Na­va­li, na­ro­de! Još ma­lo pa nes­ta­lo. Pus­to­še­nje hr­vat­ske kul­tu­re u za­vr­š­noj je fa­zi

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Kro­ni­ka jed­nog naj­av­lje­nog uboj­stva, ka­ko bi­smo u naj­kra­ćem mo­gli opi­sa­ti po­s­ljed­nja do­ga­đa­nja oko HAVC-a, ula­zi u za­vr­š­nu fa­zu. HAVC je je­dan od po­s­ljed­njih cen­ta­ra ot­po­ra pus­to­še­nju u hr­vat­skoj kul­tu­ri ko­je je rev­no, u ime bo­lje proš­los­ti, pro­vo­dio biv­ši mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. Kao oki­dač za po­s­ljed­nji, “sud­bo­nos­ni” ju­riš na HAVC pos­lu­žio je na­laz Dr­žav­ne re­vi­zi­je, nakon če­ga je Hr­vo­je Hri­bar, rav­na­telj HAVC-a, pod­nio os­tav­ku, a Ha­san­be­go­vić sla­vo­do­bit­no naj­a­vio “de­mon­ti­ra­nje” hr­vat­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je. Os­tav­ka Hr­vo­je Hri­ba­ra si­gur­no ni­je po­s­lje­di­ca na­la­za Dr­žav­ne re­vi­zi­je, ne­go ne­smi­lje­ne ha­ran­ge na krov­nu ins­ti­tu­ci­ju hr­vat­skog fil­ma ko­ja tra­je od do­la­ska Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća na če­lo Mi­nis­tar­stva kul­tu­re. “Ne­pra­vil­nos­ti” ko­je je pro­naš­la Dr­žav­na re­vi­zi­ja u naj­ma­nju ru­ku su spor­ne. Re­vi­zi­ja je za­pra­vo pro­naš­la sa­mo doz­la­bo­ga na­teg­nu­te iz­li­ke za naj­av­lje­nu “de­mon­ta­žu”, po­put pro­ble­ma­ti­zi­ra­nja par­kir­nog mjes­ta ko­je je fi­nan­ci­rao HAVC iz svo­je­ga pro­ra­ču­na, i to u zem­lji u ko­joj su se pre­mi­je­ri vo­zi­ka­li u ok­lop­lje­nim auto­mo­bi­li­ma vri­jed­nim po­la mi­li­ju­na eura, a na­čel­ni­ci ko­je­kak­vih op­ći­na oni­ma od sto­ti­njak ti­su­ća. Za­pra­vo ova je stav­ka pri­je za po­hva­lu ne­go za op­tuž­be, jer ins­ti­tu­ci­ja po­put HAVC-a, ko­ja ba­ra­ta s go­le­mim go­diš­njim bu­dže­tom, ne­ma služ­be­nog auto­mo­bi­la. A da ne go­vo­ri­mo o ide­ološ- Os­tav­ka Hr­vo­ja Hri­ba­ra si­gur­no ni­je po­s­lje­di­ca na­la­za Dr­žav­ne re­vi­zi­je, ne­go ne­smi­lje­ne ha­ran­ge na krov­nu ins­ti­tu­ci­ju hr­vat­skog fil­ma ko­ja tra­je od do­la­ska Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća na če­lo Mi­nis­tar­stva kul­tu­re kim “flo­sku­la­ma” ko­je za­di­ru u umjet­nič­ku auto­no­mi­ju, po­put one o odre­đi­va­nju kri­te­ri­ja po ko­ji­ma je po­je­di­ni film va­žan za hr­vat­sku kul­tu­ru. U emi­si­ji “Otvo­re­no”, ko­ja je bi­la po­sve­će­na do­ga­đa­nji­ma oko HAVC-a, na to je naj­bo­lje od­go­vo­rio Vin­ko Bre­šan. Re­kao je ka­ko je je­di­no vri­je­me re­le­vant­no za slič­ne pro­cje­ne. Oči­to su u Dr­žav­noj re­vi­zi­ji alu­di­ra­li na po­li­tič­ke ko­me­sa­re ko­ji je­di­ni “zna­ju” odre­di­ti što je to važ­no za hr­vat­sku kul­tu­ru. Či­ni se ka­ko je ovo i svo­je­vr­s­ni pu­to­kaz u ko­jem će se smje­ru da­lje ra­zvi­ja­ti si­tu­aci­ja oko HAVC-a, ba­rem iz per­s­pek­ti­ve Ha­san­be­go­vi­će­vih “de­mon­te­ra”, što je jed­na uho­da­na špran­ca, jer je po­li­tič­ko ko­me­sa­re­nje pos­ta­lo hr­vat­ski stan­dard. Tako su mos­tov­ci pre­ko no­ći pos­ta­li “auto­ri­te­ti” za ar­hi­vis­ti­ku, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Želj­ko Glas­no­vić ili Zo­ri­ca Gre­gu­rić za film, Zdrav­ko Ma­mić za no­go­met, a Želj­ka Mar­kić za Us­tav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Zo­ri­ca Gre­gu­rić je ta­ko­đer, uz Vin­ka Bre­ša­na i An­to­ni­ja Nu­ića, bi­la gost spo­me­nu­tog “Otvo­re­nog” is­pred jed­ne od bra­ni­telj­skih ili stra­dal­nič­kih udru­ga. An­to­nio Nu­ić tom se pri­li­kom os­vr­nuo na ključ­nu stvar ve­za­nu za kon­ti­nu­ira­nu ha­ran­gu pro­tiv HAVC-a: spo­me­nuo je kom­pe­tent­nost Ha­san­be­go­vi­će­vih ju­riš­ni­ka. Bi­lo je tra­gi­ko­mič­no vi­dje­ti gos­po­đu Gre­gu­rić kad je na je­dan upit ne­ko­ga od gos­ti­ju da kon­kre­ti­zi­ra svo­je op­tuž­be pre­ma lju­di­ma iz HAVC-a, ko­je u prin­ci­pu vi­še pod­sje­ća­ju na ano­nim­ne in­ter­net­ske ko­men­ta­re, ne­go na oz­bilj­ne op­tuž­be, od­go­vo­ri­la ka­ko ona ni­je struč­njak za film, ne­go me­di­cin­ska ses­tra. Zdra­vo­ra­zum­ski se, on­da, pos­tav­lja pi­ta­nje što jed­na me­di­cin­ska ses­tra tra­ži u “Otvo­re­nom” u ko­jem je te­ma hr­vat­ski film. Ia­ko je zdrav ra­zum ot­po­čet­ka is­klju­čen iz pri­če oko HAVC-a, od­go­vor je ba­na­lan i ja­san sva­ko­me: kad se raz­gr­nu nas­la­ge jef­ti­nog pa­tri­otiz­ma i bu­sa­nja u na­ci­onal­na pr­sa, os­ta­ne tek go­la po­hle­pa. HAVC je, me­đu os­ta­lim, a to je odav­no jas­no svi­ma, pos­tao me­ta i zbog svo­je­ga vi­še­mi­li­jun­skog bu­dže­ta. jed­noj dru­goj emi­si­ji, u “Pre­ssin­gu” na N1 te­le­vi­zi­ji, gost Pe­tra Šte­fa­ni­ća bio je re­da­telj Zrin­ko Ogres­ta, pro­tiv ko­je­ga su Ha­san­be­go­vi­će­vi “film­ski kri­ti­ča­ri” po­kre­nu­li tuž­bu zbog sred­sta­va ko­je je HAVC do­di­je­lio Ogres­ti­nu pro­du­cen­tu za film “S one stra­ne”, svjes­no pre­la­ze­ći pre­ko či­nje­ni­ce, ili je ri­ječ o nez­na­nju, što bi bi­lo još po­raz­ni­je, ka­ko no­vac od HAVC-a ne do­bi­va re­da­telj, ne­go nje­gov pro­du­cent. Ogres­ta je u jed­nom tre­nut­ku, kad se po­ve­la ri­ječ o su­dje­lo­va­nju bra­ni­telj­skih udru­ga u “de­mon­ti­ra­nju hr­vat­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je”, spo­me­nuo, či­ni mi se, go­to­vo 3000 hr­vat­skih bra­ni­te­lja ko­ji su po­či­ni­li sa­mo­uboj­stvo te pri­po­me­nuo ka­ko se nit­ko od tih lju­di si­gur­no ni­je ubio zbog hr­vat­skog fil­ma. Za­nim­lji­vo je us­po­re­di­ti sta­nje oko fil­ma

U

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.