Su­hi mu­škat 2016. i San­ta Lu­cia No­ir 2012. za­sje­ni­li su slav­lje­ni­cu

Express - - EXPRESS -

San­ta Lu­cia 2015. bi­la je po­vod za Koz­lo­vić ti­me - vri­je­me za pri­ja­te­lje, su­sret svih čla­no­va mo­mjan­ske vin­ske obi­te­lji i za­pos­le­ni­ka nji­ho­ve vi­na­ri­je sa za­gre­bač­kim lju­bi­te­lji­ma vi­na na Ole­an­der te­ra­si ho­te­la Es­pla­na­de. San­ta Lu­cia pa­rad­no je bi­je­lo vi­no vi­na­ri­je od gro­žđa mal­va­zi­je is­tar­ske ko­ja ras­te u vi­no­gra­du po­sa­đe­nom 1962., či­je ime i no­si. San­ta Lu­cia 2015. je, pre­ma in­for­ma­ci­ji na koz­lo­vic. hr, od­le­ža­la 12 mje­se­ci u ve­li­kim dr­ve­nim ba­čva­ma i tri mje­se­ca u inok­su pa u bo­ci i sa­svim je druk­či­je vi­no ne­go što je bi­la dav­na pr­va ber­ba 2001. Ona je doz­ri­je­va­la u ba­čvi­ca­ma od 225 li­ta­ra od hras­ta i aka­ci­je i ima­la je to­no­ve sher­ryja te vi­nja­ka. Slič­no je pro­izve­de­na i 2004., a s 2006. su Koz­lo­vi­ći preš­li na ve­li­ke ba­čve, no za­dr­ža­li su sna­gu i zrele mi­ri­se i oku­se. Pu­na vi­na ja­ke bo­je ko­ja se pos­lu­žu­ju na 12 stup­nje­va bi­le su i Lu­ci­je 2008., 2009. i 2011. Po­to­nja je na Vin­skim zvi­jez­da­ma 2014. osvo­ji­la pet zvjez­di­ca, što zna­či naj­ma­nje 95 od 100 bo­do­va, a ocje­nji­va­či su je opi­sa­li kao ži­vo, svje­že, pu­no i bo­ga­to, po­seb­no vi­no zre­lih aro­ma s ve­li­kim po­ten­ci­ja­lom od­le­ža­va­nja… Ber­ba 2013. bi­la je pr­va San­ta Lu­cia druk­či­jeg sti­la. Sam je Gi­an­fran­co la­ni u trav­nju re­kao ka­ko ju je na­pra­vio svje­ži­jom te da ni­je po­gri­je­šio. U te­škoj 2014. go­di­ni gro­žđe ni­je bi­lo do­volj­no do­bro da bi da­lo vi­no dos­toj­no te eti­ke­te, a 2015. već je na lanj­skom ku­ša­nju iz ba­čve is­ka­zi­va­la ve­lik po­ten­ci­jal. Sad je to vi­no na pra­gu zre­los­ti s iz­ra­že­nom svje­ži­nom ko­ja će mu omo­gu­ći­ti go­di­ne li­je­pog saz­ri­je­va­nja u bo­ci. Kao što pri­li­či zvi­jez­di ve­če­ri, ku­ša­nje naj­no­vi­je bi­je­le San­ta Lu­ci­je tre­ba­lo je pri­če­ka­ti, no to ne zna­či da je pri­je otva­ra­nja pr­ve bo­ce bi­lo do­sad­no. oče­lo je s Val­le­om 2016. Uzva­ni­ke je pri do­la­sku na Ole­an­der te­ra­su do­če­ka­la ča­ša te svje­že mje­ša­vi­ne mal­va­zi­je i sa­uvig­no­na iz is­to­ime­nog vi­no­gra­da ne­po­sred­no uz no­vu vi­na­ri­ju. Da­lje se ku­ša­lo ka­ko je tko htio, no “škol­ski” re­dos­li­jed upu­ći­vao je na fi­nu i la­ga­nu Mal­va­zi­ju 2016., pa JRE Mal­va­zi­ju 2015. ko­ju su, od gro­žđa sa San­ta Lu­ci­je,

Pkre­ira­li Koz­lo­vi­ći sa che­fo­vi­ma 13 res­to­ra­na udru­že­nih u Je­unes Res­ta­ura­te­urs ( JRE) Hr­vat­ska. Na­pu­nje­no je 2160 bo­ca ko­je se is­ta­ču sa­mo u tim res­to­ra­ni­ma. Svi­njon 2016., a ri­ječ je o sa­uvig­no­nu iz vi­no­gra­da Val­le, bio je kraj pr­ve run­de vi­na. Dru­gu je otvo­rio Mu­škat mo­mjan­ski 2016. su­hi. zvan­red­no vi­no ima bo­gat mi­ris ru­ža i gro­žđa ko­ji upu­ću­je na slast, no su­ho je, s fi­nom svje­ži­nom i snaž­nim ka­rak­te­rom. Sli­je­di­le su Vi­olet­ta 2016., su­ha ru­ži­ca od mer­lo­ta i te­ra­na, ne­pro­zir­ni Te­ran 2016. in­ten­ziv­nog voć­nog mi­ri­sa pa naj­dojm­lji­vi­je vi­no su­sre­ta, San­ta Lu­cia No­ir 2012. Še­ćer pri­je kra­ja bi­li su Mu­škat mo­mjan­ski 2016. po­lus­lat­ki i Mu­škat ru­ža 2016. s vi­še mi­ri­sa ru­že ne­go što ima mu­škat bi­je­li, a kao med na kra­ju sti­gao je Me­di­te­ran. For­ti­fi­ci­ra­no vi­no od te­ra­na aro­ma­ti­zi­ra­no me­dom.

Da gos­ti bu­du si­ti, bri­nu­li su se Ana Gr­gić iz Es­pla­na­de, Mi­ra Zr­nić iz ko­no­be Sta­ri po­drum u Mo­mja­nu, Fa­bri­cio Vež­na­ver iz Per­go­le te

Da­mir Tom­lja­no­vić iz Be­van­de.

I

An­to­nel­la i Gi­an­fran­co Koz­lo­vić ima­ju pre­kras­nu vi­na­ri­ju u Mo­mja­nu u Is­tri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.