Vi­kend na sje­ver­nom Ja­dra­nu: Na Kr­ku Cr­na ov­ca, u Po­re­ču Vi­nis­tra

Express - - EXPRESS -

Ia­ko lju­bi­te­lji­ma vi­na ne tre­ba po­se­ban raz­log za po­sjet Vi­nis­tri, tra­di­ci­onal­noj me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi vi­na dru­gog svi­banj­skog vi­ken­da u Po­re­ču, ove go­di­ne i oni pos­to­je. Šved­ska ne­pro­fit­na vin­ska udru­ga Mun­skän­kar­na, ko­ja ima vi­še od 25.000 čla­no­va, pri­je mje­sec dana Is­tru je pro­gla­si­la vin­skom re­gi­jom 2017. go­di­ne. Pri­jaš­njih go­di­na tu su ti­tu­lu po­ni­je­le Do­nja Aus­tri­ja, te re­gi­je Mont­sant i Pri­orat u Špa­njol­skoj i Na­pa i So­no­ma u Ka­li­for­ni­ji. Is­tri to ni­je pr­vo ve­li­ko tu­ris­tič­ko priz­na­nje osvo­je­no za­hva­lju­ju­ći do­brim vi­ni­ma. Bri­sel­ska or­ga­ni­za­ci­ja za pro­mo­ci­ju eu­rop­ske kul­tu­re i tu­riz­ma Eu­ro­pe­an Best Des­ti­na­ti­on la­ni je Is­tru uvr­sti­la na lis­tu 10 naj­bo­ljih vin­skih des­ti­na­ci­ja Eu­ro­pe, na ko­joj su bi­le i fran­cu­ske re­gi­je Bor­de­aux, Cham­pag­ne i do­li­na Rho­ne, ta­li­jan­ske To­ska­na i Pi­je­mont, Ka­ta­lo­ni­ja, grč­ki otok San­to­ri­ni te por­tu­gal­ske re­gi­je Alen­te­jo i do­li­na ri­je­ke Do­uro. A i pri­jaš­njih go­di­na Sher­man tra­vel Is­tru je uvr­stio u “Top 10 off the path wi­ne des­ti­na­ti­on”, po­tom je Fo­dor’s iz­a­brao Is­tru za naj­bo­lju vin­sku des­ti­na­ci­ju Eu­ro­pe, Re­aders di­gest je sta­vio tu re­gi­ju me­đu 10 naj­ve­ćih vin­skih iz­ne­na­đe­nja, USA to­day pro­gla­sio ju je naj­bo­ljom vin­skom re­gi­jom za zim­ski i pro­ljet­ni od­mor, a Wi­ne en­t­hu­si­ast za jed­nu od naj­bo­ljih vin­skih des­ti­na­ci­ja. “Ovi re­zul­ta­ti po­s­lje­di­ca su ve­li­kog ra­da i za­la­ga­nja, ula­ga­nja u edu­ka­ci­ju na­ših vi­na­ra, a sve ka­ko bi se po­di­gla kva­li­te­ta pro­izvod­nje vi­na“, re­kao je Ni­ko­la Be­nve­nu­ti, pred­sjed­nik udru­ge vi­na­ra Vi­nis­tra. A obi­telj Be­nve­nu­ti i sa­ma ima priz­na­nja ko­ja su do­bra po­ziv­ni­ca u Is­tru. Kra­jem proš­le go­di­ne su­dje­lo­va­li su na na če­t­vr­toj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji Wi­ne Vi­si­on ko­ju je za 100 vi­na­ri­ja iz ci­je­lo­ga svi­je­ta u ka­li­for­nij­skoj vin­skoj do­li­ni So­no­ma or­ga­ni­zi­rao In­ter­na­ti­onal Wi­ne Chal­len­ge, a sad je bri­tan­ski vin­ski ča­so­pis De­can­ter pi­sao o nji­ma u član­ku No­vi sta­ri svi­jet ( The New Old Wor­ld) po­sve­će­nom vi­ni­ma Hr­vat­ske, Grč­ke, Tur­ske, Gru­zi­je, Li­ba­no­na i Iz­ra­ela. Te­ra­nu 2012. De­can­te­ro­vi kri­ti­ča­ri do­di­je­li­li su 95 bo­do­va na lis­ti do 100. To je vi­no ko­je do­is­ta zas­lu­žu­je vi­so­ke bo­do­ve, uos­ta­lom i na proš­lo­go­diš­njoj Vi­nis­tri pro­gla­še­no je naj­bo­ljim zre­lim te­ra­nom. Vi­na go­to­vo svih is­tar­skih vi­na­ra mo­gu se ku­ša­ti od da­nas, 12. svib­nja, do ne­dje­lje, 14. svib­nja na 24. me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi vi­na Vi­nos­tra u po­reč­koj dvo­ra­ni Ža­ti­ka. Po­drob­ni­je su in­for­ma­ci­je na stra­ni­ciwww.vi­nis­tra.hr/Vi­nis­tra-2017-Pro­gram. as­px. Tko “pro­ma­ši” ovaj vi­kend u Po­re­ču, u is­tar­skim vi­ni­ma mo­ći će uži­va­ti i 29. svib­nja na Da­nu otvo­re­nih po­dru­ma, ko­ji je ove go­di­ne 28. svib­nja. aška na Kr­ku dru­ga je des­ti­na­ci­ja ko­ju se is­pla­ti po­sje­ti­ti. Ta­mo je Cr­na ov­ca, fes­ti­val spor­ta, glaz­be i baš­ćan­ske ja­nje­ti­ne, na ko­jem će Udru­ga Žlah­ti­na pred­sta­vi­ti i vi­na s Vr­b­ni­ka, od­nos­no, ka­ko oni to ka­žu, vi­na vr­ben­skih vi­na­ra. Naj­poz­na­ti­je je žlah­ti­na, la­ga­no i os­vje­ža­va­ju­će, no šte­ta bi bi­lo pro­pus­ti­ti i ku­ša­nje san­si­go­ta ili suš­ća­na. Ri­ječ je o sta­roj cr­ve­noj sor­ti s oto­ka Su­ska na ko­jem je na­kon ve­li­kog is­e­lja­va­nja vi­no­gra­dar­stvo pri­lič­no za­ne­ma­re­no. Ob­nav­lja­ju ga krč­ki vi­na­ri, a u bu­te­lje pod sort­nim ime­nom pu­ne Ivan Ka­tu­nar i Ivi­ca Do­brin­čić. I to je la­ga­no vi­no s oko 12 pos­to al­ko­ho­la, vit­ko, os­vje­ža­va­ju­će i pri­mje­re­no ja­nje­ti­ni na ko­joj se te­me­lji gas­tro po­nu­da Cr­ne ov­ce. San­si­got u mje­ša­vi­na­ma cr­nih so­ra­ta ima­ju i vi­na­ri­je Na­da te Gos­po­ja. Na Cr­noj ov­ci mo­gu se ku­ša­ti i lo­kal­ni pr­šu­ti ko­ji se ne di­me ne­go samo su­še na vje­tru po­put is­tar­skih, ali s ko­žom po­put dal­ma­tin­skih. Pred­sta­vit će se i krč­ki ulja­ri te si­ra­na Ma­griž ko­ja si­re­ve aro­ma­ti­zi­ra lis­tom ora­ha, ka­du­ljom, ru­žma­ri­nom... Pro­gram je na cr­na­ov­ca.com.hr.

BČo­ko­lad­na Baš­ćan­ska plo­ča je od­li­čan su­ve­nir Cro­ati­an Cho­co Con­cep­ta, gru­pe ko­ja ra­di fi­ne pra­li­ne s vi­ni­ma i čo­ko­lad­ne vi­zit­ke, a bit će na Cr­noj ov­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.