Goran Bu­ru­šić

Po­li­caj­ci za ko­je su svje­do­ci tvr­di­li da su mi­je­nja­li is­ka­ze ka­ko bi za­šti­ti­li si­na biv­šeg pr­vog čo­vje­ka za­gre­bač­ke po­li­ci­je na­pre­do­va­li su br­zo u služ­bi...

Express - - PRVA STRANICA -

stre­pim, sva­ki dan se bo­jim za svo­ju dje­cu i sva­ki dan gle­dam cr­nu mr­lju od pa­lje­vi­ne na mjes­tu ma ko­jem je auto bio par­ki­ran. Uvje­ren sam, da ni­sam pod­nio tad pri­ja­vu pro­tiv te oso­be, ni do če­ga ovog ni­kad ne bi doš­lo i ne bih pro­živ­lja­vao pa­kao ko­ji pro­živ­lja­va­mo i ja i mo­ja obi­telj - iz­ja­dao se ošte­će­ni Glo­bu­so­vu re­por­te­ru. Ni­je si­gu­ran ho­će li nje­go­ve sum­nje ikad us­pje­ti do­ka­za­ti, no una­toč sve­mu i da­lje vje­ru­je da će sus­tav jed­nog da­na ri­je­ši­ti nje­gov slu­čaj. Ci­ni­ci bi rek­li ka­ko je do­bro da in­for­ma­ci­je cu­re, a ne te­ku u po­to­ci­ma. Da in­for­ma­ci­je cu­re iz po­li­ci­je, ni­je ni­šta no­vo. Po-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.