Ako je Zem­lja rav­na plo­ča, on­da i u Hr­vat­skoj vla­da za­jed­niš­tvo

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Pros­lav­lje­ni NBA ko­šar­kaš i All Star zvi­jez­da Kyrie Ir­ving vje­ru­je da je Zem­lja rav­na plo­ča. Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić vje­ru­je da je u svo­jem man­da­tu os­tva­ri­la za­jed­niš­tvo. Ir­vin­gu su se svi žes­to­ko na­ru­ga­li pri­je ne­go što su shva­ti­li da se nje­gov ko­men­tar za­pra­vo sa­vr­še­no uk­lo­pio u ak­tu­al­nu druš­tve­nu kli­mu Trum­po­ve Ame­ri­ke u ko­joj do­mi­ni­ra­ju “laž­ne vi­jes­ti”, “al­ter­na­tiv­ne či­nje­ni­ce”, te­ori­je za­vje­re i “post-truth” te­ori­je, či­nje­ni­ce ko­je lju­di pri­hva­ća­ju sa­mo ako se sla­žu s nji­ma. Na is­ti se na­čin Ko­lin­di­na iz­ja­va ovo­ga tjed­na na No­voj TV sa­vr­še­no uk­lo­pi­la u pos­to­je­ću druš­tve­nu kli­mu u Hr­vat­skoj, kao ne­ka na­mjer­na pro­vo­ka­ci­ja, auto­iro­ni­ja, “pi­la na­opa­ko”. “Iz­bor­na obećanja sam is­pu­ni­la, pri­je sve­ga kon­cept za­jed­niš­tva”, iz­ja­vi­la je pred­sjed­ni­ca. “Dak­le, za­jed­niš­tvo je po­če­lo do­mi­ni­ra­ti u jav­nom di­skur­su, za raz­li­ku od onih po­dje­la. Ja bih čvr­sto sta­la na to­me.” Či­ni se, dak­le, da do­is­ta vje­ru­je u to što go­vo­ri, čak i vi­še od Ir­vin­ga. Ipak, u zem­lji u ko­joj se nakon po­dje­la na li­je­ve i des­ne, us­ta­še i par­ti­za­ne, one za po­ba­čaj i one pro­tiv po­ba­ča­ja, sad jav­lja i po­dje­la na one ko­ji su za ci­jep­lje­nje i pro­tiv nje­ga, je­di­no za­jed­niš­tvo ko­je se mo­že uoči­ti jest za­jed­niš­tvo HDZ-a na vlas­ti. HDZ dr­ži Ban­ske dvo­re i Pan­tov­čak, Plen­ko­vić i Ki­ta­ro­vić za­jed­no kon­tro­li­ra­ju po­li­tič­ku sce­nu, za­jed­no s Mos­tom već Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca ži­vi u Zem­lji ču­da. U La La Lan­du. Gdje ne­ma su­ko­ba i po­dje­la... su dru­gi man­dat na vlas­ti, a opor­ba se svo­di na Iva­na Per­na­ra, ko­jeg na­glav­ce iz­ba­cu­ju iz sa­bor­ni­ce, i Da­vo­ra Ber­nar­di­ća ko­ji pre­mi­je­ru pi­še lju­bav­na pi­sma. Ako je Zem­lja rav­na plo­ča, on­da i u Hr­vat­skoj vla­da za­jed­niš­tvo. Pred­sjed­ni­ca, osim to­ga, čvr­sto vje­ru­je u to da je os­na­ži­la sta­bil­nost ins­ti­tu­ci­ja. Prem­da je nje­zin ured pos­tao le­glo skan­da­la i ne­tran­s­pa­rent­nos­ti, ia­ko ko­ris­ti funk­ci­ju za pri­vat­ne po­sje­te Ame­ri­ci, ia­ko Mos­tov mi­nis­tar u Vla­di ru­ši Us­tav­ni sud, a pre­mi­jer upor­no bra­ni mi­nis­tra pla­gi­ja­to­ra. Ins­ti­tu­ci­je ni­kad ni­su bi­le čvr­š­će. Ot­pri­li­ke kao što ni Zem­lja ni­kad ni­je bi­la rav­ni­ja. A shod­no sve­mu to­me, pred­sjed­ni­ca je iz­ja­vi­la ka­ko “ni­je doš­lo do po­ras­ta ne­to­le­ran­ci­je”. “Upra­vo su­prot­no”, ka­že ona. Prem­da je u zad­njih de­se­tak da­na doš­lo do na­pa­da su­zav­cem na gay klub, do ata­ka na klub haj­du­ko­va­ca u Za­gre­bu, do an­ti­sr­p­skog bra­ni­telj­skog sku­pa na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća... I tako, dok NBA ko­šar­kaš tvr­di da je Zem­lja rav­na plo­ča, hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca ži­vi u Zem­lji ču­da. U La La Lan­du. Gdje ne­ma su­ko­ba i po­dje­la (osim pod­met­nu­tih), gdje bi se svi tre­ba­li dr­ža­ti za­jed­no (bez od­stu­pa­nja), gdje su svi slo­bod­ni (da na­pus­te Hr­vat­sku), gdje ins­ti­tu­ci­je funk­ci­oni­ra­ju (ona­ko ka­ko HDZ-u od­go­va­ra), a sta­bil­nost je do­ve­de­na do te mje­re da prak­tič­ki ne­ma opor­be. Osim su­ma­nu­tog Iva­na Per­na­ra. To je Ko­lin­di­na is­ti­na. U nju vje­ru­je onaj ko­me pa­še. Ne bih ig­no­ri­rao Ru­si­ju, ipak ima­ju atom­sku bom­bu An­drew Dal­gle­ish, bri­tan­ski ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj, otvo­re­no o Sr­bi­ma, Ste­pin­cu, Ru­si­ji... Plen­ki, mu­ta­vi ra­di­ka­li i tru­li lje­vi­ča­ri ubi­li su film Ka­ko je gra­bež za HAVC-om po­ko­pao in­dus­tri­ju ko­ja je tek sta­la na no­ge Mogu Ra­du i me­ne na­pa­da­ti ko­li­ko im dra­go... Šer­be­dži­ji­na kra­lji­ca, re­da­te­lji­ca Len­ka Udo­vič­ki, o bal­ka­ni­za­ci­ji svi­je­ta Lu­di­lo, to je ci­je­na naše že­lje za sa­vr­šens­tvom Ek­s­klu­ziv­na re­por­ta­ža s pro­be ‘La­bu­đeg je­ze­ra’, naj­iš­če­ki­va­ni­jeg ba­le­ta godine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.