Ti­je­kom 35 go­di­na, ko­li­ko je ra­dio kao uči­telj, Lo­vrak je stal­no po­ku­ša­vao uni­je­ti no­ve, bo­lje pe­da­go­ške me­to­de

Express - - PRVA STRANICA -

pos­t­pro­duk­ci­ja, upra­vo zbog fan­tas­tič­nog svi­je­ta pri­ka­za­nog uz po­moć kom­pju­tor­ske ani­ma­ci­je, po­tra­ja­la. Umjet­nič­ki su­rad­nik bio je, ka­žu, Thi­er­ry Ar­bo­gast, vi­šes­tru­ko na­gra­đi­va­ni fran­cu­ski ki­ne­ma­to­graf, naj­poz­na­ti­ji po ra­du s Lu­com Be­sso­nom na fil­mo­vi­ma “Le­on pro­fe­si­ona­lac”, “Pe­ti ele­ment” i “Lucy”. Sce­no­gra­fi­ju pot­pi­su­je Ivo Huš­njak, kos­ti­mo­gra­fi­ju Bran­ka Tkal­čec, di­rek­to­ri fo­to­gra­fi­je su Sve­to­mir Pa­jić i Vin­cent Ric­hard, a mon­ta­žer je Vla­di­mir Go­jun. Me­đu čud­no­va­tim bi­ći­ma ko­ja u bi­lo­gor­skim šu­ma­ma ot­kri­va An­ka is­ti­ču se sva­ka­ko ve­di, ko­je eki­pa fil­ma pred­stav- Et­no­graf Zvon­ko Lo­vren­če­vić, me­đu­tim, u tek­s­tu “Mi­to­lo­ške pre­da­je Bi­lo­go­re” iz 1970. o ve­di­ma pi­še da su pos­to­ja­li i zli ili hu­di, ko­ji se ni­su dru­ži­li s lju­di­ma. Ni­su ih ni ubi­ja­li, “ali ako bi ko­jeg mla­đeg čo­vje­ka za­tek­li u šu­mi, odve­li bi ga u svoj grad i ta­mo dr­ža­li kao suž­nja”. “Una­toč nji­ho­vu ras­tu i sil­noj sna­zi mis­li se da ni­su bi­li be­s­mrt­ni. Lju­di to za­klju­ču­ju po to­me što su na vi­še mjes­ta u zem­lji na­đe­ni kos­tu­ri lju­di ko­ji su ima­li cje­va­ni­ce du­lje od 70, pa i 80 cen­ti­me­ta­ra. Pri ora­nju na­đe­no je i grob­lje ve­da. Mr­tva­ci su na to­me mjes­tu bi­li po­ko­pa­ni na neo­bi­čan na­čin: u du­gač­ka šup­lja sta­bla bi­la su smje­šte­na sve dva po dva ve­li­ka kos­tu­ra, okre­nu­ta li­cem je­dan pre­ma dru­go­me”, pi­še Lo­vren­če­vić do­da­ju­ći da se od Dru­gog svjet­skog ra­ta ovi di­vo­vi sve ma­nje spo­mi­nju. Slič­no kao i ja­ga­ri, ko­je Aći­mo­vi­ći ta­ko­đer pred­stav­lja­ju u “An­ki”, a ko­je su ne­koć po Bi­lo­go­ri, na­vod­no, dr­vo­sje­če re­do­vi­to sre­ta­li. Bi­li su to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.