Ve­li­ke teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je svim si­la­ma nas­to­je or­ga­ni­zi­ra­ti naš ži­vot, a sve kao da bi nam olak­ša­li. Za­pra­vo, da bi za­ra­di­li, a to mo­gu sa­mo ako smo im pos­luš­ni

Express - - PRVA STRANICA -

Bri­ga za ma­log čo­vje­ka u stva­ri je bri­ga za uprav­lja­njem ma­lim čo­vje­kom. Ve­li­ke teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je, bi­lo da je to Go­ogle, Facebook, Mi­cro­soft, eBay, Ama­zon, Ap­ple, Uber, Air­b­nb, bo­oking.com..., svim si­la­ma nas­to­je or­ga­ni­zi­ra­ti naš ži­vot i u sva­kom tre­nut­ku zna­ti gdje smo i što ra­di­mo, a sve kao da bi nam olak­ša­li. Za­pra­vo, da bi za­ra­di­li, a to mo­gu sa­mo ako smo im pos­luš­ni. To­me su us­mje­re­ne tra­ži­li­ce, kuć­ni asis­ten­ti te što­šta što nam nu­de i pro­da­ju. Naj­no­vi­ji je iz­raz “bri­ge za čo­vje­ka” Fa­ce­bo­okov po­li­tič­ki ser­vis Town Hall (kon­tek­s­tu­al­no, naj­bo­lje bi ga bi­lo pre­ves­ti kao - grad­ska upra­va). Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma, a ko­je Facebook mo­žda pla­ća, po­sred­no ili iz­rav­no, ser­vis je iz­raz nas­to­ja­nja Fa­ce­bo­oka “da bu­de­mo bo­lji gra­đa­ni”. Za­sad, ser­vis se uvo­di eks­pe­ri­men­tal­no u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma, ali je pi­ta­nje vre­me­na kad će se, i u usa­vr­še­nom i pri­la­go­đe­nom obli­ku, pro­ši­ri­ti i drug­dje. Kad će do­ći i u Hr­vat­sku. Fa­ce­bo­oko­va te­melj­na ide­ja je da nas dr­ži u kon­tak­tu s pri­ja­te­lji­ma, ši­rom jav­noš­ću i in­for­mi­ra­ni­ma. Ta­ko­đer je po­nu­dio i pos­lov­ne ser­vi­se, a sad nu­di i po­li­tič­ki. Is­ti­na je, na­kon što se raz­ma­hao, na Facebook su po­hr­li­li i po­li­ti­ča­ri, ali ni­su zna­li ka­ko bi se nji­me ko­ris­ti­li. Ni da­nas se na Fa­ce­bo­oku baš ne sna­la­ze, ali zna­ju da tu mo­ra­ju bi­ti jer su tu nji­ho­vi gla­sa­či. Facebook sad po­ku­ša­va ra­zvi­ti us­lu­ge ko­je će u stva­ri po­sao or­ga­ni­zi­ra­ti po­li­ti­ča­ri­ma, vi­še ne­go gra­đa­ni­ma. “Naš je slje­de­ći cilj ra­zvoj so­ci­jal­ne in­fras­truk­tu­re za funk­ci­oni­ra­nje za­jed­ni­ce, ko­ja će nas po­du­pi­ra­ti, bri­nu­ti za na­šu si­gur­nost, in­for­mi­ra­ti nas, or­ga­ni­zi­ra­ti na­đe gra­đan­ske ak­tiv­nos­ti, ra­di uklju­če­nos­ti svih (u za­jed­nič­ke ak­tiv­nos­ti)”, na­pi­sao je Mark Zuc­ker­berg, vlas­nik Fa­ce­bo­oka u ma­ni­fes­tu objav­lje­nom proš­log mje­se­ca. To zna­či da je po­li­tič­ki Facebook za­pra­vo sa­mo po­če­tak. Mo­že se oče­ki­va­ti da će usko­ro Facebook or­ga­ni­zi­ra­ti pro­met (što Uber već dje­lo­mič­no či­ni, us­mje­ra­va­ju­ći vo­za­če lak­še pro­hod­nim uli­ca­ma, da iz­bjeg­nu gu­žvu), ali i zdrav­s­tve­nu za­šti­tu, bri­gu za sta­ri­je i dje­cu i sl. Facebook po­la­zi od pret­pos­tav­ke da je gra­đa­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.