SDP da­nas pro­la­zi test na ko­jem je HDZ već ne­ko­li­ko pu­ta bio, pa i stre­lo­vi­to pao

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Odak­le nam to zvu­či poz­na­to? Pred­sjed­nik ko­ji je auto­krat­ski vla­dao stran­kom iz­ne­na­da se pov­la­či, od­la­zi u kon­zul­tant­ski biz­nis i nes­ta­je iz po­li­ti­ke, iza se­be os­tav­lja sla­bog pred­sjed­ni­ka ko­ji groz­ni­ča­vo po­ku­ša­va do­ka­za­ti da je sa­mos­ta­lan, dok mu pu­čis­ti iza le­đa bru­se no­že­ve, a on bje­ži od pri­je­te­će sje­ne biv­šeg vo­đe. Ah da, sve smo to vi­dje­li u HDZ-u na­kon od­la­ska Ive Sa­na­de­ra. Sad se slič­ni pro­ce­si odvi­ja­ju i u SDP-u na­kon što je Zo­ran Mi­la­no­vić oti­šao s če­la stran­ke, a pri­vre­me­no i iz Hr­vat­skog sa­bo­ra, dok mu ne pro­pad­ne kon­zul­tant­ski po­sao ili dok nje­gov na­s­ljed­nik ne iz­go­ri pod pri­ti­skom. Pa se on tri­jum­fal­no vra­ti u SDP. Pos­to­ji, na­rav­no, i mno­go raz­li­ka: Sa­na­der je si­šao s vlas­ti pod mis­te­ri­oz­nim okol­nos­ti­ma i pra­ćen ko­rup­cij­skim afe­ra­ma, do­če­kao da je kaz­ne­ni pro­gon, dok Da­vor Ber­nar­dić ima iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet za raz­li­ku od Ja­dran­ke Ko­sor ko­ja je iz­a­bra­na ak­la­ma­ci­jom de­le­ga­ta HDZ-a. Sve­jed­no, SDP da­nas pro­la­zi test na ko­jem je HDZ već ne­ko­li­ko pu­ta bio, pa i pao. Što­vi­še, SDP se na­la­zi pred tes­tom kak­vog još ni­kad ni­je po­la­gao, a na ko­jem su pa­da­le i mno­ge dru­ge - ako ne sve - re­le­vant­ne po­li­tič­ke stran­ke u Hr­vat­skoj. Pr­vi put u svo­joj po­vi­jes­ti SDP ima ži­vog biv­šeg pred­sjed­ni­ka s či­jom se (auto­krat­skom) os­tav­šti­nom ne mo­že no­si­ti te ko­ji je stran­ku os­ta­vio po­sva­đa­nu, de­vas­ti­ra­nu, po­ra­že­nu i osi­ro­ma­še­nu. A ima i biv­šeg pred­sjed­ni­ka ko­ji se ne Sad je već po­sve jas­no da Da­vor Ber­nar­dić ni­je do­ras­tao za­dat­ku pred ko­jim se na­šao i što se vi­še ba­tr­ga, to vi­še gu­bi auto­ri­tet mo­že no­si­ti s či­nje­ni­com da vi­še ne­ma stran­ku: kao iz­vor pri­ho­da, mo­ći, utje­ca­ja, si­gur­nos­ti, pa i la­god­nos­ti. Pri­vat­ni biz­nis je gad­na stvar. Sad je već po­sve jas­no da Da­vor Ber­nar­dić ni­je do­ras­tao za­dat­ku pred ko­jim se na­šao i što se vi­še ba­tr­ga, to vi­še gu­bi auto­ri­tet. A ne po­ma­že mu ni Mi­la­no­vi­će­va sje­na ko­ja se na­dvi­ja nad stran­kom i frak­ci­je ko­je Ber­nar­di­ća že­le smi­je­ni­ti ili ba­rem iz­o­li­ra­ti. Ber­nar­dić je do­bio stran­ku u pu­no go­rem sta­nju ne­go što ju je za­te­kao Mi­la­no­vić pri­je de­set go­di­na, ot­pri­li­ke raz­mjer­no nje­go­voj po­li­tič­koj in­fe­ri­or­nos­ti u od­no­su na iona­ko gu­bit­nič­kog Mi­la­no­vi­ća. Ko­sor se ri­je­ši­la Sa­na­de­ro­ve sje­ne kad ga je iz­ba­ci­la iz stran­ke i kre­nu­la u obra­čun s nje­go­vim os­ta­ci­ma u lo­kal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a sve su glas­ni­je naj­a­ve da bi Ber­nar­dić mo­gao uči­ni­ti is­to. Ako to uči­ni, po­ka­zat će da stra­nač­ka de­mo­kra­ci­ja na­pros­to ne­ma sna­ge no­si­ti se s ta­ko ru­tin­skim pro­mje­na­ma kao što je smje­na pred­sjed­ni­ka. I opet će se po­t­vr­di­ti da na­še stran­ke ve­li­kim di­je­lom funk­ci­oni­ra­ju kao sek­te. Sa­na­der je vo­dio stran­ku auto­krat­skim prin­ci­pi­ma Ve­li­kog vo­đe, Mi­la­no­vić je SDP po­dre­dio se­bi i is­kro­jio po vlas­ti­tim afi­ni­te­ti­ma, HNS je iz­ba­cio Ra­di­mi­ra Ča­či­ća zbog ano­nim­nih čla­na­ka, a sve to nas je do­ve­lo do tak­vih or­ga­ni­za­ci­ja kao što su Most i Ži­vi zid: jed­na anar­his­tič­ka, dru­ga oli­gar­hij­ska sek­ta. A sek­te, kao što zna­mo, pre­živ­lja­va­ju od mo­no­lit­nos­ti i pos­luš­nos­ti. Baš kao i hr­vat­ska de­mo­kra­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.