Bal­kan nam već go­ri! Na­ši ‘pa­tri­oti’ opet se spre­ma­ju na pljač­ku, ova­ju put u ime Pu­ti­na, Trum­pa i Er­doğa­na

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ho­će li do­ći do no­vog ra­ta u BiH i re­gi­ji? To je pi­ta­nje o ko­jem bru­je ovih da­na me­di­ji u BiH, a la­vi­nu je po­kre­nuo Vu­či­ćev “vlak bez voz­nog re­da” i su­dje­lo­va­nje 3. pje­ša­dij­skog pu­ka Oru­ža­nih sna­ga BiH na pros­la­vi spor­nog Da­na RS-a, ko­ja je pod­sje­ća­la na lo­kal­ne smo­tre ve­li­ča­nja “ve­li­kih” i ma­lo ma­njih vo­đa u za­bi­ti­ma Sje­ver­ne Ko­re­je. Ova pos­troj­ba ba­šti­ni tra­di­ci­je Voj­ske Re­pu­bli­ke Sr­p­ske u Oru­ža­nim sna­ga­ma BiH, ko­je dje­lu­ju na ra­zi­ni BiH, a ne en­ti­te­ta, kao što je to slu­čaj s po­li­ci­jom, pri­mje­ri­ce, i ra­di se o ključ­nom ko­he­ziv­nom fak­to­ru u dr­ža­vi. Oru­ža­ne sna­ge nas­ta­le su fu­zi­jom tri rat­ne voj­ske: Ar­mi­je BiH, HVO-a i VRS-a. Ovo je pr­vi slu­čaj u po­s­ljed­njih pet­na­es­tak go­di­na, ot­kad OS pos­to­ji u ovom obli­ku, da su pred­met opas­nih dnev­no­po­li­tič­kih igri­ca, iako su se odre­đe­ne stva­ri ta­ko­đer mo­gle is­po­li­ti­zi­ra­ti, po­put su­dje­lo­va­nja po­čas­nog vo­da OS BiH na po­gre­bu ge­ne­ra­la Ra­si­ma De­li­ća, osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca. Oru­ža­nim sna­ga­ma for­mal­no kon­sen­zu­som uprav­lja Pred­sjed­niš­tvo BiH. Zbog su­dje­lo­va­nja 3. pje­ša­dij­skog pu­ka na pros­la­vi Da­na RS-a, SDP, DF i GS pod­ni­je­li su kaz­ne­nu pri­ja­vu Tu­ži­telj­stvu BiH pro­tiv sr­p­skog čla­na Pred­sjed­niš­tva Mla­de­na Iva­ni­ća i mi­nis­tri­ce obra­ne Ma­ri­ne Pen­deš, ka­dra HDZ-a, či­me de­zo­ri­jen­ti­ra­ni “lje­vi­ča­ri” po tko zna ko­ji put že­le upo­zo­ri­ti i na oso­vi­nu Čo­vić-Do­dik, jer ne Ra­to­bor­ni Do­dik sa­vr­še­no od­go­va­ra po­li­tič­kom Sa­ra­je­vu kao iz­li­ka za sve. I to je ne­ka no­va kva­dra­tu­ra BiH kru­ga ko­ju usi­ja­ne gla­ve već zdra­vo za go­to­vo pri­hva­ća­ju kao uvod u no­vi rat tre­ba za­bo­ra­vi­ti ka­ko su ovoj op­skur­noj dru­ži­ni Mi­lo­rad Do­dik i Re­pu­bli­ka Sr­p­ska ne­važ­ni, dok im je Dra­gan Čo­vić naj­ve­ći po­li­tič­ki pro­tiv­nik. Naj­da­lje je u tim rat­nim pre­dvi­đa­nji­ma oti­šao Dže­vad Ga­li­ja­še­vić, ko­ji naj­av­lju­je po­če­tak su­ko­ba već na pro­lje­će ove go­di­ne. Ga­li­ja­še­vić je uni­kat­na po­ja­va na me­dij­skoj sce­ni BiH, Boš­njak iz Ma­gla­ja na pri­vre­me­nom ra­du kod Mi­lo­ra­da Do­di­ka. Čes­to se ogla­ša­va na RTRS-u kao “si­gur­nos­ni eks­pert” za pi­ta­nja is­la­mis­tič­kog te­ro­riz­ma. Ga­li­ja­še­vić je za­pra­vo ne­ka vr­sta Do­di­ko­va Mi­ros­la­va La­zan­skog. Ona čes­to spo­mi­nja­na te­za o mi­ru u BiH kao ne­do­vr­še­nom ra­tu ovim se su­mor­nim pre­dvi­đa­nji­ma na ne­ki na­čin eks­pli­cit­no po­t­vr­đu­je po onoj “klin se kli­nom iz­bi­ja”, od­nos­no “ne­do­vr­še­ni rat se za­vr­ša­va no­vim ra­tom”. Si­tu­aci­ja u zem­lji po mno­gim ele­men­ti­ma neo­do­lji­vo pod­sje­ća na de­ve­de­se­te, ne sa­mo zbog ne­pres­ta­no­ga ge­ne­ri­ra­nja psi­ho­ze sa svih stra­na. Auto­ri­tet me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce već je du­go u slo­bod­nom pa­du zbog broj­nih po­gre­ški pro­tek­lih go­di­na, što opet na svoj na­čin pri­zi­va de­ve­de­se­te. Ključ­ni ak­te­ri u tom su­no­vra­tu me­đu­na­rod­ne po­li­ti­ke su Mi­lo­rad Do­dik s jed­ne i vi­so­ki pred­stav­nik Va­len­tin In­zko s dru­ge stra­ne. Da bih što plas­tič­ni­je pri­ka­zao ne­moć te po­li­ti­ke u ovom tre­nut­ku, pa­ra­fra­zi­rat ću Ivu An­di­ća: “Mi­lo­rad Do­dik se Ame­ri­ke pla­ši ma­lo, ame­rič­ke ve­le­pos­la­ni­ce u BiH Ma­ure­en Cor­mack, još jed­ne važ­ne ak­te­ri­ce ove pri­če, ni­ma­lo, a Va­len­ti­na In­zka ko do­ra­ta svo­ga”. Ulje na va­tru ak­tu­al­nim rat­nim igri­ca­ma do­lio je sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik To­mis­lav Ni­ko­lić skan­da­loz­nim go­vo­rom na sve­ča­noj aka­de­mi­ji po­vo­dom Da­na RS-a u Ba­njoj Lu­ci. Tom pri­li­kom otvo­re­no je pri­zi­vao se­ce­si­ju Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. Iz To­mis­la­va Ni­ko­li­ća kao da je pro­go­vo­rio zlo­duh Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća iz de­ve­de­se­tih. Me­đu­tim, to ni­je sve: ti­je­kom po­sje­ta Ba­njoj Lu­ci Ni­ko­lić se sas­tao s “od­le­ža­nim” rat­nim zlo­čin­cem Mom­či­lom Kra­jiš­ni­kom. otom je us­li­je­di­lo opas­no zvec­ka­nje oruž­jem u re­ži­ji Alek­san­dra Vu­či­ća - sla­njem pa za­us­tav­lja­njem vla­ka na re­la­ci­ji Be­ograd - Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca ko­ji je bio is­pi­san pa­ro­lom “Ko­so­vo je Sr­bi­ja” na dva­de­set i jed­nom je­zi­ku, uklju­ču­ju­ći, na­rav­no, al­ban­ski. Odak­le dva­de­set i je­dan je­zik? Oči­to se i sr­p­ski na­ci­ona­li­zam u me­đu­vre­me­nu ma­lo pri­zem­ljio, jer je pos­ta­lo jas­no ka­ko “ci­je­li svi­jet ipak ne ra­zu­mi­je sr­p­ski”. To­mis­lav Ni­ko­lić je po­vo­dom spor­nog vla­ka nas­ta­vio ta­mo gdje je u Ba­njoj Lu­ci stao, ne­su­vis­lim tra­bu­nja­njem o vlas­ti­tom od­la­sku u rat na Ko­so­vo. Zvec­ka­nje oruž­ja oko Ko­so­va s po­seb­nom se po­zor­noš­ću pra­ti u BiH, jer se od osa­mos­ta­lje­nja te biv­še ju­gos­la­ven­ske po­kra­ji­ne do­vo­di­lo u ve­zu s BiH, od­nos­no

P

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.