Film sa Sc­hwar­ze­neg­ge­rom iz 1987. toč­no ono­li­ko ne­ma ve­ze s ro­ma­nom Step­he­na Kin­ga ko­li­ko pi­sac opi­su­je anar­his­tič­ku po­bu­nu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Sve što je u do­bi od 28 go­di­na imao Ben Ric­har­ds bi­le su mu su­pru­ga i jed­no­ipol­go­diš­nja kći ko­ja je umi­ra­la od bez­az­le­ne bo­les­ti. Vo­lio ih je očaj­nič­ki gr­če­vi­to. No ka­pi­ta­li­zam je do 2025. go­di­ne pre­ras­tao u bru­tal­no druš­tvo u kojem vla­da­ju­ća kla­sa vi­še ni naj­ma­nje ne skri­va da su nji­ma, dr­ža­vi, ne­pri­ja­te­lji si­ro­maš­ni. Je­di­no što je u CoOp Cityju, gra­du iz­op­će­nih si­ro­maš­tvom, bes­plat­no jest Free-Vee, te­le­vi­zij­ska mre­ža ko­ja emi­ti­ra be­sko­na­čan niz re­ality-showo­va. U naj­bru­tal­ni­ji­ma od njih cilj je pre­ži­vje­ti po­tje­ru, a Ric­har­d­su, ko­ji je traj­no ne­za­pos­len zbog nes­po­sob­nos­ti da tr­pi po­ni­ža­va­nje u skla­du sa svo­jim klas­nim po­lo­ža­jem i či­ja se su­pru­ga mo­ra pros­ti­tu­ira­ti ka­ko bi pre­ži­vje­li, u tre­nut­ku kad shva­ća da mu di­je­te umi­re, ne pre­os­ta­je mu ne­go se pri­ja­vi­ti za kan­di­da­ta u showu “Tr­kač”. Na­gra­da za pre­živ­lja­va­nje do kra­ja je mi­li­jar­da do­la­ra. No to još ni­ko­me ni­je us­pje­lo i on ra­ču­na je­di­no da u po­tje­ri u ko­joj ga pro­go­ni ci­je­li SAD pre­ži­vi do­volj­no du­go da mu su­pru­ga i kći do­bi­ju to­li­ko nov­ca da us­pi­ju pre­ži­vje­ti još ne­ko­li­ko go­di­na. King je ro­man na­pi­sao u sa­mo tje­dan da­na 1982. pod pse­udo­ni­mom Ric­hard Bac­h­man. Opi­sao je dis­to­pi­ju, do kraj­nos­ti me­tas­ta­zi­ran ka­pi­ta­li­zam či­ji se te­me­lji ne­umit­no ras­pa­da­ju - bi­lo da je ri­ječ o naj­ni­žoj kla­si ko­ja bi­olo­ški iz­u­mi­re, bi­lo da je ri­ječ o za­ga­đe­nju ko­je uni­šta­va svijet. De­mo­kra­ci­ja vri­je­di sa­mo za one i toč­no ono­li­ko ko­li­ko je net­ko bo­gat, od­nos­no mo­ćan. Onaj tko je si­ro­ma­šan, a raz­bo­li se, ne­ma nov­ca za li­ječ­ni­ka ne­go sa­mo za na­dri­li­ječ­ni­ka. Tak­vi ži­ve u iz­dvo­je­nim gra­do­vi­ma u ko­ji­ma se in­fras­truk­tu­ra ne ob­nav­lja, u ko­ji­ma vla­da kri­mi­nal. Sa­mo ri­jet­ki od njih na pre­va­ru us­pi­je­va­ju do­ći do knjiž­ni­ce, či­ta­ju, obra­zu­ju se i za­to zna­ju: “Oni su nam da­li Free-Vee ka­ko ne bi­smo bi­li na uli­ca­ma, ka­ko bi­smo umi­ra­li bez stva­ra­nja pro­ble­ma”. Zvu­či poz­na­to? Na­rav­no da je i to je­dan od glav­nih raz­lo­ga za­što da­nas ni­je la­ko za­mis­li­ti da bi se net­ko tko pu­ca na to da pos­ta­ne svjet­ski sla­van pi­sac, kao što je npr. Step­hen King, drz­nuo na­pi­sa­ti dje­lo o ova­ko cr­ve­noj po­bu­ni pro­tiv ka­pi­ta­liz­ma. Ric­har­d­sov pri­je­zir pre­ma sus­ta­vu je do kos­ti iz­bru­šen gla­đu i po­ni­že­njem nje­go­ve obi­te­lji i ta­kav kre­će u bit­ku. Od ko­ga je King pri­tom učio, jas­no je od tre­nut­ka u kojem za za­klju­čak da ka­pi­ta­lis­tič­ka opre­si­ja još ni­je doš­la do kraj­nos­ti na­la­zi u to­me što “još ni­je za­bra­nje­no kod ku­će uga­si­ti Free-Vee”. Ili kad opi­su­je obra­zo­va­nu, si­tu­ira­nu, uhra­nje­nu pu­bli­ku u stu­di­ju u luk­suz­nom di­je­lu gra­da, ko­ja ur­la, že­li ras­tr­ga­ti Ric­har­d­sa, dok ga vo­di­telj pred­stav­lja kao kan­di­da­ta ko­ji će bje­ža­ti po­li­ci­ji. Ric­har­ds je, na­ime, u tom tre­nut­ku druš­tve­ni iz­op­će­nik, to­li­ko oča­jan da je spre­man svjes­no ići u smrt za no­vac, pri­tom ubi­ti ko­li­ko mo­ra i mo­že da bi pre­ži­vio još ma­lo za još ma­lo nov­ca. Kao ta­kav je de­hu­ma­ni­zi­ran, opa­san po sus­tav i za­to on u showu “Tr­kač” mo­ra umri­je­ti. King je u ovom ro­ma­nu ne­po­gre­ši­vo iz­ra­van uče­nik Ge­or­gea Orwel­la. Nje­gov se “Tr­kač” os­la­nja na “1984.”, ali ne kao pla­gi­jat, ne­go kao osu­vre­me­nji­va­nje iden­tič­ne ide­je o po­bu­ni, ovaj put u skla­du s 21. sto­lje­ćem. Kin­gov po­bu­nje­nik je jed­na­ko tra­gi­čan, ali bit­no us­pješ­ni­ji od Orwel­lo­va Wins­to­na Smit­ha. I toč­no ono­li­ko ko­li­ko ovaj Kin­gov ro­man mi­ri­še na anar­his­tič­ku po­bu­nu, to­li­ko film iz 1987. go­di­ne s Ar­nol­dom Sc­hwar­ze­neg­ge­rom ne­ma ap­so­lut­no ni­kak­ve ve­ze s knji­žev­nim pred­lo­škom jer Hol­lywo­od to ne bi mo­gao pro­ba­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.