Oni su od­met­ni­ci od HDZ-a ko­ji će HDZ-u po­ku­ša­ti ote­ti gla­so­ve na iz­bo­ri­ma

Net­ko ma­što­vi­ti­ji vr­lo bi la­ko od Ha­san­be­go­vi­ća i Esih na­pra­vio hr­vat­sku ver­zi­ju slav­no­ga gan­g­s­ter­sko-film­skog pa­ra Bon­nie i Clyde

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Net­ko ma­što­vi­ti­ji vr­lo bi la­ko od Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća i Bru­ne Esih na­pra­vio hr­vat­sku ver­zi­ju slav­no­ga gan­g­s­ter­sko-film­skog pa­ra Bon­nie i Clyde. Ona je pr­kos­na pla­vu­ša ko­ja od­v­la­či svo­jeg po­li­tič­kog part­ne­ra u lu­du avan­tu­ru, on baš i ni­je War­ren Be­at­ty, ali to na­dok­na­đu­je hra­broš­ću, od­luč­noš­ću i na­da­sve vjer­noš­ću pre­ma svo­joj ko­le­gi­ci po­vjes­ni­čar­ki. Os­tav­lja mjes­to u pred­sjed­niš­tvu HDZ-a, os­tav­lja člans­tvo u HDZ-u, stav­lja po­li­tič­ku bu­duć­nost na koc­ku, stav­lja odi­je­lo i kra­va­tu, pa i gel u ko­su te ju­ri za svo­jom Bon­nie Esih u bes­pu­ća po­li­tič­ke neo­z­bilj­nos­ti. Oni su od­met­ni­ci od HDZ-a ko­ji će HDZ-u po­ku­ša­ti ote­ti gla­so­ve na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. A mo­žda i na još ne­kim. Ko­me ovo zvu­či ro­man­tič­no vje­ro­jat­no i ni­je da­le­ko od is­ti­ne. (Ia­ko su mno­gi sklo­ni­ji Zlat­ka i Bru­nu us­po­re­di­ti s Herr Flic­kom i Hel­gom. Gdje je ona opet bo­lje proš­la.) Ov­dje se do­is­ta ra­di o sta­no­vi­tom po­li­tič­kom ro­man­tiz­mu, od­ba­ci­va­nju stra­nač­kih i dru­gih ste­ga, upu­šta­nju u lu­du pus­to­lo­vi­nu s pri­lič­no iz­vjes­nim za­vr­šet­kom, ali uz­bud­lji­vo je dok­le tra­je. Ne­što kao Thel­ma i Lo­uise, samo što Zlat­ku ne bi ni pe­ri­ka po­mo­gla. Ra­di se, dak­le, o uz­bud­lji­voj avan­tu­ri, ali s pri­lič­no iz­vjes­nim za­vr­šet­kom. Ili će Zlat­ko i Bru­na od­le­tje­ti s po­li­tič­ke li­ti­ce ili će na­še Bon­nie i Clydea sus­ti­ći ha­de­ze­ova po­tje­ra i iz­re­še­ta­ti nji­ho­ve po­li­tič­ke am­bi­ci­je. Mo­žda se to ne­će do­go­di­ti u Za­gre­bu za dva tjed­na, mo­žda Ra­di se, dak­le, o uz­bud­lji­voj avan­tu­ri, ali s pri­lič­no iz­vjes­nim za­vr­šet­kom. Ili će Zlat­ko i Bru­na od­le­tje­ti s po­li­tič­ke li­ti­ce ili će na­še Bon­nie i Clydea sus­ti­ći ha­de­ze­ova po­tje­ra i iz­re­še­ta­ti nji­ho­ve po­li­tič­ke am­bi­ci­je ni u Sa­bo­ru u idu­ćih ne­ko­li­ko mje­se­ci i go­di­na, ali na­ći će HDZ već ne­ku lo­ka­ci­ju gdje će se obra­ču­na­ti s od­met­ni­ci­ma. Jer ni­su oni pr­vi ko­ji su se to­ga sje­ti­li. Pobjeći de­mons­tra­tiv­no od HDZ-a, no­še­ni am­bi­ci­jom i mo­ra­lom te ro­man­ti­kom. Od­la­zi­li su za ide­ali­ma i Dra­go Pr­go­met i Mi­lan Ku­jun­džić, pa su se ipak na kra­ju po­ku­nje­no vra­ti­li u ma­tič­no ja­to. A od­la­zio je i Ivić Pa­ša­lić, na ko­ga Ha­san­be­go­vić mo­žda naj­vi­še pod­sje­ća (a Bru­na u tom slu­ča­ju os­ta­je bez ulo­ge), pa je na­kon mno­go po­tu­ca­nja od ne­mi­la do ne­dra­ga shva­tio da mu je bo­lje opet se pri­šu­lja­ti na sas­ta­nak HDZ-a u svo­jem kvar­tu. Jas­no, Bru­na Esih je ima­la pu­no ma­nje to­ga za iz­gu­bi­ti za­seb­nom kan­di­da­tu­rom u Za­gre­bu, pa je sve­jed­no us­pje­la na­ves­ti Zlat­ka na gri­jeh. I eto, u ne­što vi­še od po­la go­di­ne Ha­san­be­go­vić je os­tao bez mi­nis­tar­stva, bez utje­ca­ja, bez ve­li­kog še­fa, a sad i bez stran­ke i bez bu­duć­nos­ti. Oči­to je shva­tio da je vri­je­me za spek­ta­ku­lar­ni od­la­zak, a u tom slu­ča­ju ima i go­rih stva­ri od sko­ka s Bru­nom u ne­poz­na­to. Ha­san­be­go­vi­ću za­pra­vo i ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go da oti­đe uz što ve­ću bu­ku. Iz­van HDZ-a zrak pos­ta­je ri­je­dak i samo oni ko­ji se naj­žeš­će tr­ga­ju ima­ju šan­se pre­ži­vje­ti. Je li Ha­san­be­go­vić, po­li­ti­čar iz la­bo­ra­to­ri­ja, uop­će spo­so­ban pre­ži­vje­ti u po­li­tič­koj div­lji­ni, bez stran­ke ko­ja ga šti­ti i vo­đe ko­ji ga pro­mo­vi­ra? To pi­ta­nje je još otvo­re­no, tek to­li­ko da pu­bli­ci ne pok­va­ri­mo uži­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.