Sta­ja­la je na zem­lji čvr­š­će od pa­la­če Sc­hon­brunn, ali uz ca­ri­cu So­fi­ju i nje­zi­na hlad­na si­na Fra­nju Jo­si­pa I., Si­si je mo­gla bi­ti sa­mo tuž­na pre­ljub­ni­ca i ra­sip­ni­ca

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Po­vi­jes­ni ro­man o jed­noj ca­ri­ci pun di­je­lo­va u ko­ji­ma ona bi­ra svo­ju opra­vu dok joj dvor­ska fri­zer­ka u ko­su do po­da ume­će di­ja­man­te i sma­rag­de? Zvu­či lo­še, po­mis­li­li bis­te. Još jed­na u ni­zu su­ho­par­nih chick-lit kon­zer­vas­tih pro­za u ko­ji­ma mo­gu uži­va­ti sa­mo šti­će­ni­ce do­ma umi­rov­lje­ni­ka. E, pa, ni­je baš ta­ko. Al­li­son Pa­ta­ki je fak­to­gra­fi­ju o naj­poz­na­ti­joj aus­tro­ugar­skoj ca­ri­ci is­pre­ple­la s vlas­ti­tim za­miš­lja­ji­ma o ono­me što se do­ga­đa­lo u Si­si­noj gla­vi ti­je­kom svih ve­li­kih pre­vra­ta i tra­ge­di­ja ko­je su je za­de­si­le. Za­pra­vo je Si­si vr­lo za­nim­lji­va pri­ča o naj­važ­ni­jem pe­ri­odu Aus­tro-Ugar­ske, sve do nje­zi­na ras­pa­da ko­ji je iz­a­zvao Pr­vi svjet­ski rat. A glav­na zvi­jez­da ove spek­ta­ku­lar­ne i vr­lo fi­no is­pre­de­ne pri­če upra­vo je Si­si. In­te­li­gent­na, za­vod­lji­va, njež­na i kom­plek­s­na, dje­voj­ka ko­ju su ugu­ra­li u brak s kru­tim ca­rem Fra­njom Jo­si­pom i ko­joj su uzu­si aus­tro­ugar­ske po­kor­nos­ti kro­ji­le sud­bi­nu. Me­đu­tim, Pa­ta­ki upra­vo u ovom ro­ma­nu Si­si pri­ka­zu­je kao že­nu ko­ja je sta­ja­la na zem­lji čvr­š­će od car­ske pa­la­če Sc­hon­brunn. Že­nu ko­ja je bi­la svjes­na ka­riz­me ko­ju je emi­ti­ra­la, ali ko­ju su ukro­ti­ti i uko­ri­ti že­lje­li ca­ri­ca So­fi­ja te nje­zin hlad­ni i uštog­lje­ni sin Fra­njo. Do­du­še, Pa­ta­ki je i Fra­nju pri­ka­za­la kao čo­vje­ka od kr­vi i me­sa, a nje­go­ve car­ske duž­nos­ti i me­đu­dr­žav­ne sas­tan­ke kao pu­ku nuž­nost ko­ja mo­nar­hi­ju odr­ža­va sta­bil­nom. Sve je bio sa­mo pri­vid. Go­mi­lu či­nje­ni­ca ko­ju je kroz po­vi­jes­ne iz­vo­re saz­na­la, Pa­ta­ki knji­ški pro­fi­nje­no po­das­ti­re či­ta­te­lju. Od či­nje­ni­ce da su pre­lju­bi na dvo­ru bi­li jav­na taj­na i ne­što što se po­dra­zu­mi­je­va­lo pa sve do taj­ne “car­skog ubru­sa”, po­seb­nog na­či­na sla­ga­nja ubru­sa pri obje­du ko­ju je zna­la sa­mo ne­ko­li­ci­na lju­di na dvo­ru. Ali ta Si­si­na neo­buz­da­na pri­ro­da, nje­zi­na čež­nja da se mak­ne s kru­tog dvo­ra, da oti­đe na la­da­nje u Ma­đar­sku gdje je lju­bo­va­la s mi­nis­trom An­dra­ssyjem, pa u en­gle­sku gdje je tjed­ni­ma ja­ha­la s Bayom Midd­le­to­nom, na­čin na ko­ji se su­prot­sta­vi­la So­fi­ji i Fra­nji kad su nje­zi­na si­na Ru­dol­fa u naj­mla­đoj do­bi pod­vr­ga­va­li naj­o­ko­rje­li­jim kri­te­ri­ji­ma od­go­ja – sve to go­vo­ri u pri­log o ne­iz­bri­si­vu tra­gu naj­o­mi­lje­ni­je prin­ce­ze. Ma­kar, bit­no je znati ko­li­ko su je no­vi­ne i beč­ka jav­nost osu­đi­va­li zbog nje­zi­nih čes­tih pu­to­va­nja – bje­go­va u ko­ji­ma je je­di­no zna­la pro­na­ći smi­raj – i tro­še­nja car­skog bu­dže­ta na svo­je ko­nje. Pa­ta­ki je sve vr­lo vjer­no do­ča­ra­la: Beč kas­nog 19. sto­lje­ća, po­sje­te kra­lja Alek­san­dra i Von Bi­smar­c­ka u tre­nu­ci­ma kad su se kro­ji­le po­li­tič­ke sud­bi­ne, grad­nju Bur­g­t­he­atra. Po­seb­no je za­nim­ljiv dio ko­ji se ba­vi pri­ja­telj­stvom prin­ce­ze Si­si i Lu­do­vi­ka Lu­dog, nje­go­va diz­ni­jev­skog dvor­ca u Ba­var­skoj, lu­đač­kog po­gle­da kad bi go­vo­rio o Ric­har­du Wag­ne­ru i nji­ho­vu “bo­žan­skom” na­umu da stvo­re ul­ti­ma­tiv­no umjet­nič­ko dje­lo, pa čak i nje­go­vu sum­nji­vu smrt u je­zer­cu po­red za­tvo­ra u ko­ji su ga smjes­ti­li nje­go­vi mi­nis­tri jer je po­tro­šio sav dr­žav­nič­ki bu­džet na svo­je lu­dos­ti. Pa­ta­ki je mo­žda na­pi­sa­la ro­man “za sva­ku dje­voj­ku”, ali u nje­mu je iz­ni­je­la niz ne­po­bit­nih či­nje­ni­ca ko­ji su pra­va po­vi­jest ovih pros­to­ra. Ocr­ta­la je Si­si sa svim nje­zi­nim na­da­nji­ma, sno­vi­ma i čež­nja­ma. In­tim­na pri­ča prin­ce­ze Si­si i na­čin na ko­ji je is­pi­san nje­zin ka­rak­ter, kao i dra­ma­tič­nost ko­ja ti­nja od pr­ve do po­s­ljed­nje stra­ni­ce, ja­či su od sva­ke za­mjer­ke ovom ro­ma­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.