Odu­še­vi­la sam fo­to­gra­fa Nic­ka Knig­h­ta, za ko­jim se oti­ma­ju mod­ne i glaz­be­ne zvi­jez­de. Oda­brao me da ilus­tra­ci­ja­ma pred­sta­vim iz­la­ga­če na mi­lan­skom Fa­shi­on We­eku

Express - - PRVA STRANICA -

Nick mi se osob­no ja­vio te pred­lo­žio su­rad­nju za ovo­go­diš­nji Mi­la­no Fa­shi­on We­ek, što sam pri­hva­ti­la. Kako sam dos­tup­na na ins­ta­gra­mu pod @na­ta­sa_ke­ka­no­vic_art, ovaj kon­takt mi je omo­gu­ćio zna­ča­jan po­rast po­sje­ti­te­lja. Is­to­dob­no sam do­bi­la i pri­lič­no ve­ću ko­li­či­nu upi­ta o mo­jim ra­do­vi­ma. Si­gur­na sam kako mi je su­rad­nja sa SHOWs­tu­di­om otvo­ri­la još pu­no no­vih pri­li­ka ko­je će se još ma­ni­fes­ti­ra­ti, a neke su već u ti­je­ku. Nick se iz­jas­nio ja­ko jed­nos­tav­no kad je jas­no re­kao kako že­li vi­dje­ti sjaj mo­jeg umjet­nič­kog iz­ri­ča­ja i da mi zbog to­ga da­je ap­so­lut­nu slo­bo­du. Is­kre­no, ta­kav stav ne­ko­ga tko je to­li­ko ci­je­njen i priz­nat u vlastitom pos­lu kod me­ne je iz­a­zvao la­vi­nu slo­bo­de u iz­ra­ža­va­nju. Ja­ko sam se osje­ti­la po­dr­ža­nom i to je pu­bli­ka pri­mi­je­ti­la, pa čak i mod­ne ku­će Fen­di, Mi­sso­ni te Dol­ce&Gab­ba­na, a i auto­ri osob­no, po­put An­to­nia Mar­ra­sa, Ale­ssan­dra Dell Acqu­ae i dru­gih - ka­že Na­ta­ša. Po­što je u ra­do­ve ti­je­kom tro­tjed­ne in­ten­ziv­ne pri­pre­me i pe­tod­nev­ne iz­ra­de ut­ka­la sve svo­je emo­ci­je, ne mo­že, ka­že, iz­dvo­ji­ti je­dan ko­ji joj je naj­dra­ži jer sva­ki pred­stav­lja dio nje­zi­ne osob­nos­ti. Ro­đe­na u Sla­von­skom Bro­du, odras­la u Be­ogra­du, gdje je stu­di­ra­la mod­ni di­zajn, Na­ta­ša se zbog lju­ba­vi po­nov­no vra­ti­la u Hr­vat­sku i ži­vi u Zagrebu. - Pr­vi ne­ka­kav oz­bilj­ni­ji tre­nu­tak ov­dje do­go­dio se s ne­ko­li­ko iz­lož­bi u raz­dob­lju 2014. i 2015., pa sam već tih go­di­na ra­zvi­la po­čet­ni od­nos pre­ma pu­bli­ci u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.