Ru­ga­li smo se nji­ma i nji­ho­voj politici. A sad, oni se oči­to ru­ga­ju na­ma

Ru­ši­la su se pos­lov­na car­stva, di­žu se spo­me­ni­ci pred­sjed­ni­ku. I da, HDZ je za­vr­šio na sudu. Ali Mi­lan Ban­dić i Želj­ko Ke­rum su još tu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Puno to­ga do­go­di­lo se u zad­njih de­set i vi­še go­di­na. Iz fik­tiv­nog bla­gos­ta­nja za­vr­ši­li smo “u ba­na­ni”. Pro­mi­je­ni­li smo če­ti­ri vla­de, (o)su­di­li jed­nog premijera, za­mi­je­ni­li dva pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ri­je­ši­li se Ka­ra­mar­ka i Mi­la­no­vi­ća, is­pra­ti­li sto­že­ra­še i ša­to­ra­še, pa čak i us­pje­li ući u Europ­sku uni­ju. Pro­pao je Ivi­ca To­do­rić, pro­past će još ne­ki. Ru­ši­la su se pos­lov­na car­stva, di­žu se spo­me­ni­ci pred­sjed­ni­ku zbog ko­jeg su se HDZ-ov­ci pri­je de­set go­di­na is­pri­ča­va­li. I da, HDZ je za­vr­šio na sudu. Ali Mi­lan Ban­dić i Želj­ko Ke­rum su još tu. Kao pod­sjet­nik da smo iš­li pre­ma na­pri­jed, ali se ni­smo us­pje­li po­mak­nu­ti s mjes­ta. A sad čak kli­zi­mo una­trag. Mi­lan Ban­dić je pre­šao u vod­stvo uoči ne­djelj­nih iz­bo­ra. Čo­vjek ko­ji je dva­put bio u pri­tvo­ru i čeka su­đe­nja zbog oz­bilj­nih op­tuž­ni­ca po­nov­no je fa­vo­rit za po­bje­du u Za­gre­bu. Želj­ko Ke­rum je nes­lav­no pro­pao u politici, iz­gu­bio mjes­to gra­do­na­čel­ni­ka, osra­mo­tio se u Hr­vat­skom sa­bo­ru, os­tao bez pos­lov­nog car­stva sku­pa s Maybac­hom, ali sad se opet vra­ća kao glav­ni fa­vo­rit u Spli­tu. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na to nam je još bi­lo smi­ješ­no. Bi­lo je to vri­je­me kad se či­ni­lo da su ovak­va dvo­ji­ca po­li­ti­ča­ra, pro­izvo­đa­či afe­ra i ge­ne­ra­to­ri skan­da­la, pro­mo­to­ri pri­mi­ti­viz­ma i bez­o­braz­lu­ka, ig­no­ran­ti, di­le­tan­ti na če­lu dva naj­ve­ća hr­vat­ska gra­da ne­kak­va bi­zar­na de­vi­ja­ci­ja. Tad smo se mi ru­ga­li nji­ma i nji­ho­voj politici. A sad, oni se oči­to Ni­je čak vi­še ni po­li­tič­ki eks­pe­ri­ment i slu­čaj­na de­vi­ja­ci­ja. Ovo je pos­ta­lo za­bri­nja­va­ju­će pra­vi­lo ru­ga­ju na­ma. Od­nos­no, ru­ga­ju se svi oni ko­ji sad po­nov­no i una­toč sve­mu gla­sa­ju za njih. Mi­lan Ban­dić je bio u Re­me­tin­cu. Čak dva­put. Pa je po­nov­no pos­tao gra­do­na­čel­nik i nas­ta­vio vla­da­ti kao da ni­če­ga ni­je bi­lo. Opet ula­zi u sum­nji­ve pro­jek­te, iz­a­zi­va su­ko­be i afe­re, pro­vo­di sa­mo­vo­lju, ko­ris­ti grad­ski no­vac za svo­ju kam­pa­nju - kroz pro­jek­te i pla­ka­te - a on­da se spr­da s pi­ta­njem no­vi­na­ra za­što ni­je obja­vio fi­nan­cij­sko iz­vješ­će iz kam­pa­nje. “Ne tro­šim no­vac, ne­go 15 pa­ri ci­pe­la na te­re­nu”, bio je nje­gov od­go­vor. Želj­ko Ke­rum kao zas­tup­nik ni­je do­la­zio u Sa­bor, kao gra­do­na­čel­nik ni­je do­la­zio na po­sao, kao po­du­zet­nik os­tao je du­žan mi­li­ju­ne. Osra­mo­ćen je is­pao u pr­vom kru­gu iz­bo­ra pri­je če­ti­ri go­di­ne. A sad je opet je­dan od onih ko­ji ne objav­lju­ju fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća iz kam­pa­nje. I lju­di će po­nov­no gla­sa­ti za njih. Jas­no, mo­glo bi se re­ći da su oni pro­izvod po­li­tič­ke, eko­nom­ske i so­ci­jal­ne kri­ze. Ali oni su po­li­tič­ki pro­fi­ti­ra­li i u bo­ljim vre­me­ni­ma. Tad su ima­li spon­zo­re i no­vac. Da­nas ni tih spon­zo­ra vi­še ne­ma. I mo­žda su se bi­ra­či mo­gli pre­va­ri­ti jed­nom pri­je de­set go­di­na. Ali sad ovo vi­še ni­je pre­va­ra. Ni­je čak vi­še ni po­li­tič­ki eks­pe­ri­ment i slu­čaj­na de­vi­ja­ci­ja. Ovo je pos­ta­lo za­bri­nja­va­ju­će pra­vi­lo. Una­toč ula­sku u EU, pro­mje­na­ma na po­li­tič­koj sce­ni, uhi­će­nji­ma i čiš­će­nji­ma, Hr­vat­ska je i dalje zem­lja Ban­di­ća i Ke­ru­ma. (I HDZ-a. A mo­žda i Mi­re Bu­lja.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.