Pre­ma jed­noj ZF ver­zi­ji, sprem­na je, ako Plen­ko­vić ne us­pi­je, na­pus­ti­ti Pan­tov­čak, pre­uze­ti HDZ i ići na iz­bo­re!

Express - - PRVA STRANICA -

kli­šei pos­ta­ti ne­upo­treb­lji­vi. Des­ni­cu vi­še ne po­kri­va jed­na sto­žer­na i niz sa­te­lit­skih stra­na­ka ne­go se u ba­ri bore dva opas­na kro­ko­di­la: Most i HDZ, s tim da Most ni­je, po­put ni­za pra­va­ških stra­na­ka, na da­ljin­skom uprav­lja­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.