Vi­na za po­li­ti­ča­re: Ko­li­ko su nam do­bra uči­ni­li, to­li­ko fi­no ne­ka pi­ju

Express - - EXPRESS -

Po­vu­kao sam se iz po­li­ti­ke i sa si­no­vi­ma pro­izvo­dim 900.000 li­ta­ra vi­na, po­hva­lio se biv­ši pot­pred­sjed­nik Vla­de i HDZ-a te biv­ši mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Pe­tar Čo­ban­ko­vić na­kon što je od­gu­lio krum­pi­re po na­god­bi s Usko­kom zbog optužbi za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja i ov­las­ti. Tri go­di­ne pos­li­je traži uki­da­nje pre­su­de. Tvr­di da je na­god­bu pot­pi­sao pla­še­ći se da ne­će pre­ži­vje­ti u za­tvo­ru, a ne­ki upo­zo­ra­va­ju da se sad bo­ji spo­ra u ko­jem DORH traži da pod­mi­ri šte­tu od 37 milijuna ku­na nas­ta­lu kad je nje­go­vo mi­nis­tar­stvo ku­pi­lo pre­ci­je­nje­nu zgra­du u za­gre­bač­koj Pla­nin­skoj uli­ci. Na­god­bom je priz­nao kriv­nju. Pi­ta­nje je mo­gu li vi­no­gra­di u Ilo­ku i vi­na­ri­ja s cis­ter­na­ma ko­je je, po­hva­lio se, pro­na­šao na ot­pa­du, bi­ti do­volj­no vri­jed­ni da na­mi­re šte­tu, ako ta­ko pre­su­de čo­vje­ku ko­ji je 10 go­di­na bio od­go­vo­ran za hr­vat­sko vi­nar­stvo. Do­šao je s ne­ko­li­ko hek­ta­ra, oti­šao s 15 pu­ta vi­še, a ni­je na­pra­vio ni­šta da olak­ša ži­vot i posao dru­gim vi­na­ri­ma. Ni­je na­pra­vio ni vi­na ko­je se pam­te, a mo­že ih di­je­li­ti su­rad­ni­ci­ma iz vlada i sa­bor­skih sa­zi­va od 2003. do 2013. Ma ko­li­ko bi­la obič­na, pu­no su bo­lja ne­go što su zas­lu­ži­li. Ni ta­daš­nji šef ca­ri­ne Mla­den Ba­ri­šić ni­je zas­lu­žio vi­no ko­je je pio po res­to­ra­ni­ma. Pri­pi­si­va­la mu se stras­tve­na lju­bav pre­ma Bar­ba­res­cu ve­li­kog ta­li­jan­skog vi­na­ra An­ge­la Ga­je. Bu­te­lju je pla­ćao oko 4000 ku­na i valj­da je znao što pi­je. ak­va vi­na zas­lu­žu­ju ak­tu­al­ni po­li­ti­ča­ri? Oni s des­nog kri­la HDZ-a te iz os­ta­ta­ka pra­va­ških stra­na­ka, ko­ji pu­tu­ju u proš­lost umjes­to u bu­duć­nost, ne­ka pi­ju i vi­na iz proš­los­ti. U Dal­ma­ci­ji to su bi­la mut­na, žu­ta i te­ška bijela vi­na, u Is­tri ki­se­li cr­nja­ci od ko­jih su se ‘ku­ha­le’ is­tar­ske su­pe jer se pi­ti ni­su mo­gli, u Sje­ve­ro­za­pad­noj Hr­vat­skoj di­rek­to­ri i tu­du­mi, a u Sla­vo­ni­ji i Po­du­nav­lju ta­li­jan­ski riz­lin­zi ko­ji su u stva­ri bi­li lo­še gra­še­vi­ne pa su do­ve­li na loš glas obje, ina­če ja­ko do­bre sor­te. Li­be­ral­ni­jem di­je­lu HDZ-a i nji­ho­vim no­vim pri­ja­te­lji­ma iz HNS-a pri­mje­re­na su jef­ti­na uvoz­na vi­na. Pu­na su im us­ta otvo­re­nog tr­ži­šta pa ne­ka in­dus­trij­ski pro­izve­de­nu bra­zil­sku pi­le­ti­nu i polj­ska ja­ja sa sal­mo­ne­lom ura­ču­na­tom

Ku na­bav­nu ci­je­nu za­li­ju in­dus­trij­skim vi­ni­ma uve­ze­ni­ma tko zna ot­kud i tko zna ko­jim pu­te­vi­ma. I ne trebaju se bo­ja­ti sal­mo­ne­le jer je u jer u vi­nu ne mo­že bi­ti. SDP je 2015. i 2016. iz­gu­bio iz­bo­re na ko­ji­ma je bi­lo pu­no lak­še po­bi­je­di­ti. Te su dvi­je go­di­ne vi­na­ri­ma po­da­ri­le pre­do­bre ber­be da bi u vi­ni­ma uži­va­li lu­ze­ri. Za­to sa­daš­nje i biv­še vod­stvo stran­ke ko­ja je za­dr­ža­la epi­tet naj­ve­će ba­rem u opor­bi, ako već ne u dr­ža­vi, zas­lu­žu­ju vi­na iz te­ške 2014. odra­đe­ne pod nji­ho­vom vlaš­ću. I to ona na­prav­lje­na kao svje­ža i mla­da, ko­ja su da­nas de­be­lo iz­van for­me, ako su u njoj ikad i bi­la. akrat­ko vla­da­ju­ći, a sad opor­be­nja­ci Mos­tov­ci imaju do­bre ve­ze s cr­k­vom pa nek’ se nji­ho­vi pr­va­ci sa­mi po­bri­nu za uži­va­nje u mis­nim vi­ni­ma, kad im je već šef od cr­k­ve­nja­ka po­su­đi­vao no­vac za ku­ću. Eki­pa iz Ži­vog zi­da na tre­nut­ke je to­li­ko smi­ješ­na da im tre­ba po­nu­di­ti naj­s­mješ­ni­je pi­će u po­vi­jes­ti. To je Gik, pla­vo vi­no ta­ko fi­no da su Špa­njol­ci za­bra­ni­li na­zi­va­ti ga vi­nom. Mi­la­na Ban­di­ća po­vre­me­no se vi­di s pro­to­ko­lar­nom ča­šom u ru­ci ia­ko ka­že da ne pi­je. Ako ne la­že, ne­ka se os­vje­ži na fon­ta­na­ma po­put one na Bri­tan­cu ili cr­p­ka­ma za vo­du ko­je zo­vu Fran­cek, a nje­go­va su nova op­se­si­ja. Što se tiče tri naj­moć­ni­je funk­ci­je u dr­ža­vi, pred­sjed­ni­či­no pre­zi­me Gra­bar je i na­ziv fi­nog cr­nog vi­na Mo­re­na Co­ro­ni­ce od ca­ber­net sa­uvig­no­na i mer­lo­ta. S ob­zi­rom na nje­zi­nu op­či­nje­nost SAD-om, ne­ka uži­va u ta­moš­njim mje­ša­vi­na­ma is­tih so­ra­ta, a Gra­bar pre­pus­ti na­ma. Pre­mi­jer no­si ve­li­ko vin­sko pre­zi­me, ali pu­no mo­ra ra­di­ti da bi u po­li­ti­ci sti­gao na mjes­to na ko­jem su Plen­ko­vi­ći u vi­nar­stvu. Dok to ne us­pi­je, ne­ka ni ne pi­je vi­no. A pred­sjed­nik Sabora Gor­dan Jan­dro­ko­vić? Pa ka­ko po­nu­di­ti vi­no ne­ko­me ko­ga su su­rad­ni­ci pro­zva­li Njo­njo?

NZas­tup­ni­ci do­no­se lo­še za­ko­ne pa po­tom bez­broj­ne iz­mje­ne i do­pu­ne. Ne­ka im za­to vi­na ko­ja pi­ju imaju če­po­ve za­ra­že­ne s TCA. Smr­de po tru­lom, a ni­su opas­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.