Vi­na­ri To­ska­ne ra­de biz­nis ‘te­žak’ vi­še od mi­li­jar­du eura na go­di­nu

An­te­pri­me di Tos­ca­na pre­kras­no je osmod­nev­no pred­stav­lja­nje vi­na ko­ja sad iz­la­ze na tr­ži­šte. No­vi­na­ri iz Eu­ro­pe, Sje­ver­ne Ame­ri­ke, Azi­je i Aus­tra­li­je ku­ša­li su mla­da vi­na iz od­lič­ne 2016., do­bra iz lo­še 2014. te iz­vr­s­na iz velike 2012.

Express - - EXPRESS -

Pro­izvod, kva­li­te­ta, re­pu­ta­ci­ja, pro­mo­ci­ja i prodaja. Na tih pet to­ča­ka to­skan­ski vi­na­ri iz­gra­di­li su biz­nis u ko­jem se okre­ne vi­še od mi­li­jar­du eura na go­di­nu, a izvoz je proš­le godine bio vri­je­dan 858 mi­li­ju­na. Pro­izvod im je da­la pri­ro­da, a kva­li­te­tu re­gu­li­ra­ju sa­mi pro­izvo­đa­či udru­že­ni u kon­zor­ci­je či­ja su pra­vi­la pu­no stro­ža ne­go što ih pro­pi­su­je dr­ža­va. Tak­vim su po­na­ša­njem odav­no stvo­ri­li re­pu­ta­ci­ju me­đu vin­skim znal­ci­ma i pred­sto­ji im pro­mo­ci­ja za osva­ja­nje ku­pa­ca, od­nos­no pro­da­ju vi­na. Dio pro­mo­ci­je bi­le su An­te­pri­me di Tos­ca­na, pred­stav­lja­nje vi­na ko­ja ti­je­kom 2017. iz­la­ze na tr­ži­šte no­vi­na­ri­ma sa svih stra­na svi­je­ta. An­te­pri­ma zna­či pre­gled, a ovih šest “pre­gle­da” u osam da­na sre­di­nom ve­lja­če po­nu­di­lo je ja­ko do­bra mla­da vi­na iz 2016. i ma­lo ma­nje mla­da iz 2015., pris­toj­na vi­na iz lo­še 2014. te iz­nim­na iz velike 2012. Pred­sta­vi­li su se ve­li­ki kon­zor­ci­ji Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no, Chi­an­ti i Chi­an­ti Cla­ssi­co, ko­ji za­jed­no pu­ne dvi­je tre­ći­ne to­skan­skih bu­te­lja. Bli­zu ve­li­kog tri­ja su i kon­zor­ci­ji Vi­no No­bi­le di Mon­ta­pul­ci­ano s 10 pos­to to­skan­ske pro­izvod­nje te Ver­nac­cia di San Gi­mig­na­no (pet pos­to), naj­ve­ći ko­ji ra­di sa­mo bi­je­la vi­na. Po udje­lu u pro­izvod­nji sli­je­de Mo­rel­li­no di Scan­sa­no (četiri pos­to), Or­cia (tri), Bi­an­co di Pi­ti­gli­ano e So­va­na te Car­mig­na­no s dva pos­to pa Col­li­ne Luc­c­he­si, Cor­to­na, El­ba, Ma­rem­ma, Mon­te­cuc­co, Val d’Ar­no di So­pra i Val di Cor­nia sva­ki s ot­pri­li­ke sto­tim di­je­lom to­skan­skog vin­skog oce­ana. anji kon­zor­ci­ji pred­sta­vi­li su se za­jed­no pr­vog da­na. Po­tom je sli­je­dio Chi­an­ti, pa su dva da­na bi­la re­zer­vi­ra­na za sto­ti­njak pro­izvo­đa­ča Chi­an­ti Cla­ssi­ca, ko­ji su po­nu­di­li go­to­vo 500 vi­na. Ri­ječ je o is­tom po­dru­čju u ko­jem do­mi­ni­ra sor­ta san­gi­ove­se, ali druk­či­jim pra­vi­li­ma pro­izvod­nje. Gro­žđe za Cla­ssi­co je s bo­ljih po­lo­ža­ja, pri­nos je ma­nji, a vi­na od­le­ža­va­ju du­lje. Ina­če, Chi­an­ti je 2016. obi­lje­žio 300. ob­ljet­ni­cu od obja­ve pr­vih pra­vi­la za pro­izvod­nju vi­na. Pe­ti je dan bio re­zer­vi­ran is­klju­či­vo za

Mbi­je­lo vi­no kon­zor­ci­ja Ver­nac­cia di San Gi­mig­na­no, a po­tom se cr­ni san­gi­ove­se šes­ti dan vra­tio u Vi­nu No­bi­le di Mon­ta­pul­ci­ano te po­s­ljed­nja dva u ve­li­kom Bru­nel­lu di Mon­tal­ci­nu. Ta pred­stav­lja­nja ni­su saj­mo­vi na ko­je se do­la­zi bes­plat­no pi­ti ne­go sa­vr­še­no or­ga­ni­zi­ra­na ku­ša­nja 100 ili vi­še vi­na na dan. Ku­šač ima šest ča­ša, ka­ta­log vi­na i blok u ko­jem pi­še bro­je­ve že­lje­nih uzo­ra­ka. Na­rudž­bu pre­da­je som­me­li­eru, ko­ji do­ne­se i po­to­či vi­no, a svat­ko ku­ša rit­mom ko­ji mu od­go­va­ra. re­ba re­ći i da naj­slav­ni­jih i naj­skup­ljih to­skan­skih vi­na na ovim ku­ša­nji­ma ipak ni­je bi­lo. Ona su iz­van oz­na­ka kon­tro­li­ra­nog po­dri­je­tla DOC i DOCG, či­ja im pra­vi­la ne bi do­pus­ti­la ko­ri­šte­nje so­ra­ta ko­je že­le ili gro­žđa s ne­kog dru­gog po­lo­ža­ja. Kod tak­vih vi­na ci­je­na već na pr­vi po­gled uka­zu­je na kva­li­te­tu ko­ju do­volj­no jam­či ime pro­izvo­đa­ča. Na an­te­pri­ma­ma je bi­lo re­la­tiv­no ma­lo gos­ti­ju iz SAD-a. Valj­da im ne tre­ba­ju jer se ta­mo iona­ko iz­vo­zi naj­vi­še to­skan­skih vi­na, 31 pos­to. Sli­je­de Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo i Nje­mač­ka, ka­mo odlazi po 25 pos­to iz­vo­za, pa Švi­car­ska, Fran­cu­ska, Aus­tri­ja, Špa­njol­ska... U taj ko­lač mo­ra ući i Ki­na, re­kao je na okru­glom sto­lu o vi­ni­ma mar­kiz Pi­ero An­ti­no­ri, iz či­jih vi­na­ri­ja sti­žu Tig­na­nel­lo i So­la­ia, ko­ja spa­da­ju me­đu naj­bo­lja ta­li­jan­ska vi­na. Azi­ja je op­će­ni­to ve­li­ko tr­ži­šte ko­je To­skan­ci još ni­su osvo­ji­li, pa ne ču­di da je naj­vi­še no­vi­na­ra sti­glo iz Ki­ne, Ja­pa­na, Juž­ne Ko­re­je, ali i In­di­je. Bi­lo je ma­lo Ru­sa, vje­ro­jat­no zbog sank­ci­ja EU, a ne za­to što ne bi bi­lo ku­pa­ca. Bi­la su na An­te­pri­me po­zva­na i dva Hr­va­ta. Do­volj­no da se po­ka­že ko­li­ko je velikoj To­ska­ni važ­no čak i ma­lo tr­ži­šte po­put hr­vat­skog.

TVi­na­ri su udru­že­ni u kon­zor­ci­je ko­ji pro­pi­su­ju iz­nim­no stro­ga pra­vi­la za pro­izvod­nju vi­na sa

svo­jeg po­dru­čja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.