nog Plen­ko­vi­ća, nes­po­sob­nog Mi­la­no­vi­ća, ‘gos­po­di­na Obe­ća­no­vi­ća’ - Mi­la­na Ban­di­ća ili br­zo­ple­tog anar­his­ta Vi­li­bo­ra Sin­či­ća. S ple­ja­dom li­ko­va po­put Te­pe­ša, Pe­tro­va, Haj­da­ša i Ha­san­be­go­vi­ća Hr­vat­ska ima od­lič­ne uvje­te da u do­gled­no v

Express - - EXPRESS - Pi­še:

Iz­bo­ri su za ma­nje od tri tjed­na. Oda­bi­re­mo lju­de ko­ji će slje­de­će če­ti­ri go­di­ne vo­di­ti dr­ža­vu. Za­in­te­re­si­ra­nih za vlast je vi­še ne­go ikad, pa ko­ga on­da oda­bra­ti 11. ruj­na? Do­sa­daš­nje za­okru­ži­va­nje po prin­ci­pu us­ta­še i par­ti­za­ni re­zul­ti­ra­lo je s 300.000 ne­za­pos­le­nih i eg­zo­du­som živ­lja ka­kav se na ovim pros­to­ri­ma ne pam­ti još od do­ba ko­le­re. Des­ni su pod krin­kom pri­va­ti­za­ci­je svo­jom po­du­zet­nič­kom okret­noš­ću pop­ljač­ka­li sve što je Ti­to os­ta­vio u nas­li­je­đe, zbog če­ga su li­je­vi na­po­kon i po­bi­je­di­li pri­je če­ti­ri go­di­ne. Od šo­ka što su sru­ši­li HDZ, esde­pe­ov­ci su ci­je­li man­dat po­tro­ši­li ču­de­ći se ka­ko im se to do­go­di­lo. U ovoj se kam­pa­nji i jed­ni i dru­gi ku­nu da ima­ju fantastičan gos­po­dar­ski pro­gram, pa je sad mr­tva utr­ka ko­ga od svih njih s ta­ko ge­ni­jal­nim po­li­tič­kim ide­ja­ma oda­bra­ti. Sto­ga, abe­ced­nim re­dom sli­je­di kra­tak opis važ­ni­jih kan­di­da­ta za vrh dr­ža­ve ko­ji će sta­ja­ti na iz­bor­noj lis­ti. An­drej Plen­ko­vić - što kam­pa­nja ide da­lje, nje­mu je sve te­že pred na­ro­dom objas­ni­ti da HDZ vi­še ni­je onaj HDZ ne­go ne­ki no­vi. Plen­ko­vić ni­ka­ko da shva­ti da je upra­vo Ka­ra­mar­ko naj­vjer­ni­ja ma­sko­ta stran­ke, a ne on. An­ka Mrak Ta­ri­taš - je­di­na us­pješ­na HNS-ov­ka ko­je se HNS si­lom že­li ri­je­ši­ti. Ves­na Pu­sić je aler­gič­na na pa­met­ni­je od se­be pa je za­to za na­s­ljed­ni­ka stran­ke i oda­bra­la Vr­do­lja­ka a ne Ta­ri­taš. Ban­dić Mi­lan - po­li­tič­ki kan­di­dat s ap­so­lut­no naj­vi­še Usko­ko­vih do­sjea. Zagreb je zbog po­li­tič­kih am­bi­ci­ja pre­tvo­rio u ve­li­ko gra­di­li­šte, na če­mu će mu gra­đa­ni bi­ti za­hval­ni jer je po­pra­vio ru­pe na ces­ta­ma ko­je su po pre­sku­pim ci­je­na­ma lo­še asfal­ti­ra­ne upra­vo zbog tvrt­ki ko­je je Grad oda­brao na na­tje­ča­ju. Ban­dić do­ka­za­no vo­li Zagreb vi­še od sa­mih pur­ge­ra, a po no­vo­me i ci­je­lu Hr­vat­sku. Čo­vje­ku na­pros­to sr­ce za­igra kad vi­di ko­li­ko on že­li svo­jim ra­dom po­mo­ći Li­ča­ni­ma i oto­ča­ni­ma. Ča­čić Ra­di­mir - re­for­mist ko­jem ni Slav­ko Li­nić ne mo­že objas­ni­ti da je nje­go­vo vri­je­me proš­lo. Ćo­rić Pe­ro - glav­ni taj­nik HSP-a, pre­ma pra­va­škom uku­su fin i ugla­đen po­li­ti­čar, očeš­lja­nih br­ko­va, vječ­no u cr­noj ko­šu­lji s kož­nom tor­bi­com pre­ko ra­me­na pod­sje­ća na pro­pa­log Des­ni su pod krin­kom pri­va­ti­za­ci­je sve pop­ljač­ka­li, li­je­vi ni­su za to spo­sob­ni. Oni pak skr­šte­nih ru­ku če­ka­ju da stva­ri pro­pad­nu sa­me. no­go­me­ta­ša s po­čet­ka de­ve­de­se­tih. Go­to­vo je si­gur­no da će nje­go­va po­li­tič­ka re­to­ri­ka osvo­ji­ti so­li­dan broj gla­sač­kog ti­je­la. Sj­te­ti­te se sa­mo kak­vog se sve svi­je­ta sku­pi na Thom­p­so­no­vu kon­cer­tu. Ko­li­ko bi tek glasova Ćo­rić osvo­jio da ko­jim slu­ča­jem zna i pje­va­ti. Gor­dan Ma­ras - SDP-ov pr­vo­bo­rac, Mi­la­no­vić ga obo­ža­va, ni vlas­ti­ta že­na mu ne te­pa kao on. Ma­ra­sov tre­nut­no naj­ve­ći pro­blem je bend jer mu nit­ko ne že­li svi­ra­ti na po­li­tič­kom sku­pu. Za­to bi bi­lo naj­bo­lje da pi­ta Ma­don­nu. Ako ona pris­ta­ne, mo­že bi­ti si­gu­ran da će mu na skup net­ko i do­ći. Haj­daš-Don­čić - svi mi­nis­tri pro­me­ta od 90. na­ova­mo ni­su mu ni do ko­lje­na. Ni­je­dan do sa­da ni­je ulo­žio ta­kav trud da bud­za­što pro­da hr­vat­ske ces­te, aero­dro­me, že­ljez­ni­ce, va­go­ne, auto­bu­se, avi­one, bro­do­ve i plo­vi­la kao Haj­daš. Ha­san­be­go­vić Zla­tan - smrk­nu­ti po­vjes­ni­čar ko­ji vo­li HČSP, pi­jan­ke u Kni­nu i ša­hov­ni­cu s po­čet­nim bi­je­lim po­ljem. Što ka­za­ti do li se is­tin­ski na­da­ti da Hr­va­ti ipak ni­su to­li­ki idi­oti da bi za­okru­ži­li broj is­pred nje­go­va ime­na. Ma­le­tić Iva­na - ona u ime HDZ-a am­bi­ci­oz­no obe­ća­va gos­po­dar­sko ču­do. Pi­ta­nje je sa­mo za­što se na­kon iz­bo­ra že­li što pri­je vra­ti­ti kao zas­tup­ni­ca u Bruxel­less na pla­ću od 8000 eura. Mi­la­no­vić Zo­ran - ko­me ovaj kan­di­dat slu­čaj­no ni­je poz­nat, ne­ka u Dr­žav­nom za­vo­du za sta­tis­ti­ku po­gle­da broj Hr­va­ta ko­ji su se od 2011. do 2015. od­se­li­li iz Hr­vat­ske. Svi će se od­mah sje­ti­ti tko je cr­no­ko­si ma­can. Pe­trov Bo­žo - kan­di­dat ko­ji po­s­ljed­njih da­na tvr­di da je na­po­kon spre­man bi­ti pre­mi­jer. No još ni­je de­fi­ni­rao na te­me­lju ko­jih se to toč­no re­fe­ren­ci on vi­di na če­lu dr­ža­ve. Te­peš Ivan - kad čo­vjek ma­lo bo­lje raz­mis­li, bo­lje da ta ša­ka ja­da des­nih ra­di­ka­la gla­su­je i za ma­log Te­pe­ša ne­go za Gla­va­ša. Vi­li­bor Sin­čić - on ne bi ko­ali­rao ni s kim, ali bi vo­lio bi­ti pre­mi­jer. Sma­njio bi ka­ma­te na je­dan pos­to, ot­pi­sao du­go­ve blo­ki­ra­ni­ma, štam­pao bi ne­što nov­ca i ot­pi­lio svjet­sku ban­ku. Pot­pu­no je si­gur­no da Hr­vat­ska ni s jed­nim kan­di­da­tom ne bi br­že za­vr­ši­la u grč­kom sce­na­ri­ju kao s njim i Ži­vim zi­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.