O dis­kri­mi­na­ci­ji ili kad se ži­vot svo­di na eti­ke­tu stran­ca

Mo­ćan tekst Te­ne Šti­vi­čić u re­ži­ji Ma­tja­ža Po­graj­ca o sud­bi­ni na­ših su­na- rod­nja­ka ko­ji su zbri­sa­li iz uč­ma­le Hr­vat­ske i pros­pe­ri­tet po­tra­ži­li neg­dje drug­dje

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Na­rod bi po­mis­lio da je mi­grant­ski val ko­je­mu smo svje­do­či­li u proš­lih ne­ko­li­ko go­di­na za­vr­šio, ali is­ti­na je da je ta tra­gič­na pri­ča jed­nos­tav­no is­pa­ri­la iz me­di­ja. Lju­di s is­to­ka i dalje ži­ve u iz­bje­glič­kim kam­po­vi­ma, i dalje plo­ve ne­mir­nim mo­ri­ma u gu­me­nim čam­ci­ma te su i dalje ne­po­želj­ni u zemljama odre­di­šti­ma. Ono što nam je puno bli­že pri­če su na­ših su­na­rod­nja­ka ko­ji su zbri­sa­li iz uč­ma­le Hr­vat­ske i pros­pe­ri­tet po­tra­ži­li u Ir­skoj, Nje­mač­koj ili Aus­tri­ji. Te­na Šti­vi­čić, hr­vat­ska dram­ska spi­sa­te­lji­ca, pri­je 15-ak go­di­na za­mi­je­ni­la je Hr­vat­sku En­gle­skom. Ia­ko je to uči­ni­la iz obra­zov­nih raz­lo­ga, nje­zi­na sud­bi­na kao one ko­ja je dru­ga i druk­či­ja obi­lje­ži­la je nje­zin bo­ra­vak on­dje. Po­pri­lič­no je do­bro opi­sa­la is­kus­tvo stran­ca u “tu­đoj” zem­lji u dra­mi “Ne­vid­lji­vi”, u ko­joj pra­ti sud­bi­nu ne­ko­li­ko imi­gra­na­ta ko­ji sre­ću tra­že u Ame­ri­ci, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ili bi­lo gdje drug­dje gdje “ne pri­pa­da­ju”. “Ne­vid­lji­vi” su moć­na pred­sta­va u re­ži­ji Slo­ven­ca Ma­tja­ža Po­graj­ca, ko­ji se vr­lo za­igra­no upus­tio u pro­jekt ko­ris­te­ći dojm­lji­ve film­ske pos­tup­ke na Ga­vel­li­noj sce­ni. Oz­ren Gra­ba­rić, Na­ta­ša Ja­njić, Bo­ja­na Gre­go­rić Vej­zo­vić, Mar­ti­na Čvek, Sven Me­dve­šek – oni su za­pra­vo glum­ci na film­skom se­tu; sto­je is­pred pla­vog plat­na, a sce­no­gra­fi­ja i kon­tek­s­ti svih pros­to­ra u ko­ji­ma se na­la­ze za­pra­vo se pri­ka­zu­ju na plat­nu iz­nad po­zor­ni­ce, i to po­mo­ću ka­me­re ko­ja sni­ma ma­ke­te pu­bo­va, po­li­cij­skih pos­ta­ja, ener­get­skih ure­da i grad­skog oko­li­ša. Bi­lo je to vr­lo za­nim­lji­vo pro­ma

tra­ti, Po­grajc je po­nu­dio ne­ki svje­ži po­gled na kom­bi­na­ci­ju fil­ma i igra­nja uži­vo, a sve te ma­ke­te pos­ti­gle su do­jam kao da gle­da­mo TV se­ri­ju lo­še fo­to­gra­fi­je. Za­čud­nost, at­mo­sfe­ra te­le­vi­zij­skih de­ve­de­se­tih, od­lič­ni glum­ci, ko­ji su na sce­ni ma­li ali na ka­me­ri iz­nim­no moć­ni... “Ne­vid­lji­vi” su pred­sta­va ko­ja zah­ti­je­va do­da­tan an­ga­žman od uobi­ča­je­nog po­gle­da na ka­za­liš­nu glu­mu. Po­grajc sku­pa s an­sam­blom do­veo je pu­bli­ku u čin dvos­tru­ke eks­po­zi­ci­je: dok pro­ma­tra­ju ži­vu iz­ved­bu, gle­da­te­lji se po­ku­ša­va­ju uži­vje­ti u tra­gič­ne sud­bi­ne iz­bje­gli­ca, ali is­to­dob­no te sil­ne ka­me­re uno­se gle­da­te­lje u srž emo­ci­je. pra­vo ona­ko ka­ko i mi pro­živ­lja­va­mo kri­zu s iz­bje­gli­ca­ma: na­ma se to ne mo­že do­go­di­ti, sve dok to pro­ma­tra­mo na ekra­ni­ma, ne ti­če nas se ne­po­sred­no. A ipak, ne pos­to­ji čo­vjek u na­šoj zem­lji ko­ji ne

Uz­na za ba­rem ne­ko­li­ko od­la­za­ka poz­na­ni­ka i pri­ja­te­lja u bi­je­li svi­jet. To nes­na­la­že­nje u no­vom pros­to­ru men­ta­li­te­ta, dis­kri­mi­na­ci­ja s ko­jom se emi­gran­ti su­sre­ću, ne­poz­na­va­nje je­zi­ka, kul­tu­re i lju­di či­ni nji­ho­ve ži­vo­te svod­lji­vi­ma na pu­ku eti­ke­tu. I u to­me je sva tra­ge­di­ja; u po­ku­ša­ju da si na­pra­viš no­vi dom, ali sve ra­di pro­tiv te­be; u po­ku­ša­ju da poč­neš ži­vot iz­no­va dok te lju­di, ins­ti­tu­ci­je i poslodavci ne­pres­ta­no pod­sje­ća­ju da to ne mo­že i ne­će bi­ti baš ta­ko jed­nos­tav­no. “Ne­vid­lji­vi” mo­žda ni­su po­nu­di­li ni­kak­va nova saz­na­nja ni no­ve in­for­ma­ci­je jer tak­vih dra­ma­tič­nih sud­bi­na pu­na je ci­je­la Eu­ro­pa. Ali mo­žda, na­dam se, pos­tig­ne to da svi ti ne­vid­lji­vi lju­di ko­ji sva­kod­nev­no pro­la­ze po­red nas, u či­je sud­bi­ne ne mo­že­mo pro­nik­nu­ti pre­ko nji­ho­vih zbu­nje­nih po­gle­da, ipak pos­ta­nu ba­rem ma­lo vid­lji­vi­ji.

Po­grajc se za­igra­no upus­tio u pro­jekt ko­ris­te­ći dojm­lji­ve film­ske pos­tup­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.