Ni­ška ‘Be­la ku­ća’ bi­la je za­tvor gra­đen za lju­de. A Sta­ra Gra­di­ška je gra­đe­na kao ko­njuš­ni­ca. Vla­do Go­to­vac je taj za­tvor na­zvao ljud­skim sme­ti­štem

Express - - PRVA STRANICA -

iz­vi­de ubi­je­nih lju­di, ko­je je ‘gu­ta­la noć’. Te je dnev­ni­ke dao svo­me si­nu, ko­ji ži­vi u ino­zem­s­tvu (mis­lim u Ita­li­ji), i osi­gu­rao je no­vac da se nje­go­vi za­pi­si jed­nom, u slo­bod­nim pri­li­ka­ma, obja­ve kao knji­ga. Na­ža­lost, do po­nov­nog ot­kri­ća Hren­če­vi­će­vih bi­ljež­ni­ca ni­ti obja­ve ni­kad ni­je doš­lo. Kad to ni­je za­ni­ma­lo Fra­nju Tuđ­ma­na, ja sam se tu i ta­mo nakon 1990. ras­pi­ti­vao o Hren­če­vi­će­vu si­nu, je li neg­dje još živ, ali bez re­zul­ta­ta.

Ex­press: Jes­te li se u osa­mos­ta­lje­noj Hr­vat­skoj sre­li s Fra­njom Tuđ­ma­nom?

Voj­ni sud me osu­dio na tri godine, pa sam ot­prem­ljen u ni­ški

Kaz­ne­ni dom

Pi­smo upu­će­no Pav­li­ni­će­vim ro­di­te­lji­ma o nje­go­vu uhi­će­nju u JNA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.