Hlad­nji­ka­vo na­te­za­nje na cr­no-bi­je­loj pod­lo­zi

Express - - PRVA STRANICA -

skrom­nos­ti ne smi­je za­ne­ma­ri­ti Dra­ga­na Des­po­ta kao Le­on­ta, kra­lja Si­ci­li­je, ko­ji je iz­u­zet­no na­dah­nu­to (kao i sva­ku svo­ju ulo­gu) stva­rao du­bo­ku in­tri­gu. Osim nje­ga, po­seb­no se is­tak­nu­la i Ja­dran­ka Đo­kić ko­ja je po­di­gla di­na­mi­ku pred­sta­ve na je­dan vi­ši ni­vo, utje­lo­viv­ši “mu­šku” ener­gi­ju u žen­skom ti­je­lu. Nik­ša Ku­šelj kao dr­ski Au­to­lik, pre­va­rant i lo­pov, unio je u dru­gi dio pred­sta­ve re­ne­san­su po uzo­ru na baj­ko­vi­tost ono­dob­nih ka­za­liš­nih sve­ča­nos­ti, kao i mla­da Lu­ca Anić ko­ja je čvr­sto odi­gra­la po­nos­nu pas­ti­ri­cu, pri­ta­je­nu prin­ce­zu. Wil­li­am Sha­kes­pe­are – i sa­mo nje­go­vo ime odi­še ne­kom sve­ča­noš­ću, sto­ga je mo­žda pot­pu­no kri­vo re­ći da je po­greš­no pro­či­tan u ovom pos­tav­lja­nju na sce­nu. Mo­žda su sve one brač­ne in­tri­ge, pre­lju­bi, osve­te, lju­bav­nič­ka po­vje­re­nja i sta­tus­ne za­ku­lis­ne igre iz­gu­bi­le od svo­je ro­man­si­ra­nos­ti. Mo­žda se do­is­ta je­su pre­tvo­ri­le u hlad­nji­ka­va na­te­za­nja na cr­no-bi­je­loj pod­lo­zi, gdje ni­ko­me za­pra­vo ni­je ni sta­lo do emo­ci­ja. Ali to sve već gle­da­mo u pri­me-ti­meu u zi­li­jun sa­pu­ni­ca dram­skih se­ri­ja, pa bi se oče­ki­va­lo da ka­za­liš­na ve­čer po­nu­di ma­lo vi­še stras­ti i za­či­na ko­ji su ne­vid­lji­vi go­lim okom u sva­kod­ne­vi­ci.

i

Lu­ca Anić je čvr­sto odi­gra­la pas­ti­ri­cu, pri­ta­je­nu prin­ce­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.