Ro­man Le­ljak

Na­pa­da­či na me­ne su lju­di ško­lo­va­ni od ‘onog sis­te­ma’ i nji­ma je cilj da se ne saz­na­ju stva­ri ko­je bi mo­gle pro­dr­ma­ti po­li­tič­ku gar­ni­tu­ru u ko­ju su du­bo­ko uko­ri­je­nje­ni

Express - - PRVA STRANICA - STIPENDISTICA FERAL

KA­KO JE DO­BI­LA STIPENDIJU SRE­DI­NOM ‘80-IH ZA ŠKOLOVANJE U SAD-U?

BRANILA JE ‘90-IH FERAL I STRA­NIM JE UDRU­GA­MA OTKRIVALA UGROŽAVANJE SRBA. sve do ra­nih de­ve­de­se­tih. Me­đu­tim, po­s­ljed­njih go­di­na po­ja­vi­le su se in­for­ma­ci­je i da je bje­žao iz Ju­gos­la­vi­je za­to što je po­ku­ša­vao iz­bje­ći za­tvor­sku kaz­nu od pet da­na zbog ne­pla­će­ne nov­ča­ne kaz­ne. Skra­sio se u Nje­mač­koj, ali ubr­zo je i ta­moš­njem pra­vo­su­đu stao na žulj, i to na do­is­ta okru­tan na­čin. U Nje­mač­koj je upoz­nao Da­mi­ra Šiš­nja­ka, sit­nog ju­gos­la­ven­sko­ga kri­mi­nal­ca ko­jeg je na­go­vo­rio da ubi­je Ju­su­fa Ta­ta­ra. Ta­tar je u Nje­mač­koj bio po­li­cij­ski do­uš­nik i po­ma­gao je u hva­ta­nju krad­lji­va­ca i dru­gih kri­mi­na­la­ca iz on­daš­nje Ju­gos­la­vi­je. Šiš­njak je hlad­no­krv­no us­tri­je­lio Ta­ta­ra u jed­nom nje­mač­kom ka­fi­ću, što je kas­ni­je is­pri­čao svo­joj ta­daš-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.