Pra­va is­ti­na o ar­bi­tra­ži: Osve­ta zbog Trum­pa

Express - - PRVA STRANICA -

An­ge­la Mer­kel i Bruxelles sma­tra­ju da je Hr­vat­ska odus­ta­la od za­jed­nič­ke europ­ske po­li­ti­ke te da gra­di ne­po­treb­no sa­vez­niš­tvo s Trum­pom, ko­ji o nji­ma iona­ko mis­li sve naj­lo­ši­je. Za­to će po­dr­ža­va­ti Slo­ve­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.