Tre­ći en­ti­tet u BiH? Za jed­ne kle­tva, za dru­ge uto­pi­ja, a za tre­će tek sred­stvo da se odr­ži lo­pov­ski sta­tus quo

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Stras­ti oko pros­la­ve Da­na RS-a po­ma­lo se smi­ru­ju, a sme­će se, kao što je to uobi­ča­je­no u BiH, mar­lji­vo zgr­će pod te­pih is­pod ko­jeg po­či­va­ju već ci­je­la br­da. Me­đu­tim, od ne­če­ga se mo­ra ži­vje­ti. Boš­njač­ki na­ci­ona­li­zam, pre­ga­žen i po­tu­čen do no­gu od stra­ne Mi­lo­ra­da Do­di­ka, pro­na­šao je no­vu/sta­ru pa­ra­dig­mu, ne­što s či­me ne mo­že po­gri­je­ši­ti: Dra­gan Čo­vić i tre­ći en­ti­tet, što po­la­ko pre­ras­ta u bo­les­nu op­se­si­ju i svo­je­vr­s­nu an­ti­hr­vat­sku his­te­ri­ju. Boš­njač­kim po­li­ti­ča­ri­ma pri­vi­đa se tre­ći en­ti­tet od sve­ga, po­go­to­vo na­kon re­zo­lu­ci­je Eu­rop­skog par­la­men­ta o de­cen­tra­li­za­ci­ji zem­lje. Tre­ći en­ti­tet je naj­u­čes­ta­li­ji iz­raz u jav­nim me­di­ji­ma u BiH, po­go­to­vo onim fe­de­ral­nim, ia­ko nit­ko ne zna što je to za­pra­vo. Za Boš­nja­ke je to tek straš­na kle­tva i uvre­da, ne­što kao Bar­bra Stre­isand za Cart­ma­na iz “So­uth Par­ka”. Za je­dan dio Hr­va­ta u BiH to je žu­đe­na uto­pi­ja bez sa­dr­ža­ja, a za dru­ge ima­gi­nar­ni te­ri­to­rij u ko­jem za njih ne­ma mjes­ta, pri­mje­ri­ce za mo­je su­gra­đa­ne Hr­va­te. Tre­ći en­ti­tet je i svo­je­vr­s­ni in­di­ka­tor jed­nog po­gub­nog na­ci­ona­liz­ma, onog boš­njač­kog, ko­ji je po­čes­to uvre­da za zdrav ra­zum, po­go­to­vo on­da kad nas­tu­pa pa­ter­na­lis­tič­ki pre­ma dru­gi­ma te uni­ver­zal­na iz­li­ka za odr­ža­va­nje neo­dr­ži­vog sta­tu­sa quo u zem­lji. Naj­no­vi­ji pri­mjer je po­sjet Bo­že Pe­tro­va Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, gdje se su­sreo s De­ni­som Zviz­di­ćem, pred­sje­da­te­ljem Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH. Iz Zviz­di­će­va Ure­da za od­no­se s jav­noš­ću na­kon sas­tan­ka Glav­na zvi­jez­da te svo­je­vr­s­ne an­ti­hr­vat­ske his­te­ri­je je no­tor­ni Re­uf Baj­ro­vić, os­ni­vač i čel­nik Gra­đan­skog sa­ve­za, ko­ji se uka­zu­je na Fe­de­ral­noj te­le­vi­zi­ji češ­će ne­go Izet iz se­ri­je “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”. Ili Ivan Per­nar u Hr­vat­skoj je objav­lje­no ka­ko je Bo­žo Pe­trov pri­li­kom su­sre­ta sa Zviz­di­ćem iz­ja­vio ka­ko je on “pro­tiv stva­ra­nja no­vih en­ti­te­ta”, što je ovaj is­ti dan de­man­ti­rao. “Te­ma mog raz­go­vo­ra s gos­po­di­nom Zviz­di­ćem ni­je bio tre­ći en­ti­tet. Is­tak­nuo sam ka­ko se Hr­vat­ska za­la­že za fe­de­ra­li­za­ci­ju BiH ko­ja je te­melj jed­na­ko­prav­nos­ti tri­ju kons­ti­tu­tiv­nih na­ro­da u BiH”, iz­ja­vio je za dnev­nik.ba Bo­žo Pe­trov. Glav­na zvi­jez­da te svo­je­vr­s­ne an­ti­hr­vat­ske his­te­ri­je je no­tor­ni Re­uf Baj­ro­vić, os­ni­vač i čel­nik Gra­đan­skog sa­ve­za, ko­ji se uka­zu­je na Fe­de­ral­noj te­le­vi­zi­ji češ­će ne­go Izet iz se­ri­je “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”. Ili Ivan Per­nar u Hr­vat­skoj, ali za raz­li­ku od nje­ga, Re­uf Baj­ro­vić se ne uka­zu­je kao de­žur­ni ri­di­kul ne­go kao “mu­drac” ko­ji ima miš­lje­nje o sve­mu, po prin­ci­pu iz onog sti­ha Za­bra­nje­nog pu­še­nja: “Re­ufe, re­ci nam de!”. Proš­li tje­dan se uka­zao i kao “uvod­ni­čar” na se­si­ji “Kru­ga 99”, aka­dem­skog boš­njač­kog vi­je­ća sta­ra­ca ko­je bi bez ikak­vih skru­pu­la “po­tro­ši­lo” to­ne mla­dog boš­njač­kog to­pov­skog me­sa u ime “bo­lje proš­los­ti”, jer bu­duć­nost za taj gro­te­sk­ni “boš­njač­ki Bil­der­berg” ne pos­to­ji. Tim aka­dem­skim “za­bo­rav­lje­nim aso­vi­ma” obič­no asis­ti­ra­ju op­skur­ni li­ko­vi ko­ji se go­di­na­ma mo­ta­ju uz vlast i oko vlas­ti i či­ji bi­smo ži­vot­ni kre­do u naj­kra­će­mu mo­gli opi­sa­ti nas­lo­vom jed­ne pje­sme Bi­je­log dug­me­ta: “Pris­tao sam, bit ću sve što ho­će”, po­put ka­za­liš­nog re­da­te­lja Gra­di­mi­ra Go­je­ra, ko­ji je ta­ko­đer su­dje­lo­vao na po­s­ljed­njoj “cr­noj mi­si” kru- go­va­ca. Ili aka­de­mi­ka Sla­ve Ku­ki­ća, mos­tar­skog pro­fe­so­ra, ko­ji se “pros­la­vio” kao du­go­go­diš­nji evet-efen­di­ja Zlat­ka La­gum­dži­je. Vra­ti­mo se Re­ufu Baj­ro­vi­ću. Da u ne­kim ov­daš­njim no­vi­na­ma pos­to­ji ru­bri­ka po­put Ex­pre­sso­ve “Grej­tst Šitz”, vje­ru­jem ka­ko bi je bez pro­ble­ma mo­gli na­zva­ti “Re­ufo­vim kut­kom”. Na se­si­ji “Kru­ga 99” Baj­ro­vić je, me­đu os­ta­lim, iz­ja­vio slje­de­će: “Ni do­ma­će ni eu­rop­ske et­no­te­ri­to­ri­jal­ne po­dje­le BiH ne­će pro­ći”, kao i “po­ku­ša­ji da se u ok­vi­ru pro­ce­sa europ­skih in­te­gra­ci­ja po­di­je­li BiH, da se one stva­ri ko­je ni­su pos­tig­nu­te oruž­jem i u ra­tu, pos­tig­nu pu­tem dje­lo­va­nja lju­di u Eu­rop­skom par­la­men­tu, ko­ji, na­ža­lost, pred­stav­lja­ju dr­ža­vu Hr­vat­sku”. Do­du­še, Baj­ro­vić ni­je usam­ljen, po­čes­to mu se­kun­di­ra kak­va ka­mi­ka­za iz SDP-a, po­put stra­nač­kog pot­pred­sjed­ni­ka Da­mi­ra Ma­ši­ća, ko­je­mu je, pri­mje­ri­ce, “ne­pri­hvat­lji­vo” da is­klju­či­vo Hr­va­ti bi­ra­ju vlas­ti­tog čla­na Pred­sjed­niš­tva, što je mr­tav-hla­dan iz­re­kao u ka­me­re Fe­de­ral­ne te­le­vi­zi­je. Stav Re­ufa Baj­ro­vi­ća je za­pra­vo stav boš­njač­ke političke eli­te, ko­ja se za­bav­lja tre­ćim en­ti­te­tom dok u zem­lji vla­da op­će ra­su­lo. Kad u svr­hu re­la­ti­vi­za­ci­je sta­nja u zem­lji ni­je baš upo­rab­ljiv tre­ći en­ti­tet, on­da se otva­ra pros­tor im­pro­vi­za­ci­ja­ma iz ko­jih na­hru­pi sva bi­je­da i po­tro­še­nost jed­ne po­li­ti­ke. Na­vest ću sa­mo je­dan pri­mjer: di­rek­to­ri­ca Uni­ver­zi­tet­sko­ga kli­nič­kog cen­tra Sa­ra­je­vo (UKCS) Se­bi­ja Izet­be­go­vić, su­pru­ga Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća, ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je za ti­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.