Bar­bar­ske bal­kan­ske igre bez gra­ni­ca: Ko­ga će­mo kaz­ni­ti za zlo­či­ne ‘90-ih? Bra­te, uda­ri ko­ga stig­neš

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Naj­no­vi­ji, sed­mi po re­du du­go­me­traž­ni igra­ni film Zrin­ka Ogres­te, “S one stra­ne”, ne­ka­ko mi je ra­ni­je iz­mi­cao, ta­ko da sam ga pre­mi­jer­no po­gle­dao na HRT-u, ko­ji od­ne­dav­no ne­dje­ljom u 20 sa­ti pri­ka­zu­je re­cent­ne hr­vat­ske fil­mo­ve. Evo, na­po­kon, je­dan hva­le vri­je­dan po­tez HRT-a, po­go­to­vo što se u ovom slu­ča­ju ra­di o relativno no­vom fil­mu ko­ji je svjet­sku pre­mi­je­ru imao pri­je go­di­nu da­na, 14. ve­lja­če proš­le go­di­ne. Zrin­ko Ogres­ta je bez sum­nje iz­nim­na po­ja­va u hr­vat­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji. Pri­je sve­ga ra­di se o re­da­te­lju ri­jet­ko ujed­na­če­nog i kva­li­tet­nog opu­sa, bez pa­do­va i lu­ta­nja, uz kons­tant­no pro­pi­ti­va­nje film­ske for­me. Ogres­ta je za­nim­ljiv još po jed­noj stva­ri, po svo­joj su­rad­nji s knji­žev­ni­ci­ma. U su­rad­nji s dra­ma­ti­čar­kom La­dom Ka­šte­lan nas­ta­la su tri nje­go­va fil­ma: “Kr­ho­ti­ne” iz 1991., “Iza stak­la” iz 2008., i “Pro­jek­ci­je” iz 2013. Film “Is­pra­ni” iz 1995., za ko­ji je sce­na­rij na­pi­sao sam Ogres­ta, na­dah­nut je jed­nom krat­kom pri­čom ru­skog pis­ca An­dre­ja Pla­to­no­va, dok je sce­na­rij za “Cr­ve­nu pra­ši­nu” iz 1999. su­pot­pi­sao Go­ran Tri­bu­son, a sâm sam su­ra­đi­vao s Ogres­tom na sce­na­ri­ju za fil­mu “Tu” iz 2003. Ni u svo­jem naj­no­vi­jem fil­mu Ogres­ta ne od­stu­pa od ove prak­se. Sce­na­rij za film “S one stra­ne” Ob­nav­lja­nje ve­ze Hr­va­ti­ce Ves­ne s nje­zi­nim mu­žem Žar­kom, ofi­ci­rom JNA i ha­škim osu­đe­ni­kom, naj­pro­vo­ka­tiv­ni­ja je mo­gu­ća te­ma u da­naš­njem hr­vat­skom druš­tvu pot­pi­su­ju Zrin­ko Ogres­ta i vo­de­ći hr­vat­ski dra­ma­ti­čar i sce­na­rist Ma­te Ma­ti­šić. Film je pre­mi­jer­no pri­ka­zan na 66. Ber­lin­skom film­skom fes­ti­va­lu, u jed­nom od po­boč­nih pro­gra­ma (Pa­no­ra­ma), a na­gra­đen je spe­ci­jal­nim priz­na­njem ži­ri­ja mre­že europ­skih art-ki­na Eu­ro­pa Ci­ne­mas. ve je u ovom fil­mu sa­vr­še­no, od sjaj­ne “vo­ajer­ske” ka­me­re Bran­ka Lin­te, ko­ju smo vi­dje­li i u Ogres­ti­nu ra­ni­jem fil­mu “Iza stak­la”. U jed­nom in­ter­v­juu Ogres­ta to objaš­nja­va na slje­de­ći na­čin: “Za­to ću li­ni­jom ma­njeg ot­po­ra iz­re­ći tek to­li­ko da sam po­čeo za­zi­ra­ti od ka­me­re kao ‘apa­ra­ta’, ne­če­ga če­mu se sve iz­la­že te če­mu je sve ne­pri­rod­no otvo­re­no i iz­lo­že­no. To ni­je ljud­ska po­zi­ci­ja, čo­vje­ku je ima­nent­na pre­pre­ka. U sve­mu. Za­to i ja imam ne­ku, tek dje­lo­mič­no objaš­nji­vu po­tre­bu, stav­lja­ti is­pred ka­me­re pre­pre­ke. Pre­pre­ke ko­je nam na­oko ne do­pu­šta­ju vi­dje­ti baš sve, ali opet – osje­ća­mo sve. Nas­to­jim da mi fil­mo­vi ne bu­du ‘por­no­graf­ski’. Na­ime, por­no­graf uvi­jek pokazuje sve, a u stva­ra­laš­tvu kak­vom ja te­žim dio iz­ri­ča­ja je i ono što se ne po­ka­že”. Mo­že­mo to iz­re­ći i na je­dan po­ma­lo dru­ga­či­ji na­čin, iz per­s­pek­ti­ve gle­da­te­lja: Ogres­ta ne pod­cje­nju­je gle­da­te­lja, ne sa­mo u ova dva fil­ma s “vo­ajer­skom” ka­me­rom, ni­šta ni­je esk­pli­cit­no, “por­no­graf­ski”,

Ska­ko on ka­že. To se po­go­to­vo od­no­si na ovaj, naj­no­vi­ji film. Za­tim, tu su iz­u­zet­ni glum­ci, sjaj­na Kse­ni­ja Ma­arin­ko­vić i La­zar Ris­tov­ski, pa do pred­lo­ška ko­ji je svo­je­vr­s­ni is­ko­rak za Zrin­ka Ogres­tu, jer se ra­di i o žan­rov­skom fil­mu. Za­pra­vo je sva­ki Ogres­tin film svo­je­vr­s­ni is­ko­rak. Po­go­to­vo to vri­je­di za “Pro­jek­ci­je” ko­je su po mno­go če­mu je­dins­tven film u hr­vat­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji. “S one stra­ne” za­po­či­nje sce­nom ko­ja me “ku­pi­la” na pr­vu, a ko­ja po svo­jem pos­tup­ku ko­res­pon­di­ra s Lin­ti­nom ka­me­rom. Ra­di se o go­to­vo ne­ra­zum­lji­vom di­ja­lo­gu bol­ni­čar­ki, me­đu ko­ji­ma je i glav­ni lik, sre­do­vječ­na bol­ni­čar­ka Ves­na, ko­ju glu­mi Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić. U pr­vi mah sam po­mis­lio kako se ra­di o ba­nal­noj teh­nič­koj po­greš­ci, me­đu­tim vr­lo br­zo pos­ta­ne jas­no kako je re­da­telj pri­mi­je­nio na “ri­ječ” sli­čan pos­tu­pak kao kod ka­me­re, u jed­nom slu­ča­ju na­zi­re­mo sli­ku kroz za­vje­se, stak­la, a u dru­gom uhva­ti­mo sa­mo po­ne­ku ri­ječ, me­đu­tim ni­šta ni u jed­nom slu­ča­ju ni­je ne­do­re­če­no. ilm “S one stra­ne” je pri­je sve­ga neo­bič­no hra­bar film, do­ti­če se ne­kih od naj­bol­ni­jih to­ča­ka hr­vat­ske sva­kod­ne­vi­ce. Film po­či­nje po­la­ga­no, u spo­rom rit­mu ko­ji se ne mi­je­nja do sa­me, šo­kant­ne za­vr­š­ni­ce, či­me se postiže je­dan za­ču­dan efekt. U sre­di­štu rad­nje je sre­do­vječ­na

F

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.