Da, Plen­ki se ri­je­šio Ha­se, ali okru­žio se ek­s­trem­nom eki­pom kao i Ka­ra­mar­ko

Ako ni­šta dru­go, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko je ma­kar dr­žao druš­tvo na opre­zu. Plen­ko­vi­će­va eki­pa se prov­la­či ma­ski­ra­na u ja­nje­ćoj ko­ži

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Tvr­di­li su da će sve bi­ti dru­ga­či­je bez To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. Da­pa­če, hva­li­li su se kako su bo­lji od nje­ga. Ri­je­ši­li su se nje­go­va ek­s­tre­mis­tič­kog ba­las­ta, i to do naj­ma­njih os­ta­ta­ka. Po­zi­va­li su se na re­for­me, što­vi­še, tjed­ni­ma su pre­go­va­ra­li o se­dam ključ­nih uvje­ta za ko­ali­ci­ju. A što smo na kra­ju do­bi­li? Već sto i pr­vi dan man­da­ta do­bi­li smo iz­miš­lje­nu, ni­kad naj­av­lje­nu i pot­pu­no iz­liš­nu ras­pra­vu o uvo­đe­nju obvez­nog voj­nog ro­ka. Ono što je bi­lo pred­met sprd­nje u kam­pa­nji Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić, sad je pred­stav­lje­no kao okos­ni­ca Vla­di­na man­da­ta. Već sto i ne­ki dan man­da­ta do­bi­li smo is­for­si­ra­nu, ide­olo­gi­zi­ra­nu i po­pu­lis­tič­ku ini­ci­ja­ti­vu Mos­ta za otva­ra­njem ju­gos­la­ven­skih do­sjea. Ini­ci­ja­ti­vu o ko­joj ni­je bi­lo spo­me­na u pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju ko­ali­ci­je, ko­ja ne spa­da u re­for­me i ne bi se do­go­di­la da se Mos­tu ni­je po­čeo to­pi­ti rej­ting. To su, dak­le, pos­ta­le te­me ko­je je ova vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja na­met­nu­la kao naj­važ­ni­je u pr­va tri mje­se­ca na vlas­ti. Ali čak ni to ni­je sve. Možda je Plen­ko­vić za­ra­dio kre­dit jav­nos­ti kad se odre­kao Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, sim­bo­la Ka­ra­mar­ko­va re­ži­ma, ali je za­to sto i ne­ki dan man­da­ta ime­no­vao La­dis­la­va Il­či­ća za sa­vjet­ni­ka u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va. I to ne bi­lo kak­vog sa­vjet­ni­ka. Il­čić, oso­ba ko­ja je iz­jav­lji­va­la da su mus­li­ma­ni “li­je­ni”, da “ima­ju pre­vi­še dje­ce” i sto­ga “ugro­ža­va­ju naš na­čin ži­vo­ta”, sad je pos­tao sa­vjet­nik za ljud­ska pra- An­drej Plen­ko­vić se ri­je­šio ek­s­trem­nih pra­va­ša Čo­ri­ća i Te­pe­ša, ali nam je za­to ser­vi­rao Ste­vu ‘Kr­va­ve ga­će’ Cu­le­ja va. Da se ne vra­ća­mo sad opet na onu pre­žva­ka­nu afe­ru s Pa­vom Ba­ri­ši­ćem. Ka­ra­mar­ko­va vla­da ma­kar se ri­je­ši­la Mi­je Cr­no­je, ali Ba­ri­šić je do­bio po­dr­šku Vla­de. Sku­pa s Mi­li­ja­nom Br­ki­ćem na mjestu pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. I da ne spo­mi­nje­mo opet či­nje­ni­cu da se proš­la vla­da ras­pa­la zbog Ka­ra­mar­ko­va su­ko­ba in­te­re­sa oko MOL-a, ali se za­to Most i HDZ pre­vi­še ne uz­bu­đu­ju zbog Mar­ti­ne Da­lić, či­ji su­prug je član upra­ve Ine. I dok se Ka­ra­mar­ko mr­cva­rio pred Po­vje­rens­tvom za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, HDZ sad pri­je­ti nje­go­vim ras­pu­šta­njem. A ni­je na­od­met ni pod­sje­ti­ti kako se Plen­ko­vić ri­je­šio ek­s­trem­nih pra­va­ša Čo­ri­ća i Te­pe­ša, ali nam je za­to ser­vi­rao Ste­vu “Kr­va­ve ga­će” Cu­le­ja. Za­jed­no s “dvos­tru­kom ko­no­ta­ci­jom” poz­dra­va “Za dom sprem­ni” u Ja­se­nov­cu. Sve je, dak­le, tre­ba­lo bi­ti dru­ga­či­je na­kon što su se naj­pri­je Most, a onda i Plen­ko­vić ri­je­ši­li Ka­ra­mar­ka, pa za­tim sklo­pi­li no­vi pos­tiz­bor­ni sa­vez. Oni, me­đu­tim, i da­lje ga­ze sta­za­ma nje­go­ve re­vo­lu­ci­je. Pod­gri­ja­va­ju se ide­olo­gi­zi­ra­ne te­me, te­me ko­je ko­pa­ju po sta­rim ra­na­ma i pro­dub­lju­ju po­dje­le, opet se to­le­ri­ra su­kob in­te­re­sa i pla­gi­ra­nje, go­vor mrž­nje i ra­di­ka­li­zam. Opet se pro­da­je šup­lja pri­ča, flo­sku­le i pa­ro­le. Ne zna se pro­gram Vla­de ni­ti se oz­bilj­no ras­prav­lja o re­for­ma­ma. Ako ni­šta dru­go, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko je ma­kar dr­žao druš­tvo na opre­zu. Plen­ko­vi­će­va eki­pa se prov­la­či ma­ski­ra­na u ja­nje­ćoj ko­ži.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.