Ban Je­la­čić na Mi­ma­ri

Kad se po­če­lo ras­prav­lja­ti o po­vrat­ku spo­me­ni­ka Je­la­či­ću, ja sam pred­lo­žio pros­tor pred Mi­ma­rom kao naj­bo­lji za spo­me­nik

Express - - PRVA STRANICA -

straš­no pro­tiv­lje­nje. Već sam tad do­šao do bo­ljeg ur­ba­nog i pros­tor­nog rje­še­nja, nje­go­ve pos­ta­ve na mjes­tu ‘vu­re’. S te po­zi­ci­je gos­po­da­rio bi tr­gom i ko­res­pon­di­rao s Man­du­šev­cem, vo­dom kao iz­vo­rom ži­vo­ta, a nas­tao bi i sja­jan ma­li pros­tor uli­je­va Ra­di­će­ve uli­ce, od­nos­no vra­ti­lo po­vi­jes­no sas­ta­ja­li­šte ‘pod re­pom’. To su mno­gi ra­zu­mje­li, pa i ta­daš­nji pred­sjed­nik Sa­bo­ra, moj pri­ja­telj Žar­ko Dom­ljan, ko­ji mi je tad re­kao važ­nu is­ti­nu: ‘To bi zna­či­lo da sab­lju okre­će­mo pre­ma Sr­bi­ji! To si ne mo­že­mo pri­ušti­ti!’ – ia­ko tad još ni­je bi­lo ra­ta. Spo­me­nik ni­je da­nas na po­vi­jes­nom mjes­tu, sab­lju je okre­nuo pre­ma ju­gu, ne­ki ka­žu da je to uz­rok da­naš­njih tr­ve­nja sje­ve­ra i ju­ga Hr­vat­ske. Mo­žda je sto­ga mo­gu­ća re­ali­za­ci­ja Tuđ­ma­no­ve mis­li iz­re­če­ne na otvo­re­nju iz­lož­be sa­ču­va­nih di­je­lo­va spo­me­ni­ka i pri­jed­lo­ga pos­ta­ve. Na upit moje su­pru­ge za ko­ju je on pos­ta­vu od­go­vo­rio je: ‘Ja bih ga na ko­ta­če pa da se s vre­me­nom na­đe pra­vo mjes­to!’.

Ex­press: Jes­te li ima­li kak­vu IDE­JU ZA VEćIM I ZNAčAJNIJIM za­hva­tom ko­ji bi pro­mi­JE­NIO VIZURU GRA­DA, A NI­JE PRI­HVA­ćEN?

Imao sam uvi­jek, uvi­jek ih do­pu­nja­vao i ko­ri­gi­rao, a svi bi se mo­gli sa­že­ti u za­klju­čak da su Za­gre­bu nuž­ne ko­rje­ni­te od­lu­ke i re­ali­za­ci­ja ko­rje­ni­tih pro­je­ka­ta, či­me se sa­mo mo­gu stvo­ri­ti uvje­ti za pros­pe­ri­tet­ni, ali pri­mje­re­ni ži­vot i ra­zvoj. Na­kon naj­no­vi­jeg Os­lo­bo­đe­nja ne­pri­rod­nom smr­ću umr­lo je ur­ba­nis­tič­ko pla­ni­ra­nje, u ci­lju br­zog pro­fi­ter­skog ra­zvo­ja za­čep­lje­ni su ključ­ni pro­met­ni ko­ri­do­ri, pro­met osob­nim vo­zi­li­ma pos­tao je pri­ori­tet, pri­vat­no vlas­niš­tvo ne­kret­ni­na mje­ri­lo us­pješ­nos­ti. Pro­met se kr­pa na šte­tu jav­nih pros­to­ra i ze­le­ni­la po­du­hva­ti­ma ko­ji sa­mo stva­ra­ju sve ve­ći gor­dij­ski čvor. Rje­še­nje je for­mi­ra­nje pri­mje­re­no lo­ci­ra­nih i di­men­zi­oni­ra­nih pro­met­ni­ca oko, od­nos­no uz po­vi­jes­nu, i strik­t­nu za­bra­nu tran­zit­nog pro­me­ta kroz grad­sku jez­gru. Ra­zvi­ti br­zi lo­kal­ni jav­ni pro­met mak­si­mal­no odvo­jen od auto­mo­bil­skog. Br­zi jav­ni pro­met is­tok-za­pad i jug ve­za­ti na že­ljez­nič­ke ko­ri­do­re, a že­ljez­ni­cu ni­ka­ko pod zem­lju, ne­go u zrak. I to ni­ka­ko pro­met­no po­is­to­vje­ći­va­ti, ‘vje­ša­njem’ na taj za­miš­lje­ni ‘T’, ne­go ka­pi­lar­no os­no­va­ti lo­kal­ni jav­ni pro­met. U cen­tral­noj po­vi­jes­noj jez­gri pro­ma­tra­noj kao je­dins­tve­ni Mall tre­ba­lo bi ofor­mi­ti kruž­nu nul­tu mre­žu jav­nog pro­me­ta. Sva­ki blok tre­ti­ra­ti i ob­no­vi­ti kao jed­nu funk­ci­onal­nu cje­li­nu za sta­no­va­nje, rad, tr­go­vi­nu, ugos­ti­telj­stvo, za bo­ra­vak, za dru­že­nje i ak­tiv­nos­ti ci­je­lo­ga gra­da, s do­mi­cil­nom ga­ra­žom bez ijed­ne li­men­ke na ces­ti, kao što je to ri­je­še­no u po­vi­jes­nom Bil­ba­ou. Sva­ki za­gre­bač­ki blok za­dr­ža­va­ju­ći svoj ‘ču­pa­vi’ iden­ti­tet ovoj­ni­ce sjaj­no je i in­s­pi­ra­tiv­no mjes­to za stva­ra­nje i for­mi­ra­nje pros­pe­ri­tet­nog i ugod­nog uis­ti­nu ur­ba­nog ži­vo­ta, ra­da i bo­rav­ka u gra­du. Uza sve to - je­dan Cen­tral Park uz Sa­vu i ne­vje­ro­jat­nu Me­dved­ni­cu na sje­ve­ru! Tre­ba li išta vi­še?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.