Naj­ljep­ša ‘glaz­ba’ za lju­bi­te­lje vi­na: 13 raz­lo­ga za ča­šu-dvi­je-tri na dan

Express - - EXPRESS -

Sma­nju­je se ri­zik od de­men­ci­je. Is­tra­ži­va­či Me­di­cin­skog cen­tra či­ka­škog sve­uči­li­šta Loyo­la do­ka­za­li su da je svi­ma ko­ji umje­re­no pi­ju vi­no ri­zik da će obo­lje­ti od de­men­ci­je 23 pos­to ma­nji. Pro­fe­sor Edward J. Ne­asfey re­kao je ka­ko to ni­je sa­vjet oni­ma ko­ji ne pi­ju da poč­nu pi­ti, no umje­re­no uži­va­nje u vi­nu, ali stvar­no umje­re­no, mo­že bi­ti ko­ris­no. Pre­po­lov­lju­je opas­nost od po­ja­ve mas­ne je­tre. Una­toč uvje­re­nju ka­ko al­ko­hol uni­šta­va je­tru, na Me­di­cin­skoj ško­li ka­li­for­nij­skog sve­uči­li­šta San Di­ego do­ka­za­li su ka­ko umje­re­no pi­je­nje vi­na mo­že pre­po­lo­vi­ti opas­nost od bo­les­ti mas­ne je­tre. Oni ko­ji pi­ju pi­vo ili žes­to­ka pi­ća od mas­ne je­tre obo­li­je­va­ju če­ti­ri pu­ta češ­će ne­go oni ko­ji pi­ju vi­na. Mu­škar­ci­ma ko­ji pi­ju do se­dam ča­ša cr­nog vi­na na tje­dan ri­zik da će obo­lje­ti od ra­ka pros­ta­te je u po­la ma­nji, obja­vio je ča­so­pis o mu­škom zdrav­lju Har­vard Men’s He­al­th Wat­ch. Ni­su si­gur­ni je li to zbog fla­vo­no­ida ili re­sve­ra­tro­la, ali si­gur­ni su da je ta­ko. Ve­ći­na al­ko­hol­nih pi­ća po­ve­ća­va ri­zik za rak doj­ke, ali ne i cr­ve­no vi­no, ot­kri­li su znans­tve­ni­ci ame­rič­kog Me­di­cin­skog cen­tra Ce­dars-Si­nai. Tva­ri iz sje­men­ki gro­žđa sma­nju­ju ra­zi­nu es­tro­ge­na zre­li­jim že­na­ma, a po­di­žu tes­tos­te­ron što je do­bra kom­bi­na­ci­ja. Dje­lu­je i zo­ba­nje, ali vi­no je ipak ukus­ni­je. Ču­va sr­ce i krv­ne ži­le. Eu­rop­ska stu­di­ja po­ka­za­la je ka­ko oni ko­ji umje­re­no, ali re­do­vi­to pi­ju vi­no, ima­ju vi­še do­brih ome­ga-3 ki­se­li­na u kr­vi. Dak­le, za­lo­ga­je mas­ne hra­ne tre­ba pre­ki­da­ti gut­lja­jem vi­na. Spre­ča­va loš utje­caj UV zra­ka. Na Sve­uči­li­štu u Bar­ce­lo­ni do­ka­za­li su ka­ko pi­je­nje vi­na šti­ti ko­žu od opek­li­na ti­je­kom sun­ča­nja. Kom­pli­ci­ra­no je objas­ni­ti za­što, ali jed­nos­tav­no su rek­li da to ne zna­či ka­ko je do­bro pi­ti vi­no po naj­ja­čem sun­cu. Pre­ven­ci­ja je pro­tiv di­ja­be­te­sa ti­pa 2 ko­ji se jav­lja u zre­li­joj do­bi. Na ki­ne­skoj Aka­de­mi­ji zna­nos­ti do­ka­za­li su na mi­še­vi­ma ka­ko re­sve­ra- trol iz cr­ve­nog vi­na po­ve­ća­va osjet­lji­vost na in­zu­lin. Mi­še­vi­ma su da­va­li ko­ži­ce gro­žđa u ko­ji­ma je taj ča­rob­ni an­ti­ok­si­dans, a na lju­di­ma to još ni­su is­pi­ta­li. No kad poč­nu i na na­ma eks­pe­ri­men­ti­ra­ti, do­pus­tit će da ga uzi­ma­mo iz vi­na. Ve­za­no uz toč­ke se­dam i pet, cr­ve­no vi­no ču­va vid. U Me­di­cin­skoj ško­li Sve­uči­li­šta Wa­shin­g­ton do­ka­za­li su ka­ko re­sve­ra­trol spre­ča­va na­kup­lja­nje mas­no­ća u krv­nim ži­la­ma, a kad se ži­le u oku su­ze, jav­lja se ošte­će­nje mrež­ni­ce ko­je zo­vu re­ti­no­pa­ti­ja. Nju mo­že iz­a­zva­ti i di­ja­be­tes. Ono što su sto­lje­ći­ma zna­li u sa­mos­ta­ni­ma, pa za­to i pi­li vi­no svake ve­če­ri (ba­rem), do­ka­za­li su na Me­di­cin­skoj ško­li u Har­var­du. Taj fa­moz­ni re­sve­ra­trol do­is­ta us­po­ra­va sta­re­nje. I ne sa­mo to. Dvi­je ča­še vi­na na dan da­ju nam to­li­ko re­sve­ra­tro­la da se opas­nost od po­ja­ve ra­ka cri­je­va sma­nju­je čak za 50 pos­to. To su do­ka­za­li na bri­tan­skom Sve­uči­li­štu Le­ices­ter. Špa­njol­ci su ot­kri­li ka­ko od dvi­je do se­dam ča­ša vi­na na tje­dan tje­ra depresiju ko­ja bi se po­ja­vi­la ako se ne bi pi­lo. To smo zna­li iz prak­se, no na­ža­lost, vi­še od se­dam ča­ša na tje­dan, na­ža­lost, auto­put su pre­ma de­pre­si­ji. An­ti­ok­si­dan­si iz cr­ve­nog vi­na za­šti­ta su od ra­ka plu­ća, po­seb­no kod pu­ša­ča. Li­ječ­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da je pres­ta­nak pu­še­nja ipak bo­lja pre­ven­ti­va ne­go po­če­tak opi­ja­nja. Vi­no ču­va mo­zak. To­me se ne smi­ju na Me­di­cin­skoj ško­li Sve­uči­li­šta John Hop­kins, ne­go vje­ru­ju ka­ko re­sve­ra­trol iz cr­ve­nog vi­na po­ve­ća­va ra­zi­nu en­zi­ma ko­ji sma­nju­je šte­tu na živ­ča­nim sta­ni­ca­ma. O utje­ca­ju vi­na na zdravlje po­če­lo se pri­ča­ti 1991. na­kon TV emi­si­je u ko­joj je objaš­nje­no za­što Fran­cu­zi je­du mas­nu hra­nu, a vr­lo ri­jet­ko bo­lu­ju od bo­les­ti

sr­ca i krv­nih ži­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.