Kad ban­ke vi­še ni­su smje­le kre­di­ti­ra­ti kon­cern, slo­žen je za­obi­laz­ni mo­del, gdje su mi­li­ju­ni sti­za­li na ime fik­tiv­nih mje­ni­ca

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Kad Agro­kor Ivi­ce To­do­ri­ća ni­je mo­gao pla­ća­ti ro­bu u ro­ku, da­vao je mje­ni­ce. Te mje­ni­ce su do­bav­lja­či pro­da­va­li fak­to­ring druš­tvi­ma ka­ko bi do­bi­li dio nov­ca od­mah, a fak­to­ring se da­lje bri­nuo o na­pla­ti od Agro­ko­ra. Kad se ni­su na­pla­ti­li od njih zbog kri­ze, iš­li su se na­pla­ti­ti od do­bav­lja­ča. To je do­sa­daš­nja uvri­je­že­na sli­ka pro­ble­ma s Agro­ko­ro­vim mje­ni­ca­ma. No ona je ne­toč­na! Po­du­zet­nik ko­ji je go­di­na­ma pos­lo­vao s Agro­ko­rom od­lu­čio je pod uvje­tom ano­nim­nos­ti ek­s­klu­ziv­no za Ex­press ot­kri­ti ka­ko je ci­je­la pi­ra­mi­da funk­ci­oni­ra­la. I ka­ko su na os­no­vi laž­nih po­sud­bi do­bav­lja­čim stva­ra­ni uvje­ti za kre­di­ti­ra­nje Agro­ko­ra. Sve je bi­lo dio pom­no smiš­lje­nog pla­na za iz­i­gra­va­nje za­ko­na. Na­kon nje­go­va svje­do­čans­tva jas­ni­je je i za­što su tvrt­ke po­put AWT-a i Unexa za­vr­ši­le u pred­ste­čaj­noj na­god­bi zbog re­gres­nih mje­ni­ca. Ta­ko­đer je jas­no da is­ta opas­nost pri­je­ti i mno­gim dru­gim ve­li­kim tvrt­ka­ma ako se ne pro­na­đe rje­še­nje. - Ko­li­ko mi je poz­na­to, u zad­njih pet go­di­na je oko 180 ve­li­kih, pro­vje­re­nih do­bav­lja­ča su­dje­lo­va­lo u to­me mo­de­lu - ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.