Za­pad­ni di­plo­ma­ti su uvje­re­ni da bi ve­li­ka ko­ali­ci­ja mo­gla ri­je­ši­ti ključ­na eko­nom­ska pi­ta­nja. Po­zi­tiv­ni sig­na­li o toj ide­ji već sti­žu iz di­je­la SDP-a...

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Kad se po­li­tič­ka si­tu­aci­ja u Hr­vat­skoj za­ku­ha, kao što je to bio slu­čaj pro­tek­lih tje­da­na, uz­bu­ne se i di­plo­mat­ski pred­stav­ni­ci u zem­lji. Ka­ko Ex­press doz­na­je, ne­ko­li­ko ve­le­pos­la­ni­ka i ot­prav­ni­ka ve­ćeg bro­ja za­pad­nih dr­ža­va pro­tek­lih je dva tjed­na vo­di­lo in­ten­ziv­ne raz­go­vo­re s po­ve­ćim bro­jem sa­bor­skih zas­tup­ni­ka i čla­no­vi­ma vod­stva vo­de­ćih po­li­tič­kih stra­na­ka. Na tim sas­tan­ci­ma, doz­na­je­mo, jas­no je is­ka­zan po­zi­ti­van stav za­pad­nih pred­stav­ni­ka o mo­gu­ćoj ve­li­koj ko­ali­ci­ji HDZ-a i SDP-a. Stran­ci, na­pros­to, mis­le da bi ta ko­ali­ci­ja do­ni­je­la sta­bil­nu ve­ći­nu i ko­nač­ni kon­sen­zus u rje­ša­va­nju naj­važ­ni­jih te­ma u Hr­vat­skoj. Jas­no, is­klju­či­vo eko­nom­skih. miš­lja­nja, a jed­na od njih je ide­ja ve­li­ke ko­ali­ci­je na odre­đe­ni broj go­di­na. Jas­no da je ko­nač­na od­lu­ka na na­ma, ve­li­kim stran­ka­ma”, re­kao mi je je­dan sa­bor­ski zas­tup­nik. Još ne­ko­li­ko njih iz raz­nih stra­na­ka po­t­vr­di­lo je ka­ko su ima­li slič­ne raz­go­vo­re. Za­nim­lji­vo je da su mno­gi od njih, kao ključ­nu pre­pre­ku re­ali­za­ci­ji tak­ve ide­je, na­ve­li pred­sjed­ni­ka SDP-a Da­vo­ra Ber­nar­di­ća. Nje­ga di­plo­ma­ti, a u raz­go­vo­ri­ma za Ex­press je to po­t­vr­di­lo ne­ko­li­ko njih, sma­tra­ju lo­šim oda­bi­rom i ve­li­kom pre­pre­kom stva­ra­nja ši­ro­kog kon­sen­zu­sa. “Gos­po­din Ber­nar­dić ni­je se sna­šao u po­li­ti­ci i na­ma su nje­go­ve po­ru­ke vr­lo ne­ra­zum­lji­ve. On mno­ge od nas po­zi­va na sas­tan­ke i ka­ve, no one su u ve­li­koj ve­ći­ni li­še­ne sva­kog sa­dr­ža­ja i po­an­te. Valj­da mu ta ne­for­mal­na dru­že­nja slu­že da mo­že re­ći ka­ko je bio s na­ma na sas­tan­ku.” Tim nam je ri­je­či­ma, a za­pra­vo po­sve ne­di­plo­mat­ski, ski­nu­tih ru­ka­vi­ca, svo­je kon­tak­te s li­de­rom SDP-a opi­sao je­dan ve­le­pos­la­nik is­tak­nu­te čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.