Puno su po An­da­ma pla­ni­na­ri­li da bi­smo mi nji­ho­va od­lič­na vi­na pili

Express - - EXPRESS -

Na 980 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne na An­da­ma vi­no­grad je ca­ber­net sa­uvig­no­na, na 1070 me­ta­ra mal­bec, na 1200 char­don­nay, a lo­kal­na bi­je­la sor­ta tor­ron­tes ras­te na čak 1800 me­ta­ra iz­nad po­vr­ši­ne mo­ra, is­pri­ča­la je Wen­dy van den Sc­hrick iz gru­pa­ci­je Moët Hen­ne­ssy pred­stav­lja­ju­ći u Za­gre­bu po­seb­na mir­na vi­na mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je poz­na­te po šam­panj­ci­ma i žes­to­kim pi­ći­ma. Ni­je po­nu­di­la naj­vi­ša vi­na vi­na­ri­je Ter­ra­zas de los An­des iz gla­so­vi­te ar­gen­tin­ske vin­ske re­gi­je Men­do­za, bi­je­la, ne­go naj­bo­lja, cr­na: mlad, ali neo­če­ki­vao zre­li Mal­bec 2015., fin i još “de­be­lo” pre­mlad Ter­ra­zas sin­gle vi­neyard Ca­ber­net sa­uvig­non 2011. te mo­ćan, no ne na­po­ran ne­go ugla­đen i opo­jan Che­val des An­des 2009. od mal­be­ca, ca­ber­net sa­uvig­no­na, ca­ber­net fran­ca i pe­tit ver­do­ta. Omjer so­ra­ta svake se go­di­ne mi­je­nja ka­ko bi se uvi­jek do­bi­lo naj­bo­lje mo­gu­će vi­no. U ber­bi 2009. do­mi­ni­ra mal­bec s 59 pos­to, a ca­ber­net sa­uvig­no­na je 36 pos­to. Che­val des An­des je pro­jekt vi­na­ri­je Ter­ra­zas de los An­des i Pi­er­rea Lur­to­na, di­rek­to­ra gla­so­vi­tih bor­do­ških châte­aua Che­val Blanc u Sa­int-Émi­li­onu te Yqu­em u Sa­uter­ne­su. Vi­na­ri­ju Ter­ra­zas de los An­des os­no­vao je naj­ve­ći pro­izvo­đač šam­pa­nja­ca Moët & Chan­don. Kas­nih 50-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća doš­li su u Ar­gen­ti­nu ra­di­ti pje­nu­ša­va vi­na, no br­zo su kre­nu­li i s mir­ni­ma. Lur­ton im je pred­lo­žio os­ni­va­nje no­ve vi­na­ri­je 1999. na­kon što je vi­dio po­ten­ci­ja­le ne­kih vi­no­gra­dar­skih po­lo­ža­ja u Men­do­zi. Mal­bec i ca­ber­net sa­uvig­non su iz vi­no­gra­da po­sa­đe­nog 1929. go­di­ne, što sva­ka­ko da­je po­se­ban štih vi­nu, a pos­li­je su sa­di­li ca­ber­net franc i pe­tit ver­dot. Po­to­nju sor­tu Lur­ton je do­nio iz Châte­au Mar­ga­uxa, vi­na­ri­je iz bor­do­škog Médo­ca, ko­ja je ba­rem jed­na­ko slav­na kao i Che­val Blanc. Od naj­bo­lje­ga gro­žđa na po­seb­nom po­lo­ža­ju ni­je te­ško na­pra­vi­ti je­dins­tve­na vi­na. Svje­ži­na ko­ju da­je vi­si­na iz­van­red­no do­pu­nju­je sna­gu ar­gen­tin­skog sun­ca, a ve­li­ke raz­li­ke u tem­pe­ra­tu­ri iz­me­đu da­na i no­ći omo­gu­ću­ju iz­ra­že­ni­je voć­ne aro­me. Za­to je do­ne­dav­ni glav­ni eno­log vi­na­ri­je Che­val des An­des, Ni­co­las Au­de­bert, re­kao ka­ko su nji­ho­va vi­na kom­bi­na­ci­ja in­ten­ziv­ne ar­gen­tin­ske voć­nos­ti odje­ve­ne u bor­do­šku ele­gan­ci­ju. Ina­če, Men­do­za spa­da me­đu naj­su­ša vi­no­rod­na po­dru­čja. Pa­da­li­ne su ri­jet­ke, a pri­rod­nih te­ku­ći­ca ne­ma, no vo­du su osi­gu­ra­li sus­ta­vom ka­na­la ko­ji­ma sti­že otop­lje­ni sni­jeg s An­da. oj­mo­vi o tom “ko­nju” s An­da (che­val na fran­cu­skom zna­či konj) sa­svim su za­sje­ni­li od­li­čan Ter­ra­zas sin­gle vi­neyard Ca­ber­net sa­uvig­non 2011. Tek na­kon pom­nog iš­či­ta­va­nja bi­lje­ški us­pio sam se pri­sje­ti­ti neo­bič­ne kom­bi­na­ci­je mi­ri­sa cr­ve­nog i cr­nog vo­ća, ja­go­de i ku­pi­ne, za­či­nje­ne ti­mi­ja­nom i cr­nim pa­prom te ta­ni­na ko­ji po­put grub­lje čip­ke na svi­li raz­bi­ja­ju bar­šu­nas­tu struk­tu­ru. Pre­ga­zio je taj Che­val des An­des i vi­no Nu­man­t­hia 2011., ko­jim je za­vr­ši­la de­gus­ta­ci­ja. Ri­ječ je o tem­pra­nil­lu, od­nos­no nje­go­vu klo­nu iz ma­le re­gi­je Tor­ro iz­me­đu špa­njol­ske Ri­be­re del Du­ero i por­tu­gal­skog Do­ura, što su dva ime­na is­te ri­je­ke. Vi­no no­si ime gra­di­ća ko­ji je 20 go­di­na odo­li­je­vao rim­skim na­pa­di­ma, a re­gi­ja je go­to­vo pus­tinj­ska. Ima de­vet mje­se­ci zi­me s 15 stup­nje­va te tri mje­se­ca pak­la s vi­še od 35. Vi­no­gra­di su sta­ri iz­me­đu 50 i 150 go­di­na jer u toj su­ro­voj kli­mi ni fi­lok­se­ra na pri­je­la­zu iz 19. u 20. sto­lje­će ni­je na­pra­vi­la zlo kao drug­dje. A vi­no je ti­pič­no za taj dio Špa­njol­ske. Soč­no, puno cr­nog vo­ća i smo­ka­va te ugod­no za­či­nje­no. I oz­na­či­lo je kraj pu­to­va­nja ko­je je po­če­lo u no­vo­ze­lan­d­skoj vi­na­rij Clo­udy Bay te pre­ko aus­tral­ske Ca­pe Men­tel­le vo­di­lo u Ar­gen­ti­nu. Bio je to put go­to­vo oko svi­je­ta u tri sa­ta. I de­se­tak ča­ša.

DAl­tu­ra Máxi­ma ime je mal­be­ca ar­gen­tin­ske vi­na­ri­je Co­lomé, za ko­ji dio gro­žđa ras­te u vi­no­gra­du na 3111 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne.

Bu­te­lja je oko 100 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.